Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015

Οι τελευταίες αποφάσεις που αφορούν την φορολογία των αγροτών. Οι παρατάσεις και οι καταληκτικές ημερομηνίες.*του Αναστάσιου Λυμπερίου

Εμφάνιση Tasos2.jpgΤο νέο έτος ξεκίνησε με αρκετές διευκρινιστικές εγκύκλιους, παρατάσεις και αποφάσεις από τη φορολογική αρχή σχετικά με τη φορολογία των αγροτών.
Συγκεκριμένα οι αγρότες μετά από παράταση που δόθηκε από τη ΓΓΔΕ έως 30/1 (αρχική 12/1/15) έπρεπε να υποβάλλουν δηλώσεις μεταβολών για μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ ή αντίστροφα ενόψει του νέου τρόπου φορολόγησης.(Οι αγρότες μπορούν να μετατάσσονται από το ειδικό καθεστώς του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ στο κανονικό με δήλωσή τους που υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης).

Παράλληλα έως 2/3/15 οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος και του ειδικού καθεστώτος θα πρέπει να υποβάλλουν καταστάσεις πελατών και προμηθευτών στις οποίες και συμπεριλαμβάνονται όλα τα τρίμηνα μαζί (Ιανουάριος –Δεκέμβριος 2014) μετά τη τελευταία παράταση. Επισημαίνεται ότι οι τροποποιητικές καταστάσεις για τη διόρθωση αποκλίσεων των υποβληθέντων στοιχείων θα υποβάλλονται μέχρι το τέλος Απριλίου 2015. (Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος υποβάλλουν καταστάσεις πελατών μόνο για τα τιμολόγια πώλησης που τυχόν εκδίδουν οι ίδιοι).
Πρόσφατα σε απόφαση που υπέγραψε στις 19/1 η ΓΓΔΕ κα Κατερίνα Σαββαΐδου προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι απαλλάσσονται από την ενημέρωση βιβλίων όσοι υπερβαίνουν τα όρια υπαγωγής στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ αλλά) τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών δεν υπερβαίνουν το ενάμιση εκατομμύριο (1.500.000) ευρώ, β) τα λογιστικά στοιχεία τηρούνται με τάξη και πληρότητα ώστε να εκπληρούνται με ορθότητα οι φορολογικές ή άλλες υποχρεώσεις του υπόχρεου και να διευκολύνεται η διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου, και γ) δεν ασκείται άλλη δραστηριότητα, για την οποία υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων.

Καθώς επίσης και  όσοι αγρότες − φυσικά πρόσωπα του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. δεν ασκήσουν την επόμενη διαχειριστική περίοδο την αγροτική τους εκμετάλλευση ούτε δικαιούνται να λάβουν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης, δεν υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων.

Με την συγκεκριμένη απόφαση αυτό που αλλάζει ουσιαστικά είναι η ταξινόμηση ανά κατηγορία των εσόδων και των εξόδων αλλά και η αποδέσμευση από τις καταληκτικές ημερομηνίες ενημέρωσης των βιβλίων. Για την λογιστική τάξη, την υποβολή ΦΠΑ, φόρου εισοδήματος αλλά και την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων η καταγραφή και συγκέντρωση των παραστατικών κρίνεται απαραίτητη.

Παράλληλα προκειμένου να ικανοποιηθούν πάγια αιτήματα ενός πολύ μεγάλου αριθμού αγροτών για τις αγροτικές μισθώσεις (ηλεκτρονικά μισθωτήρια) και να εξαλειφθεί ο κίνδυνος απώλειας των ενισχύσεων που συνδέονται με τις καλλιεργούμενες εκτάσεις, αλλά και για την απλοποίηση της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων, αποφασίστηκε να παραταθεί η προθεσμία υποβολής της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων για τις εκμισθώσεις που συνάφθηκαν μέχρι 31-12-2014, έως την 27/2/2015. Επίσης γίνεται προαιρετική η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης για τους εκμισθωτές αγροτικών εκτάσεων, εφόσον το μηνιαίο μίσθωμα δεν υπερβαίνει το ποσό των 80 ευρώ ανά μήνα.

Για την διευκόλυνση των αγροτών κατά την υποβολή των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας καθώς και για την απλούστευση της διαδικασίας, δίνεται πλέον η δυνατότητα να μην συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία των συνεκμισθωτών-συνιοδιοκτητών κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι τα στοιχεία αυτά θα παρέχονται εγγράφως, εφόσον ζητούνται από τις φορολογικές αρχές. Με την εγκύκλιο αυτή αντιμετωπίσθηκε το πρόβλημα της αδυναμίας εμπρόθεσμης υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων σε περίπτωση που γεωργικές εκτάσεις ανήκουν στην συνιδιοκτησία πολλών και μερικές φορές αγνώστων μεταξύ τους προσώπων, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτη η εμπρόθεσμη υποβολή της.
Τέλος, δίνεται παράταση στην υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ όλων των υποκειμένων στο φόρο μέχρι την 27 Φεβρουαρίου 2015. Για τους αγρότες του κανονικού καθεστώτος, οι οποίοι υποχρεούνται σε υποβολή ετήσιας δήλωσης ΦΠΑ, μετά την κατάργηση της εκκαθαριστικής δήλωσης, ως ετήσια δήλωση θα λαμβάνεται η δήλωση του τελευταίου τριμήνου του 2014. Ενώ με εγκύκλιο που θα εκδοθεί άμεσα θα δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλονται κανονικά οι τριμηνιαίες δηλώσεις εντός της ανωτέρω προθεσμίας χωρίς την επιβολή προστίμων και προσαυξήσεις εκπροθέσμου υποβολής. Σύμφωνα με την απόφαση όλες οι επιβαρύνσεις εκπροθέσμου που τυχόν καταλογιστούν από το σύστημα θα διαγραφούν οίκοθεν με ενέργειες της φορολογικής διοίκησης.

  * ο κ. Αναστάσιος Λυμπερίου είναι     
Οικονομολόγος MSc-Λογιστής Α’ Τάξης και Υποψήφιος Διδάκτωρ
tasoslimp@yahoo.gr