Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2013

Δημόσιο: Τακτοποιούνται αναδρομικά οι πτυχιούχοι χωρών-μελών της Ε.Ε.

Στην αναδρομική τακτοποίηση υπαλλήλων, για τους οποίους δεν εφαρμόστηκε ορθά η Οδηγία 89/48/ΕΟΚ προχωράει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Συγκεκριμένα, με εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Δημήτρη Στεφάνου, ζητείται οι υπάλληλοι «που διορίσθηκαν σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα, οι οποίοι είχαν ή μετά το χρόνο διορισμού τους απέκτησαν τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του οποίου τους χορηγήθηκε, μεταγενέστερα, πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το ΣΑΕΙΤΤΕ (δηλ. από το αρμόδιο, σύμφωνα με το Π.Δ. 165/2000, όργανο)– νυν ΣΑΕΠ, να καταταγούν σε υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας και αν δεν υπάρχουν, σε προσωρινές θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας, που συνιστώνται με βάση τις κείμενες διατάξεις.»
Όπως αναφέρεται στην ίδια εγκύκλιο, η τακτοποίηση θα γίνει από την ημερομηνία απο:
Α) ο αιτών διορίστηκε στο δημόσιο, κατέχοντας ήδη τίτλο σπουδών
Β) ο αιτών απέκτησε, μετά το χρόνο διορισμού του, τίτλο σπουδών,
αλλά όχι νωρίτερα από την 4/1/1991 που η Ελλάδα ενσωμάτωσε τη σχετική Κοινοτική Οδηγία.
Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

aftodioikisi.gr