Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων

Το ΛουτράκιΜε πρόσκληση που απέστειλε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων κ. Σπυρίδων Νικολάου, καλεί τα μέλη του Συμβουλίου όπως προσέλθουν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 15η Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 5:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη Απόφασης στo κατωτέρω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σε συνέχεια της από 5-4-2013 διακοπείσας έκτακτης συνεδρίασης:
            1.Εξέταση αιτήματος δημοτικών συμβούλων για συζήτηση και λήψη Απόφασης επί του θέματος “Αντικατάσταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου καθώς και διαγραφή του από Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 παρ. 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και ανάκληση όλων των παρασχεθεισών σε αυτόν σχετικών εξουσιών”.
 Επίσης με πρόσκληση που απέστειλε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων κ. Σπυρίδων Νικολάου, καλεί τα μέλη του Συμβουλίου σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 15η Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ.
για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
              1.Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2013, κατόπιν του υπ’ αριθμ. 1033/15373, 873/12038, 769/10242/ 8-4-2013 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.&Ι.  
2.Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών Δήμου.
3.Εξέταση αιτήματος ΛΕΚΚΑ Αργυρώς για κατεδάφιση υποστηλωμάτων πέργκολας στην πλατεία του Ο.Τ. 131 στο Λουτράκι.
4.Αποδοχή ποσού #25.900,00# € από Υπουργείο Εσωτερικών για κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. 
5.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Ανακαίνιση δημοτικού κτιρίου επί των οδών Οικονόμου & Τομπάζη (δημιουργία βιβλιοθήκης)” (αρ. μελ. 93/2009).
6.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Τ.Α.Π., ετών 2006-2008, στη Δ.Κ. Ισθμίας επονόματι ΠΑΠΑΛΕΚΑ Γεωργίου και μεταφορά τους επονόματι των νέων ιδιοκτητών.
7.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών νεκροταφείου, ετών 2000 - 2011, στη Δ.Κ. Ισθμίας.
8.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων.
9. Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών . 
10.Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης Λουτρακίου επονόματι ΠΑΣΧΕΝΤΗ Απόστολου, κατόπιν αιτήματος Φούφα Νίκης.
11.Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Ισθμίας επονόματι ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ Δημητρίου.
12.Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Τ.Α.Π. Πισίων επονόματι ΛΑΜΠΡΟΥ Κων/νου.
13.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Μάιος 2013).