Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016

Συγκροτούνται τα νέα υπηρεσιακά συμβούλια (εγκύκλιος)

Εγκύκλιο με την οποία αποφασίζεται η συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.4370/2016 (ΦΕΚ Α’ 37), εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.
Συγκεκριμένα αναφέρεται:

«Σε συνέχεια της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.25/1088/οικ.6497/4-3-2016 εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: Ψ3ΦΓ465ΦΘΕ-ΚΑ8) για τη λήξη της θητείας των μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων και την ανασυγκρότηση αυτών δυνάμει των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 30 του ν.4369/2016 (ΦΕΚ Α’ 33), σας ενημερώνουμε, προκειμένου να ληφθεί υπόψη κατά τη διαδικασία συγκρότησης των νέων υπηρεσιακών συμβουλίων ότι με τις διατάξεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 72 του ν.4370/2016 (ΦΕΚ Α’ 37) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 30 του ν.4369/2016. Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν άμεσα σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού χωρικής αρμοδιότητάς τους. Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας www.minadmin.gov.gr, στη διαδρομή: Διοικητική Ανασυγκρότηση – Ανθρώπινο Δυναμικό».
Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο ΕΔΩ.

aftodiokisi.gr