Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015

Πρόσκληση για συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ ΔΗ.K.E.Ξ.Ε.12/1/2015 (Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης)

Αναστάσιος ΓκιολήςΠρος: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ ΔΗ.K.E.Ξ.Ε.
Την 12η του μηνός Ιανουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ., στο Κέντρο Νεότητας Ξυλοκάστρου (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’), με θέματα:
  1. Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
  2. Έγκριση δαπάνης – ψήφιση πίστωσης για «Αμοιβές & Έξοδα Ελεγκτών».
  3. Έγκριση δαπάνης – ψήφιση πίστωσης για «Αμοιβές Μηχαν/φικής Επεξ/σίας».
  4. Έγκριση δαπάνης – ψήφιση πίστωσης για «Αμοιβές λογιστικών – φοροτεχνικών γραφείων».
  5. Έγκριση δαπάνης – ψήφιση πίστωσης για «Αμοιβές Υπηρεσιών Λειτουργίας Γραφείου Πληροφόρησης Νέων».
  6. Έγκριση δαπάνης – ψήφιση πίστωσης για «Δαπάνες Μεταφορικών Μέσων Προγράμματος Κοινωνικής Μέριμνας» & «ΦΠΑ Μη Εκπιπτόμενο».
  7. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών.
  8. Ορισμός Συμβούλου για την Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών.
  9. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών.
  10. Καταβολή αναδρομικών για το διάστημα από 1/1/2013 έως 31/12/2014 σε εργαζόμενους ΠΕ και ΤΕ με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.
ΓΚΙΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ