Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού ΣυμβουλίουΔΗΜΟΣ         
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -
  ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

            Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 11η  Απριλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 6:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση  των κατωτέρω  θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:
1.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 38/2014 Α.Δ.Σ. (ορθή επανάληψη), περί “λήψης απόφασης επί των υποβληθεισών αιτήσεων για χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων, βάσει του Ν. 2323/1995, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το έτος 2014”. 

2.Γνωμοδότηση επί της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Λουτρακίου στο Ο.Τ. 351 (ιδιοκτησία Κων/νου Ν. Δημόπουλου & Ευάγγελου Κ. Δημόπουλου), σε συμμόρφωση προς την υπ’ αριθμ. 124/2013 Απόφαση Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.

3.Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2014 του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου - Περαχώρας”.

4.Έγκριση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης & ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2014 του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου - Περαχώρας”.

5.Λήψη Απόφασης περί:
α) της έγκρισης ή μη της περαιτέρω μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11-2-2014.
β) του καθορισμού χώρων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους καθώς και του τρόπου διαχείρισης του αιγιαλού και παραλίας στον Δήμο Λουτρακίου  - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων,
γ) του καθορισμού χώρων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας, ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία, στον Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων και
δ)  του καθορισμού χώρου/χώρων, ανά Δημοτική Ενότητα, στα όρια των κοινοχρήστων χώρων του αιγιαλού, παραλίας για την τοποθέτηση ενός (1) διαδρόμου αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση Α.με.Α., ενός (1) τουλάχιστον χώρου υγιεινής (W.C.) κι ενός (1) αποδυτηρίου που να επιτρέπουν τη χρήση τους από τα Α.μεΑ., καθώς κι ενός (1) τουλάχιστον χώρου στάθμευσης αποκλειστικά για Α.μεΑ. εντός της εκτός αιγιαλού περιοχής στάθμευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 1052758/1451/Β0010/10-4-2012.

6.Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για το 2014.

7.Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων.

8.Έγκριση νέου Κανονισμού λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων.

9.Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών, άνευ θέσης.

10.Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για το έτος 2013.

11.Συμπληρωματική παρακατάθεση για την ιδιοκτησία 168Β (φερόμενης ιδιοκτήτριας Γιαννακοπούλου Αθανασίας) για την διάνοιξη - διαπλάτυνση Ε.Ο. - Παράκαμψη Λουτρακίου, δυνάμει των υπ’ αριθμ. 156/2011 & 24/2012 Αποφάσεων Μ.Π.Κ. 

12.Εξέταση αιτήματος ΜΑΤΙΑΤΟΥ Μαρίας για χορήγηση άδειας κατάληψης δημοτικού χώρου (έμπροσθεν “Καραγκιόζη”), έναντι καταστήματός της ευρισκομένου επί του πεζοδρόμου Αλκυωνίδων 2 στο Λουτράκι.

13.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Βελτίωση - ανακαίνιση Ε.Ο. Περαχώρας - Λ. Βουλιαγμένης και νέα χάραξη τμήματος Ε.Ο. Περαχώρας (Τμήμα Β’ και Τμήμα Δ’)”.

14.Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης μελέτης: “Στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Γ.Π.Σ. Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας”.

15.Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης μελέτης: “Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια μελετών Γ.Π.Σ.”.

16.Έγκριση – παραλαβή μελέτης “Ειδική Τεχνική Μελέτη σύμφωνα με το Π.Δ. 23/10/1998 ΦΕΚ 838 Δ”.

17.Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, για το διάστημα από 1/10/2002 - 30/6/2003, επονόματι ΒΑΓΓΕΡ Κων/νου.

18.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων τέλους ακαθαρίστων εσόδων έτους 1999, επονόματι SEXY LAND ΕΠΕ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 55/2014 Απόφαση ΜΠΚ.

19.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών στη Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας, ετών 2001 - 2009, επονόματι ΣΤΑΥΡΟΥ Κ. Γεωργίου

20.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Τ.Α.Π., ετών 2010 - 2011, στη Δ.Κ. Ισθμίας, επονόματι ΜΑΚΡΗ Μαρίας και μεταφορά αυτών στους νέους ιδιοκτήτες του ακινήτου.

21.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Μάιος 2014).

  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  Σπυρίδων