Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

Μελέτη Βελτίωσης Ε.Ο. απο κόμβο Αρχαίας Νεμέας-Δερβεράκια-Μυκήνες στους Νομούς Αργολίδος & Κορινθίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
                                                                                                        Ναύπλιο 12 - 12 -2011
                                  
                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 Με την υπ’ αρίθ. Πρωτ. 2499/14-10-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:
Ονομασία – Είδος έργου:
«Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο από κόμβο Αρχαίας Νεμέας – Δερβενάκια –Μυκήνες στους Νομούς Αργολίδος & Κορινθίας».
·
Φορέας υλοποίησης του έργου :
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
·
Αρμόδια σε θέματα περιβάλλοντος Υπηρεσία: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ , ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ , ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή στοιχείων:
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
·
Εφημερίδα δημοσίευσης της ανακοίνωσης: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ κ.α.α
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΕΙΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ