Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021

Δυνατότητα Δημάρχων να μεταβιβάζουν αρμοδιότητες στις Κοινότητες, εξήγγειλε ο Πέτσας

 

« Κρίνεται σκόπιμη η δυνατότητα μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από τους Δημάρχους προς τις Κοινότητες και αναμένεται να τεθεί στις επόμενες πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εσωτερικών κατά το επόμενο διάστημα.  »

Η συγκεκριμένη εξαγγελία έγινε από τον, αρμόδιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στέλιο Πέτσα.

Ο AIRETOS υπενθυμίζει αυτό που άπαντες στους Δήμους γνωρίζουν, ότι η επόμενη «πρωτοβουλία» του Υπουργείου, ήδη ισχύει προ πολλού.

Η παρ.1 του αρ.84 του ν.3852/2010, ως ισχύει, ορίζει ότι:  « Ο Δήμαρχος, με Απόφασή του, που δημοσιεύεται σε 1 τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου, μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στους Προέδρους ή τα Συμβούλια Κοινοτήτων. »

Ταυτοχρόνως, σύμφωνα με την παρ.2, ως ισχύει, του ίδιου άρθρου:  « Το Δημοτικό Συμβούλιο με Απόφαση, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μπορεί να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του στους Προέδρους ή στα Συμβούλια των Κοινοτήτων. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται σε 1 τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται μέσα στα όρια της οικείας Κοινότητας.  Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων: (α) η έκδοση κανονιστικών πράξεων, (β) η επιβολή φόρων, τελών και δικαιωμάτων, (γ) η σύναψη δανείων, (δ) η σύσταση και λειτουργία δημοτικών ιδρυμάτων και λοιπών δημοτικών νομικών προσώπων, καθώς και η εκλογή των μελών των συλλογικών οργάνων που τα διοικούν και (ε) οι Αποφάσεις που κατά ειδικές διατάξεις λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. »

 

Είναι πολιτικά λογικό η Κυβέρνηση να θέλει να γλυκάνει το “πικρό ποτήρι” των αλλαγών που φέρνει στο εκλογικό σύστημα όσον αφορά τα αιρετά όργανα των Κοινοτήτων. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν αντιδράσεις (μικρής ή μεγάλης έκτασης δεν θα το κρίνουμε εμείς) από την κατάργηση της ξεχωριστής κάλπης, από την κατάργηση των ανεξάρτητων ψηφοδελτίων και την εκ νέου εξάρτηση των κοινοτικών υποψήφιων υπό τους υποψήφιους Δημάρχους, κλπ.

Όμως, το να ανακοινώνονται για τις Κοινότητες πράγματα που –ως εξαγγέλλονται- ήδη ισχύουν, ενδεχομένως για να κερδίζουν πολιτικό χρόνο καλλιεργώντας δήθεν προσδοκίες και προβάλλοντας “ντεμέκ” κυβερνητικό ενδιαφέρον, είναι τουλάχιστον θλιβερό.

Αν εννοούν κάτι άλλο, ας εξαγγείλουν το άλλο και όχι μόνο το ισχύον.

 

Ακολουθεί το πλήρες απόσπασμα με τη σχετική ερώτηση και απάντηση, από τη συνέντευξη / του Στέλιου Πέτσα στο “reader.gr”.

ΕΡΩΤΗΣΗ: « Εκτός του εκλογικού συστήματος, θα γίνει το επόμενο διάστημα μια πιο συντεταγμένη συζήτηση με τους φορείς της Αυτοδιοίκησης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ; »

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: « Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να διασφαλιστεί το συμφέρον των πολιτών κάθε δήμου, μέσα από την εύρυθμη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  Προς αυτή την κατεύθυνση, κρίνεται σκόπιμη η δυνατότητα μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από τους Δημάρχους προς τις Κοινότητες και αναμένεται να τεθεί στις επόμενες πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εσωτερικών κατά το επόμενο διάστημα.  Σκοπός αυτής της μεταρρυθμιστικής κίνησης είναι να ενισχύσουμε την Αυτοδιοίκηση με επαρκείς χρηματοδοτήσεις, ώστε να προχωρά σε συμπράξεις (ΣΔΙΤ) και να ολοκληρώνει έργα υποδομής και κοινωνικές υπηρεσίες. Τόσο στο θεσμικό όσο και στο αναπτυξιακό πεδίο, Κεντρικό Κράτος και Αυτοδιοίκηση είναι και πρέπει να λειτουργούν ως κρίκοι στην ίδια αλυσίδα.