Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021

Κομισιόν: «Πράσινο φως» για κρατική ενίσχυση 19,8 εκατ. στα ΚΤΕΛ – Το χρονοδιάγραμμα και το μέγιστο ποσό ανά εταιρεία

  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε χθες το «πράσινο φως» στη  χορήγηση ελληνικής κρατικής βοήθειας ύψους 19,8 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των εταιριών λεωφορείων ΚΤΕΛ που παρέχουν τακτικά τοπικά και υπεραστικά δρομολόγια εντός της ελληνικής επικράτειας, στο πλαίσιο της πανδημίας του κορονοϊού.

Το μέτρο εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού κοινοτικού πλαισίου, το οποίο επιτρέπει κατ’ εξαίρεση τη στήριξη επιχειρήσεων που πλήττονται από τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Οπως επισημαίνει η Επιτροπή, το ΚΤΕΛ και οι ανώνυμες εταιρίες λεωφορείων ΚΤΕΛ («εταιρίες λεωφορείων ΚΤΕΛ») έχουν αποκλειστικό δικαίωμα παροχής τακτικών δρομολογίων λεωφορείων, τοπικών/αστικών (σε αστικές περιοχές επαρχιακών πόλεων) και υπεραστικών (διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών) εντός της ελληνικής επικράτειας.

Οι εταιρίες λεωφορείων ΚΤΕΛ αποτελούν είδος εταιρίας που έχει συσταθεί βάσει του εθνικού δικαίου και μπορούν να λειτουργούν με το νομικό καθεστώς της ανώνυμης εταιρίας (Α.Ε.) ή και όχι. Στην Ελλάδα λειτουργούν συνολικά 34 εταιρίες αστικών και 62 εταιρίες υπεραστικών ΚΤΕΛ.

Σύμφωνα με το καθεστώς, η κρατική στήριξη θα δοθεί υπό μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, ενώ αποσκοπεί στο να μετριαστούν οι αιφνίδιες ελλείψεις ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω εταιρίες λόγω των περιοριστικών μέτρων που επέβαλε η κυβέρνηση για την ανάσχεση της διασποράς του ιού. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το καθεστώς συνάδει με τις προϋποθέσεις που θέτει το προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, η στήριξη: 1) δεν θα ξεπεράσει το 1,8 εκατ. ευρώ ανά εταιρία και 2) θα χορηγηθεί το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2021.

Η Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους-μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107, παράγραφος 3, στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο βάσει των κανόνων της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το προσωρινό πλαίσιο που αποφασίστηκε στις 19 Μαρτίου, και έκτοτε τροποποιήθηκε πέντε φορές, προβλέπει πέντε είδη ενισχύσεων:

1) άμεσες επιχορηγήσεις, επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα και προκαταβολές,

2) κρατικές εγγυήσεις για τραπεζικά δάνεια επιχειρήσεων,

3) επιδοτούμενα δημόσια δάνεια σε επιχειρήσεις, 4) διασφαλίσεις για τις τράπεζες που διοχετεύουν τις κρατικές ενισχύσεις στην πραγματική οικονομία, 5) βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων.