Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

Η νέα ΚΥΑ για την απογραφή: Στη λίστα «ό,τι πετάει και κινείται» στο Δημόσιο

Στη διεύρυνση της απογραφής των εργαζόμενων στο Δημόσιο προχωράει η κυβέρνηση με ΚΥΑ του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.
Με την ΚΥΑ η οποία τροποποιεί παλαιότερη (από το 2010) ΚΥΑ των υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών με θέμα «Απόγραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού» εντάσσονται στην απογραφή:
-Τα μέλη της Κυβέρνησης και οι Υφυπουργοί, οι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς, το προσωπικό της Βουλής και οι Ειδικοί και Επιστημονικοί Συνεργάτες των Βουλευτών».
-Τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται στο δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και την Τοπική Αυτοδιοίκηση με οποιουδήποτε τύπου σύμβαση μίσθωσης έργου ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής.
-Το πάσης φύσεως προσωπικό που λαμβάνει με καθοιονδήποτε τρόπο κάθε είδους αποδοχές ή πρόσθετες αμοιβές, ή αποζημιώσεις και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία καταβαλλόμενες απολαβές από το Ελληνικό Δημόσιο. Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις της πρακτικής άσκησης, η αποζημίωση λόγω δικαστικής απόφασης, οι θεραπαινίδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας οι υπότροφοι και οι αντιρρησίες συνείδησης».
-Τα φυσικά πρόσωπα που μισθοδοτούνται ή λαμβάνουν πάσης φύσεως αποδοχές ή πρόσθετες αμοιβές ή αποζημιώσεις ή με οποιαδήποτε άλλη ονομασία απολαβές και συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση ή σύμβαση εργασίας ή έργου με τους φορείς του δημόσιου τομέα που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α΄), όπως ισχύει, εκτός των φορέων που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β΄ του Νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ314/Α/2005).»
Η ΚΥΑ 

aftodioikisi.gr