Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013

Ανακοίνωση για επιδοτούμενες θέσεις στους παιδικούς σταθμούς Ξυλοκάστρου & Δερβενίου

Α ν α κ ο ί ν ω σ η
Σας ενημερώνουμε ότι το ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ θα συμμετάσχει στη συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΚΤ δράση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» με πενήντα (50) επιδοτούμενες θέσεις στη δομή ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ και είκοσι πέντε (25) επιδοτούμενες θέσεις στη δομή ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
Παρακαλούνται όλες οι ωφελούμενες μητέρες, που επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους (προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση) και πληρούν τις προϋποθέσεις της αρ. πρωτ. 1360/19-6-2013 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ, να καταθέσουν με προσωπική τους ευθύνη αιτήσεις συμμετοχής – δηλώσεις για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το σχολικό έτος 2013-2014 μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία του ΝΠΔΔ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ από τις 25/07/2013 έως και τις 1/08/2013 και ώρα 12:00 μ.μ. ή να τις αποστείλουν απευθείας στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τις 25/07/2013 μέχρι και τις 2/08/2013 και ώρα 14:00 μ.μ. (Προσοχή: Αιτήσεις που θα υποβληθούν στο πρωτόκολλο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία.
Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και την αίτηση μπορείτε να αναζητήσετε :
  1. vστην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ www.eetaa.gr,
  2. vστον Παιδικό Σταθμό Ξυλοκάστρου υπεύθυνη: Κα Κούσπαρη Ελένη τηλ.2743028311,
  3. vστον Παιδικό Σταθμό Δερβενίου υπεύθυνη: Κα Σαφτουλή Γεωργία τηλ.2743032804
  4. vστα γραφεία του ΝΠΔΔ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ υπεύθυνη: Κα Ράλλη Αντωνία τηλ.2743360255

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων μητέρων θα παρασχεθεί τεχνική υποστήριξη για την συμπλήρωση της αίτησης από το προσωπικό του ΝΠΔΔ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αντώνης Κλαδούχος