Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2012

Η Περιφέρεια Πελοποννήσ​ου θα συνεχίσει να διεκδικεί την αποπεράτωσ​η των διαδικασιώ​ν για την ολοκλήρωση του έργου του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης«Από τη πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων της η Περιφέρεια Πελοποννήσου έθεσε σε πρώτη προτεραιότητα την αναβάθμιση των υποδομών της παιδείας και κυρίως την αποπεράτωση των κτιρίων των σχολείων, η υλοποίηση των οποίων ήταν εξαρχής ευθύνη του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) και τα οποία παρουσίασαν ιδιαίτερα προβλήματα, κυρίως όσον αφορά τη χρηματοδότησή τους» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης, ερωτηθείς για όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας εσχάτως για το Μουσικό Σχολείο της Τρίπολης.

Παρότι η αρμοδιότητα των σχολικών κτιρίων δεν ανήκει στην αιρετή Περιφέρεια, αλλά έχει μεταφερθεί, σύμφωνα με το νόμο του Καλλικράτη (Ν.3852/2010), στις Δημοτικές Αρχές, οι οποίες παρέλαβαν τα προβλήματα αυτά χωρίς να ευθύνονται, ο Περιφερειάρχης κ. Τατούλης με προσωπικές του πρωτοβουλίες επεδίωξε τη συνεργασία του Δήμου Τρίπολης, του ΟΣΚ και τις υπηρεσίες της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, ώστε να δρομολογηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την ένταξη του Μουσικού, αλλά και του Πειραματικού Σχολείου Τρίπολης στο ΕΣΠΑ, με σκοπό την αποπεράτωσή του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στην επιμονή του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής για την ολοκλήρωση του φακέλου, με την υποβολή συγκεκριμένων στοιχείων από την πλευρά του ΟΣΚ, για ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ, ο ΟΣΚ κατέθεσε σχετική πρόταση στις 13/7/2012 στην ΕΔΑ, κατά τον έλεγχο της οποίας διαπιστώθηκε ότι από 21/6/2012 είχε διαλυθεί η εργολαβία, γεγονός για το οποίο δεν είχε ενημερώσει ο ΟΣΚ.

«Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, αγνοώντας τις ανυπόστατες δηλώσεις θα συνεχίσει να διεκδικεί την αποπεράτωση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση του έργου του Μουσικού σχολείου Τρίπολης, προκειμένου αυτό να αποδοθεί στους πολίτες το συντομότερο δυνατό» τόνισε ο Περιφερειάρχης.   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ «ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

ΘΕΜΑ: ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΕΠΙΝ 2007 – 2013 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (MIS 380358) - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ 18/10/2012).
Βάσει των στοιχείων του φακέλου που τηρεί η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (Ε.Δ.Α.) Περιφέρειας Πελοποννήσου για το συγκεκριμένο έργο το οποίο βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης προς ένταξη στο ΔΕΠΙΝ 2007 – 2013, προκύπτουν τα εξής: Α) Η πρώτη Αίτηση του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) για ένταξη του έργου στο ΔΕΠΙΝ 2007 – 2013 έγινε εγγράφως προς την Ε.Δ.Α. την 03/07/2012. Β) Η Ε.Δ.Α απάντησε άμεσα και με το υπ’ αριθμ. 2212 / 13.07.2012 έγγραφό της ζήτησε τα απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία προκειμένου να εξετάσει την πληρότητα των στοιχείων και να προχωρήσει στην αξιολόγηση του έργου. Ενδεικτικά τα στοιχεία αυτά περιλάμβαναν:
1. Απόφαση εγγραφής του έργου στο ΠΔΕ.
2. Ακριβή αντίγραφα: · του 13ου (ο οποίος έχει πληρωθεί) & 14ου λογαριασμού του έργου. · Των Μηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης υποέργου πλήρως συμπληρωμένων.
3 · Του Πίνακα στον οποίο θα αντιστοιχίζεται κάθε συμβατική εργασία ξεχωριστά με τα ποσά που έχουν πληρωθεί μέχρι σήμερα για κάθε μία και την πηγή χρηματοδότησης (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).
4. Σύμφωνα με το από 05-05-2009 ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης κατασκευής έργου – Άρθρο 3, η περαίωση του όλου έργου ορίστηκε σε 750 ημέρες (έως 25-05-2011). Απαιτείται η προσκόμιση των αποφάσεων έγκρισης χορήγησης των επιπλέον παρατάσεων έως σήμερα.
5. Προσκόμιση των αποφάσεων έγκρισης του 2ου & 3ου ΑΠΕ του έργου καθώς και των πρωτοκόλλων κανονισμών των νέων τιμών μονάδος του έργου.
6. Προσκόμιση της υπ’ αριθμ. 164/2009 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
7. Πιστοποιητικό μεταγραφής της υπ’ αριθμ. 4764/12-10-2005 απόφασης Έγκρισης Πράξης Εφαρμογής ΠΕ ΦΙΛΙΚΩΝ του Νομάρχη Αρκαδίας.
8. την υποβολή χρηματοοικονομικής ανάλυσης προσδιορισμού του προς χρηματοδότηση έργου.
9. ΟΕΥ του Δήμου Τρίπολης (απ’ το οποίο προκύπτει η αρμοδιότητα για την λειτουργία και την συντήρηση του σχολείου).
10. Τεύχη υπολογισμών και περιγραφής της στατικής μελέτης, μελέτες Η/Μ (έχουν υποβληθεί μόνο σχέδια), αρχιτεκτονική μελέτη (έχουν υποβληθεί μόνο σχέδια).
11. Εγκεκριμένη γεωτεχνική μελέτη (στην έκθεση γεωτεχνικού σχεδιασμού με αριθμό 1167 που είναι ανυπόγραφη αναφέρεται ότι εκπονήθηκε γεωτεχνική έρευνα από το γραφείο ερευνών GEOTEST).
Γ) Ενώ η απάντηση με την υποβολή των ανωτέρω έπρεπε βάσει το Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου του ΕΣΠΑ να λάβει χώρα εντός 5 ημερών, εντούτοις στις 19.07.2012 υποβάλλονται από τον ΟΣΚ μόνο οι αναλυτικές προμετρήσεις χωρίς τα υπόλοιπα απαραίτητα στοιχεία του φακέλου που ζητήθηκαν.
Δ) Την 09/08/2012 ο ΟΣΚ υποβάλλει μέρος των υπολειπόμενων στοιχείων του φακέλου, υποβάλλει όμως μαζί και Απόφαση διάλυσης της εργολαβίας κατασκευής του σχολείου (η οποία σημειωτέων είχε εγκριθεί ήδη από 21.06.2012) και η οποία αποδίδει την υπαιτιότητα της διάλυσης στον ΟΣΚ. Παράλληλα αιτήθηκε παράτασης μέχρι 15/9/2012 προκειμένου να υποβάλλει στην Ε.Δ.Α. τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου.
Ε) Η Ε.Δ.Α απάντησε με το υπ’ αριθμ. 2800 / 28.08.2012 έγγραφό της αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Κατόπιν του σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο υποβλήθηκε και η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΓ: 36-Τ4/8191/21-06-2012 Απόφαση του ΟΣΚ Α.Ε περί αποδοχής διάλυσης της εργολαβίας του έργου, η οποία αλλάζει τα μέχρι σήμερα δεδομένα τόσο για την συνέχεια του έργου όσο και για την ομαλή πορεία ολοκλήρωσής του και λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτούμενες διαδικασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την ολοκλήρωση των διοικητικών ενεργειών, συμφωνεί με την χορήγηση παράτασης και ορίζει καταληκτική ημερομηνία υποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων που ορίζονται στο (2)-σχετικό την 30-09-2012». Τέλος στο έγγραφο της Ε.Δ.Α. τονίζεται ιδιαιτέρως ότι «Σας ενημερώνουμε ότι εάν, μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία, δεν έχουν υποβληθεί τα παραπάνω στοιχεία στην υπηρεσία μας, η αξιολόγηση της πρότασής σας δεν θα προχωρήσει στο επόμενο στάδιο και θα απορριφθεί».
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 30/09/2012 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ Ε.Δ.Α. ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΣΚ ή ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΑΚΟΜΗ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΝΩ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΘΑ ΕΧΕΙ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΛΕΟΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΤΑΝ ΤΟ ΕΡΓΟ. Θα πρέπει να γίνει εκκαθάριση των εκτελεσμένων εργασιών προκειμένου να διευκρινισθεί το ύψος της δαπάνης που τους αντιστοιχεί, να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες παραλαβές των εργασιών αυτών και ακολούθως θα προκύψει με διαφανή και απόλυτα ιχνηλάσιμο τρόπο το ύψος του προς χρηματοδότηση υπολειπόμενου φυσικού αντικειμένου. Το υπολειπόμενο αυτό φυσικό αντικείμενο θα πρέπει να δημοπρατηθεί εκ νέου και να ακολουθηθούν οι γνωστές σε όλους διαδικασίες που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις περί εκτέλεσης δημοσίων έργων. Όλα τα παραπάνω αποτελούν μία βάση σύγκρισης προκειμένου να μπορέσει κάθε αντικειμενικός ενδιαφερόμενος να αξιολογήσει τα λεγόμενα των εμπλεκομένων στο έργο, ιδιαιτέρως δε αυτών που δήθεν ασχολούνται και ενδιαφέρονται για το έργο, οι οποίοι όμως γνώριζαν από καιρό την απόφαση του ΟΣΚ για διάλυση της αρχικής εργολαβίας και τις επιπτώσεις που επιφέρει η Απόφαση αυτή στην εξέλιξη του έργου. Ιδιαίτερη επίσης σημασία έχει η σοβαρή, έγκυρη και λεπτομερής ενημέρωση των γονέων και των παιδιών του Μουσικού Σχολείου για τα διαλαμβανόμενα στη εξέλιξη ένταξης του έργου έτσι ώστε να μπορούν να αντιπαραβάλλουν τα στοιχεία αυτά με τις μακρόσυρτες αγορεύσεις και τις ενέργειες αυτών που θεωρητικά μεν διευθύνουν σχολεία, παραπλανούν δε τους γονείς και τους μαθητές αναφέροντας ότι όλα είναι θέμα υπογραφής του Περιφερειάρχη. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αναλόγως της εξέλιξης του θέματος επιφυλάσσεται να ανακοινώσει και τα επί μέρους στοιχεία του φακέλου προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την καθυστέρηση υποβολής του έργου.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ