Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

Δήμος Ξυλoκάστρου - Ευρωστίνης: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Για δύο (2) θέσεις καθαριστών-καθαριστριας με σύμβαση μίσθωσης έργου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για  δύο (2)    θέσεις  καθαριστών-καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου)
 Η  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, λαμβάνοντας υπόψη:
1.    Το άρθρο 6 του Ν. 4076/12 η περίπτωση γ΄της παρ.1  του άρθρου 18 του Ν. 3870/10, όπως είχε αντικατασταθεί , αντικαθίσταται ως εξής: οι συμβάσεις μίσθωσης έργου της παρ.5 του άρθρου 113 του Ν.1892/1990 , όπως είχε τροποποιηθεί  και ισχύει καταρτίζονται  και για το διδακτικό έτος 2015-2016 σύμφωνα με τις ρυθμίσεις  των διατάξεων αυτών, εφόσον δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό.
2.    Το γεγονός ότι το  υπάρχον προσωπικό  είναι αδύνατον να καλύψει τις  ανάγκες  καθαριότητας των σχολικών μονάδων  .
3.    Την αριθ.17/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α΄θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
4.    Την  προβλεπόμενη  από το νόμο αμοιβή που είναι ανάλογη με τις αίθουσες  που καθαρίζουν.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πλήρωση δύο (2) καθαριστών/στριων με σύμβαση μίσθωσης έργου  για το χρονικό διάστημα  έως  30/6/2016 των  πιο κάτω σχολικών κτιρίων:

table
Στις θέσεις αυτές μπορούν  να απασχοληθούν  κάθε ενήλικο άτομο άνω των 18 ετών και έως 55 , σύμφωνα με τα πιο κάτω κριτήρια αρκεί να μπορεί να ανταποκριθούν  στις υποχρεώσεις τους.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ –ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
     Εντοπιότητα:
α) Κάτοικοι Τοπικής Κοινότητας Λυκοποριάς ή Μάννας (αντίστοιχα) που εξυπηρετεί το σχολείο= 10 μόρια,
β) κάτοικοι του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (εκτός της  Τοπικής Κοινότητας που εξυπηρετεί το σχολείο)= 5 μόρια
Απαιτούμενο δικαιολογητικό: Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από το Δήμο
     Γονείς  που τα παιδιά τους φοιτούν στο σχολείο αυτό= 10 μόρια .
Απαιτούμενο δικαιολογητικό: Πρόσφατη  βεβαίωση του σχολείου αυτού.
     Άνεργος = α/Άνεργος έως τέσσαρις (4) μήνες 200 μόρια.
                        β/Άνεργος άνω των τεσσάρων (4) μηνών έως ανώτατο όριο τους δώδεκα (12) μήνες 75 μόρια ανα μήνα
Απαιτούμενο δικαιολογητικό: Πρόσφατη  βεβαίωση  ΟΑΕΔ (προσοχή κάρτα ΟΑΕΔ)
     Εισόδημα , έως 5000€ = 8 μόρια , έως 10.000€= 6 μόρια και έως 15.000€ = 4 μόρια .
Απαιτούμενο δικαιολογητικό: Εκκαθαριστικό σημείωμα ΔΟΥ, έτους 2015 (χρήση 2014) .
     Πολύτεκνοι-τρίτεκνοι :  5 μόρια / τέκνο.
Απαιτούμενο δικαιολογητικό:  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου.
     Μονογονεικές οικογένειες= 5μόρια / τέκνο.
Απαιτούμενο δικαιολογητικό: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου.
     Αναπηρία  τέκνων άνω του 67%= 5 μόρια.
Απαιτούμενο δικαιολογητικό: Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής.
Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά  έως και 4.10.2015 στους Διευθυντές των Σχολείων  ή στο Δημαρχείο  στο Ξυλόκαστρο , στην κ. Αλεξίου  (τηλ.2743360242 )
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ