Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020

Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων: Πρόσκληση σετακτικήσυνεδρίαση του ΔημοτικούΣυμβουλίου(με τηλεδιάσκεψη

 https://www.pssecurity.gr/wp-content/uploads/2016/09/client-14.jpg

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Λουτράκι 17/12/2020                 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                Αριθμ. Πρωτ.:24189 

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -  

ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ 


Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 21ηΔεκεμβρίου2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα17:30,για συζήτηση και λήψη Απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

1.Μερική αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. 

2.Αναπροσαρμογή ή μη του δικαιώματος εμπορίας νερού για τα έτη 2021 -2028. 

3.Χορήγηση ή μη στην ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε άδειας εμφιάλωσης και εμπορίας μεταλλικού νερού Λουτρακίου.

 4.Τροποποίηση της υπ ́αριθμ. 170/2020 Α.Δ.Σ., περί τροποποίησης συστατικής πράξης του ν.π.δ.δ. "Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων" 

5.Τροποποίηση της υπ ́ αριθμ. 171/2020 Α.Δ.Σ., περί τροποποίησης συστατικής πράξης του ν.π.δ.δ. "Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων" 

6.Λήψη Απόφασης για απόσυρση άχρηστων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και δικύκλων του Δήμου. Ανάκληση της 140/2020 Α.Δ.Σ.

 7.Έγκριση ή μη κατασκευών εντός του Ο.Τ. -Κ.Χ. 197 στο Λουτράκι.

8.Μείωση μισθωμάτων σχολικών κυλικείων (Α ́ δόση) για το σχολικό έτος 2020 -2021. 

9.Ρύθμιση οφειλών από τη μη καταβολή μισθωμάτων σχολικών κυλικείων. 

10.Κατανομή ποσού #58.920,00# από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2020) στις Σχολικές Επιτροπές, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου (Δ’ κατανομή 2020). 

11.Έκτακτη επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου μας προς κάλυψη αναγκών τους, στα πλαίσια αποφυγής διάδοσης του COVID-19. 

12.Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ."Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου -Περχώρας -Αγίων Θεοδώρων". 

13.Έγκριση εξόφλησης τιμολογίου. 

14.Χορήγηση ή μη άδειας απότμησης πεζοδρομίου έμπροσθεν πολυκατοικίας επί της οδού Κοραή 40 στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος.Η παρούσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τ. Α ́ 55/11-3-2020) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικώνσυνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού’’ και την υπ' αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ. 20764/7-11-2020 (ΑΔΑ Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) εγκύκλιοτου ΥΠ.ΕΣ. 

Συνημμένα σας αποστέλλουμε το αρχείο της Α' φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου 2020 -2023 (Στρατηγικός Σχεδιασμός), προκειμένου να ενημερωθείτε ενόψει της συζήτησής του σε επόμενη συνεδρίαση του Σώματος.  

                                                     Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

                                                         Θυμής Φίλιππας