Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020

ΥΠΕΣ: Ξεκινά η διαδικασία επιλογής προϊσταμένων στους δήμους -Τα νέα κριτήρια (έγγραφα)

 

To αρμόδιο Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Ε.Υ.Σ.) που θα επιλέξει τους νέους προϊσταμένους σε δήμους και περιφέρειες συστήνει, σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr, το υπουργείο Εσωτερικών. Ήδη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει ζητηθεί από τους φορείς που συμμετέχουν, να ορίσουν τους εκπροσώπους τους. Στόχος είναι το επόμενο διάστημα να προχωρήσει η σχετική διαδικασία.

Να σημειωθεί ότι προ ημερών το ΥΠΕΣ εξέδωσε εγκύκλιο με θέμα την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης στις περιφέρειες.

Από ποιους αποτελείται το ΕΥΣ

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το νόμο  4674/20 (άρθρο 46), το ΕΥΣ που συστήνεται με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών  είναι αρμόδιο για την επιλογή Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Δήμων και Συνδέσμων, καθώς και για τα λοιπά θέματα υπηρεσιακής τους κατάστασης, για τα οποία απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, και αποτελείται:

α) δύο (2) μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) που υποδεικνύονται από τον Πρόεδρό του,

β) τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών,

γ) ένα (1) μέλος του Επιστημονικού – Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ή Προϊστάμενο Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Μονάδας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του,

δ) τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραμματέας του Ε.Υ.Σ. και νόμιμος αναπληρωτής του ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ με Α΄ βαθμό, της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του

Υπουργείου Εσωτερικών,

ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και

στ) έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.).

Να σημειωθεί ότι η αξιολόγηση προϊσταμένων σε δήμους και περιφέρειες προβλέπεται από τα άρθρα 46 και 46 του νόμου 4674/20 και από την σχετική εφαρμοστική εγκύκλιο.

Κριτήρια επιλογής Προϊσταμένων

  1. Για την επιλογή Προϊσταμένων λαμβάνονται υπόψη

τέσσερις (4) ομάδες κριτηρίων:

α) μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης,

β) μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης,

γ) μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης,

δ) μοριοδότηση βάσει συνέντευξης.

  1. Για την τελική μοριοδότηση ο συνολικός αριθμός των μορίων κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται με τον εξής συντελεστή ανά θέση ευθύνης:

α) Για τη θέση Προϊσταμένου Τμήματος με συντελεστή βαρύτητας:

35% για την ομάδα κριτηρίων (α),

20% για την ομάδα κριτηρίων (β),

20% για την ομάδα κριτηρίων (γ) και

25% για την ομάδα κριτηρίων (δ).

β) Για τη θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης με συντελεστή βαρύτητας:

25% για την ομάδα κριτηρίων (α),

25% για την ομάδα κριτηρίων (β),

15% για την ομάδα κριτηρίων (γ) και

35% για την ομάδα κριτηρίων (δ).

γ) Για τη θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης με

συντελεστή βαρύτητας:

25% για την ομάδα κριτηρίων (α),

25% για την ομάδα κριτηρίων (β),

10% για την ομάδα κριτηρίων (γ) και

40% για την ομάδα κριτηρίων (δ).

  1. Τα ως άνω κριτήρια αξιολογούνται ως ακολούθως:

α) Τα τυπικά – εκπαιδευτικά προσόντα μοριοδοτούνται ως εξής:

αα) Ο βασικός τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του υποψηφίου με εκατό (100) μόρια.

αβ) Ο δεύτερος τίτλος σπουδών, εφόσον είναι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τριάντα (30) μόρια.

αγ) Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, με διακόσια (200) μόρια, και μη συναφής μεταπτυχιακός τίτλος, με εβδομήντα (70) μόρια. Σε κάθε περίπτωση για την ως άνω μοριοδότηση ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά από τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών.

Μεταπτυχιακοί τίτλοι που ενσωματώνονται στον βασικό τίτλο σπουδών κατά την έννοια του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), εφόσον είναι συναφείς, μοριοδοτούνται με εκατόν πενήντα (150) μόρια. Σε περίπτωση κατοχής επιπλέον του ενός μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών συναφών ή μη συναφών με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, αυτοί λαμβάνουν συνολικά πενήντα (50) μόρια.

αδ) Η επιτυχής αποφοίτηση από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α. με διακόσια εβδομήντα πέντε (275) μόρια.

αε) Συναφές διδακτορικό δίπλωμα με τριακόσια πενήντα (350) μόρια. Μη συναφές διδακτορικό δίπλωμα με εκατό (100) μόρια. Σε περίπτωση κατοχής επιπλέον του ενός διδακτορικών διπλωμάτων συναφών ή μη συναφών με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, αυτά λαμβάνουν συνολικά εβδομήντα (70) μόρια.

αστ) Η συνάφεια κρίνεται με αιτιολογία από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής Προϊσταμένων με βάση το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, όπως προκύπτει από τις οικείες οργανικές διατάξεις και το περίγραμμα θέσης εργασίας.

αζ) Η πιστοποιημένη επιμόρφωση που έχει παρασχεθεί σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/31/ οικ.30214/10.11.2008 (Β΄ 2349) και ΔΙΕΚ/ ΤΜ.Β/Φ.2/58/ οικ.19975/16.9.2010 (Β΄ 1592) υπουργικές αποφάσεις, καθώς και η επιμόρφωση που παρέχεται από τις σχολές / εθνικά κέντρα επιμόρφωσης δημόσιων υπαλλήλων των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης μοριοδοτείται με πέντε (5) μόρια ανά σεμινάριο επιμόρφωσης, με ανώτατο όριο τα είκοσι (20) μόρια. Για τη βαθμολογία του κριτηρίου της πιστοποιημένης επιμόρφωσης, λαμβάνεται υπόψη η επιμόρφωση κατά την τελευταία δεκαετία.

αη) Η πιστοποιημένη γλωσσομάθεια μοριοδοτείται ως εξής:

  1. i) Η άριστη γνώση κάθε ξένης γλώσσας με πενήντα (50) μόρια,
  1. ii) η πολύ καλή γνώση με τριάντα (30) μόρια,

iii) η καλή γνώση με δέκα (10) μόρια, με ανώτατο όριο τα εκατό (100) μόρια.

αθ) Η κατοχή από υποψήφιο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας της παραγράφου 4 του άρθρου 85 του παρόντος μοριοδοτείται με τριάντα (30) μόρια.

Όλα τα ανωτέρω προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 50/2001 (Α΄ 39).

Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τα τυπικά – εκπαιδευτικά προσόντα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα χίλια (1.000) μόρια.

β) Η εργασιακή εμπειρία και η άσκηση καθηκόντων ευθύνης μοριοδοτούνται και υπολογίζονται ως εξής:

βα) Ο χρόνος υπηρεσίας στο Δημόσιο, ο χρόνος υπηρεσίας εκτός δημόσιου τομέα και η άσκηση καθηκόντων ευθύνης στο δημόσιο τομέα μοριοδοτούνται ως εξής:

  1. i) Ένα και μισό (1,5) μόριο για κάθε μήνα πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας στο Δημόσιο, εκτός του χρόνου που έχει διανυθεί σε θέση ευθύνης, με ανώτατο όριο τους 396 μήνες, ήτοι 33 έτη, 
  2.  ii) ένα (1) μόριο για κάθε μήνα προϋπηρεσίας εκτός δημόσιου τομέα που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 102 του παρόντος, με ανώτατο όριο τους ογδόντα τέσσερις (84) μήνες, ήτοι επτά (7) έτη και 
  3. iii) τρία (3) μόρια για κάθε πλήρη μήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Τμήματος, τέσσερα (4 )μόρια για κάθε πλήρη μήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης και πέντε και μισό (5,5) μόρια για κάθε πλήρη μήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης.

ββ) Χρόνος υπηρεσίας ή απασχόλησης μεγαλύτερος του δεκαπενθημέρου, εφόσον είναι συνεχής, λογίζεται ως πλήρης μήνας. Η μοριοδότηση του χρόνου άσκησης

καθηκόντων ευθύνης δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τους εκατόν είκοσι (120) μήνες, ήτοι τα δέκα (10) έτη συνολικά. Σε περίπτωση που στο πρόσωπο του υποψηφίου συντρέχουν όλες οι περιπτώσεις του στοιχείου iii, λαμβάνονται καταρχάς υπόψη τα μόρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, ακολούθως τα μόρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου

Διεύθυνσης και τέλος τα μόρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Τμήματος, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου αριθμού μηνών. Για την ως άνω μοριοδότηση της υπηρεσίας σε θέση ευθύνης, πρέπει το ήμισυ τουλάχιστον του συνόλου της θητείας του υποψήφιου Προϊσταμένου να έχει διανυθεί κατόπιν διαδικασιών επιλογής ή και τοποθέτησης. Σε αντίθετη περίπτωση, η υπηρεσία σε θέση ευθύνης που δεν έχει διανυθεί κατόπιν διαδικασιών επιλογής ή και τοποθέτησης πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,85 για κάθε πλήρη μήνα άσκηση καθηκόντων ευθύνης οποιουδήποτε επιπέδου.

βγ) Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από την εργασιακή εμπειρία και την άσκηση καθηκόντων ευθύνης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα χίλια (1.000) μόρια.

γ) Αξιολόγηση: η μοριοδότηση του κριτηρίου της αξιολόγησης εξάγεται με βάση τον μέσο όρο των εκθέσεων αξιολόγησης της τελευταίας τριετίας. Ειδικά κατά την

πρώτη εφαρμογή του παρόντος, ήτοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένων όλων των επιπέδων οργανικών μονάδων, η αξιολόγηση, ως προϋπόθεση επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 87 και ως μοριοδοτούμενο κριτήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δεν λαμβάνεται υπόψη. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η αξιολόγηση, ο υποψήφιος Προϊστάμενος πρέπει να έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με τον ν. 4369/2016

(Α΄ 33) για δύο τουλάχιστον αξιολογικές περιόδους, οπότε και λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των εκθέσεων αξιολόγησης των δύο αυτών περιόδων.

Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από την αξιολόγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα χίλια (1.000) μόρια, κατόπιν της απαιτούμενης αναγωγής της βαθμολογίας στην κλίμακα του χίλια (1.000).

δ) Δομημένη συνέντευξη:

η δομημένη συνέντευξη διενεργείται από τα αρμόδια συμβούλια του άρθρου 89 με πρόβλεψη αναγκαίας «ζωντανής βοήθειας» για άτομα με αναπηρία, όπως διερμηνέων νοηματικής, εφόσον αυτό απαιτείται.

Σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι το αρμόδιο Συμβούλιο να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του

υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης, για την οποία κρίνεται. Κατά το στάδιο αυτό λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου, η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό του σημείωμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση δ΄ των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 89. Η δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει δύο θεματικές ενότητες ως εξής: 

δα) δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με το αντικείμενο του φορέα και τις αρμοδιότητες των οργανωτικών μονάδων των σχετικών με την προκηρυσσόμενη θέση, σε συνάρτηση με τις δεξιότητες και τα προσόντα του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό του και τστοιχεία του προσωπικού του μητρώου, δβ) ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου γενικού διοικητικού ενδιαφέροντος (situational interview), που έχει ως σκοπό να αξιολογήσει τις διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, καθώς και να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις.

Για τη μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη επίσης οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας, ιδίως υπό συνθήκες πίεσης, η ικανότητα συντονισμού ομάδων εργασίας και η δημιουργικότητα του υποψηφίου.

Κάθε σκέλος της συνέντευξης μοριοδοτείται κατ’ ανώτατο όριο με πεντακόσια (500) μόρια. Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από κάθε μέλος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα χίλια (1.000) μόρια.

Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των μελών του αρμόδιου Συμβουλίου.

Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία τηςαναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό του Συμβουλίου, το οποίο είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων, και η μοριοδότηση για τον υποψήφιο αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε μέλος ως προς κάθε ένα από τα δύο σκέλη της συνέντευξης.

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης υποστηρίζει επιστημονικά τη διαδικασία των δομημένων συνεντεύξεων, παρέχοντας την απαιτούμενη τεχνογνωσία στα μέλη των Συμβουλίων που διεξάγουν τις συνεντεύξεις. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται η διαδικασία διεξαγωγής της δομημένης συνέντευξης και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Το συνολικό αποτέλεσμα της μοριοδότησης κάθε ομάδας κριτηρίων ανά υποψήφιο πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και εξάγεται το συνολικό άθροισμα. Η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.

  1. Για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος, αντίστοιχα, που έχει διανυθεί σε υπουργεία, γενικές και ειδικές γραμματείες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., ανεξάρτητες αρχές, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ποανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
  1. Με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής επιτρέπεται,  ειδικά για οργανικές μονάδες των οποίων το αντικείμενο των αρμοδιοτήτων τους ταυτίζεται ή είναι παρεμφερές, η διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης  να αφορά στο σύνολο των οργανικών τους μονάδων οι οποίες αποτελούν για τους σκοπούς της παρούσας μία ενιαία προκηρυσσόμενη θέση. Στην περίπτωση αυτή, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους επτά (7) πρώτους στη σειρά κατάταξης για περισσότερες από μία (1) από τις θέσεις ευθύνης του προηγούμενου εδαφίου καλούνται σε συνέντευξη μία φορά από το οικείο συμβούλιο και με τη βαθμολογία αυτή κατατάσσονται στοσύνολο των τελικών πινάκων κατάταξης.

aftodioikisi.gr