Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015

10 ΜΑΗ η 31η Πορεία Ειρήνης ΚΕΡΑΣΙΤΣΑ - ΤΡΙΠΟΛΗΗ  ΕΕΔΥΕ,  συ­μπλη­ρώ­νο­ντας  φέτος  60  χρό­νια αγώνα στο τι­μό­νι του αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κού – φι­λει­ρη­νι­κού κι­νή­μα­τος της χώρας μας, με ση­μα­ντι­κό  ρόλο  και  σε  πα­γκό­σμιο  επί­πε­δο μέσω του Πα­γκό­σμιου Συμ­βου­λί­ου Ει­ρή­νης, εκ­φρά­ζει την έντο­νη ανη­συ­χία για τα σύν­νε­φα του πο­λέ­μου  που  πυ­κνώ­νουν  στην πε­ριο­χή  μας  και  τους  νέους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς που βρί­σκο­νται στα σκα­ριά.
Γι’ αυτό  και  στις  ση­με­ρι­νές συν­θή­κες απευ­θύ­νου­με  πλατύ  κά­λε­σμα στον ερ­γα­ζό­με­νο λαό, σε κάθε προ­ο­δευ­τι­κό άν­θρω­πο, στους άνερ­γους, στις γυ­ναί­κες και ιδιαί­τε­ρα στη νε­ο­λαία να βα­δί­σουν μα­ζι­κά και αγω­νι­στι­κά με τις ση­μαί­ες του αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κού – φι­λει­ρη­νι­κού κι­νή­μα­τος, τι­μώ­ντας έτσι με τον κα­λύ­τε­ρο τρόπο τη μνήμη του Γρη­γό­ρη Λα­μπρά­κη και πολ­λών άλλων επώ­νυ­μων και ανώ­νυ­μων αγω­νι­στών της Ει­ρή­νης,  διεκδικώντας:
·                     Να ξηλωθούν τώρα οι Βάσεις  και  τα  στρατηγεία  του  ΝΑΤΟ και  της  ΕΕ
·                     Καμιά  εμπλοκή  στους  ιμπεριαλιστικούς  πολέμους
·                     Αποδέσμευση  από  ΕΕ – ΝΑΤΟ

Για  το ακριβές πρόγραμμα θα  ενημερωθείτε  το  επόμενο  διάστημα.

Τρίπολη  3η  Απρίλη  2015

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ