Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στους "ΑΡΙΣΤΟΝΑΥΤΕΣ"

Φωτογραφία: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το υπουργείο Εργασίας εξέδωσε απόφαση (Αριθμ. πρ 1495/68/17.1.2014) με την οποία παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία επιμόρφωσης εργοδοτών, ως Τεχνικοί Ασφάλειας (Τ.Α.) στις επιχειρήσεις τους, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2014. Η προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία ήταν η 31/12/2013.
Με την απόφαση αυτή προστατεύονται όσοι εργοδότες δικαιούνται και δεν έχουν κάνει ακόμη σεμινάρια Τεχνικού Ασφαλείας για να ασκήσουν τα καθήκοντά του.
Σημειώνουμε ότι με βάση τη νομοθεσία (Π.Δ. 17/18-1-96 – ΦΕΚ 11 Α’), όλες οι επιχειρήσεις, με απασχόληση και ενός ατόμου, είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν Τεχνικό Ασφαλείας.

Με βάση το Π.Δ. 17/18-1-96, «Ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας, και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων«.
Από την πλευρά του, «ο κάθε εργαζόμενος έχει υποχρέωση να εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και να φροντίζει ανάλογα με τις δυνατότητές του, για την ασφάλεια και την υγεία του καθώς και για την ασφάλεια και την υγεία των άλλων ατόμων που επηρεάζονται από τις πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εργασία σύμφωνα με την εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του».
Σε κάθε περίπτωση πάντως, είτε ασκεί τα καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας ο εργοδότης, είτε τα αναθέτει σε κατέχοντα σχετική άδεια, την ευθύνη ατυχημάτων, παραβάσεων κλπ, φέρει πάντα ο εργοδότης!
Σημειώνουμε ότι με το νόμο 3144/2003, όπως κωδικοποιήθηκε με το ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010), άρθρο 12 παρ. 5 και 6, δόθηκε η δυνατότητα σε εργοδότες που οι επιχειρήσεις τους ανήκουν στην Β΄ και Γ΄ κατηγορία επικινδυνότητας, να αποκτήσουν αυτοί το δικαίωμα άσκησης των καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις.

Κάθε χρόνο το υπουργείο Εργασίας εκδίδει σχετική απόφαση για την πρακτική υλοποίηση (επιμόρφωση) του δικαιώματος άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας από εργοδότες θέτοντας και τους όρους για τη συμμετοχή στα σεμινάρια. Η απόφαση αυτή είναι πιθανόν να εκδοθεί στο τέλος Ιανουαρίου.

Η νομοθεσία για εργοδότες ως τεχνικών ασφαλείας

Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010):
Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων
Άρθρο 12

Απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων τεχνικού ασφάλειας

5. Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στις κατηγορίες Β΄ και Γ΄ του άρθρου 10 και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους, επιτρέπεται να αναλάβει ο ίδιος ο εργοδότης τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας στην επιχείρησή του, όπως αυτές προβλέπονται στον παρόντα κώδικα και στα κατ’ εξουσιοδότησή του προεδρικά διατάγματα, εφόσον έχει τα προσόντα των περιπτωσεων α΄ ή β΄ ή γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου II και μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας, που σύμφωνα με το άρθρο 13 προβλέπονται για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρηση του.
Στην περίπτωση των ανωτέρω επιχειρήσεων που υπάγονται στην κατηγορία Β΄ και απασχολούν λιγότε­ρους από 20 εργαζομένους, αν ο εργοδότης έχει τα προσόντα των περιπτώσεων α΄ή β΄ ή γ΄της παραγράφου 1 του άρθρου 11 και μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας, που σύμφωνα με το άρθρο 13 δεν προβλέ­πεται για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του, επιτρέπεται να αναλάβει ο ίδιος τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας στην επιχείρηση του, με την προϋπόθεση κατάλληλης επι­μόρφωσης διάρκειας τουλάχιστον 35 ωρών, σύμφωνα με το άρθρο 22.

6. Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Β΄ του άρθρου 10 και απασχολούν μέχρι και 6 εργαζομέ­νους, επιτρέπεται να αναλάβει ο ίδιος ο εργοδότης τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας στην επιχείρηση του με την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης δι­άρκειας τουλάχιστον 35 ωρών σύμφωνα με το άρθρο 22 και εφόσον είναι πτυχιούχος τεχνικής ειδικότητας Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής και το αντικείμενο των σπουδών του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησής του.
Σε επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Β΄ και απασχολούν μέχρι και 3 εργαζομέ­νους επιτρέπεται να αναλάβει ο ίδιος ο εργοδότης τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας στην επιχείρηση του με την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης διάρκειας τουλάχιστον 35 ωρών, σύμφωνα με το άρθρο 22 και εφόσον έχει άδεια άσκησης τεχνικού επαγγέλ­ματος εμπειροτέχνη και το αντικείμενο της άδειας του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησής του ή αποδεδειγμένα ασκεί επί δεκαετία και πλέον την οικο­νομική δραστηριότητα για την οποία θα αναλάβει τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας.

7. Στις επιχειρήσεις του δεύτερου εδαφίου της πα­ραγράφου 5 και στις επιχειρήσεις της παραγράφου 6 που ο ίδιος ο εργοδότης αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας, αυτός έχει την υποχρέωση να αναθέτει τη σύνταξη της γραπτής εκτίμησης κινδύνου που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 43 σε πρόσωπα που έχουν τα προσόντα των περιπτώσεων α΄ ή β΄ ή γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 και μια από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας που με το άρθρο 13 προβλέπονται για τον κλάδο οικονομικής δραστηρι­ότητας που ανήκει η επιχείρησή του. 
Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου Επαγγελματιών καταστημάτων εστίασης - αναψυχής  "ΑΡΙΣΤΟΝΑΥΤΕΣ" που προέκυψε μετά  από τις αρχαιρεσίες της  19-02-2014 είναι το ακόλουθο:

Πρόεδρος: ΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
Αντιπρόεδρος: ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ
Ταμίας: ΝΙΚΟΣ ΦΛΕΣΣΑΣ
Γενικός Γραμματέας: ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ
Ειδικός Γραμματέας: ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη:
ΝΙΚΟΣ ΝΤΕΡΤΙΝΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΑΛΕΛΗΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ