Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

Προκήρυξη γιά προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών στη Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου , με την αριθ. 996/18-11-2011 απόφασή της, προκηρύσσει διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, σε ευρώ,
-τηλεομοιοτυπικών μηχανημάτων[fax] και TONER φωτοαντιγραφικών. (original)
για την ανάδειξη μειοδότη –προμηθευτή αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών [(μελάνια-Ταινίες- Δισκέτες-CD κ.λ.π.για τις ανάγκες των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης:[ενδεικτικός προϋπολογισμός ] Διακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων, € (287.000,00 €)με Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή.
Διτε εδώ την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-