Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

Πρόσκληση για συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ ΔΗ.K.E. Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Αναστάσιος Γκιολής
Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ ΔΗ.K.E.Ξ.Ε.
Την 16η του μηνός Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Κέντρο Νεότητας Ξυλοκάστρου (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’), με θέματα:
  1. Ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2015.
  2. Εγγραφή πίστωσης για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της επιχείρησης για τη χρήση του 2014, στον Προϋπολογισμό έτους 2015.
  3. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2014 της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.
ΓΚΙΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ