Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

Ξεκινάει η ενδοδημοτική κινητικότητα: Οι προθεσμίες & τα βήματα (εγκύκλιος)

Οι δήμοι και οι περιφέρειες της χώρας που ζητούν προσωπικό μέσω της ενδοδημοτικής κινητικότητας θα πρέπει να στείλουν στο υπουργείο Εσωτερικών από την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 και μέχρι τις 6 Μαρτίου τα αιτήματά τους. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει σε εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιό το υπουργείο, όσοι υπάλληλοι ΟΤΑ κάνουν αιτήσεις μετάταξης ή μεταφοράς θα μείνουν ένα μήνα σε διαθεσιμότητα και εφόσον τοποθετηθούν σε νέα θέση θα εξαιρεθούν από όποια νέα διαδικασία διαθεσιμότητας. Σε αυτό το πλαίσιο  και με στόχο τη μετακίνηση 4.000 υπαλλήλων,  η ηγεσία του υπουργού Εσωτερικών διαβεβαιώνει ότι κινητικότητα δεν σημαίνει απόλυση.

Τονίζεται δε ότι η διαδικασία της ενδοδημοτικής κινητικότητας θα προχωρήσει κανονικά, χωρίς να επηρεασθεί από την απαγόρευση υπηρεσιακών αλλαγών, λόγω εκλογών.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, το πρόγραμμα στους δήμους και στις περιφέρειες αφορά μόνο το τακτικό προσωπικό (μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου).
Οι υπάλληλοι που μετατάσσονται με το «Πρόγραμμα εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας» τίθενται σε διαθεσιμότητα χρονικής διάρκειας ενός μηνός, αρχομένης από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της απόφασης του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τη μετάταξη.
Διαθεσιμότητα ενός μηνός
Η διαθεσιμότητα παύει αυτοδικαίως με την πάροδο του μηνός και προς τούτο εκδίδεται αμελλητί σχετική διαπιστωτική πράξη του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας, η μισθοδοσία του προσωπικού βαρύνει τον φορέα προέλευσης και μετά το πέρας της διαθεσιμότητας βαρύνει τον φορέα υποδοχής.
Τονίζεται δε ότι το προσωπικό αυτό, μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας,«δεν δύναται να χαρακτηρισθεί ως πλεονάζον και να τεθεί εκ νέου άνευ αιτήσεώς του σε καθεστώς κινητικότητας ή διαθεσιμότητας».
Επισημαίνεται ότι η αποστολή των αιτημάτων των φορέων υποδοχής στο υπουργείο Εσωτερικών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από αύριο, Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου, ως και την Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014 και κανένα αίτημα που θα υποβληθεί μετά την 6η Μαρτίου δεν θα ληφθεί υπόψη.
Οι εκλογές δεν συνιστούν εμπόδιο
Επίσης διευκρινίζεται ότι οι μετατάξεις με το πρόγραμμα εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας δεν εμπίπτουν στην απαγόρευση λόγω διενέργειας δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3870/2010 (Α΄138).
Οι φορείς που μπορούν να λάβουν προσωπικό μέσω της ενδοδημοτικής κινητικότητας είναι:
- Δήμοι, Δημοτικά Ιδρύματα και ΝΠΔΔ αυτών καθώς και οι Σύνδεσμοι Δήμων (ΟΤΑ α” βαθμού)
- ΟΤΑ β” βαθμού
- Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ)
- Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ)
- Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ)
Οι φορείς προέλευσης για την εφαρμογή του προγράμματος εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας, δηλαδή οι φορείς προσωπικό των οποίων έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση προς μετάταξη, είναι:
- ΟΤΑ α΄ βαθμού
- Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ)
- Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ)
- Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ)
Ποια είναι τα 10 βήματα:

aftodioikisdi.gr