Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013

47,4 εκατομμύρια ευρώ για 331 έργα που εντάσσονται άμεσα στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για την Περιφέρεια Πελοποννήσου


Επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ με παρέμβαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου

 


47.397.479,01 € συνολικά (δημόσιας δαπάνης 22.858.687,21 €) για έργα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου που εντάσσονται άμεσα στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σύμφωνα με την υπ’ αρ. 7772/1988/Α2/30.10.2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και αφορούν τους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού και του εμπορίου – υπηρεσιών.  

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συνεπής στην πολιτική της κατεύθυνση για ουσιαστική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ως κρίσιμο παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, αλλά και για να ενισχυθεί περαιτέρω η επιχειρηματική δραστηριότητα, πέτυχε να παρασχεθεί η δυνατότητα ενίσχυσης και για τα έργα τα οποία αξιολογήθηκαν θετικά και τα οποία συγκέντρωσαν βαθμολογία μεγαλύτερη του 50, αλλά δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες των άμεσα ενταγμένων έργων  λόγω εξάντλησης του αρχικού προϋπολογισμού του προγράμματος ύψους 22,5 εκ.

Τα έργα αυτά είναι 697 συνολικού προϋπολογισμού 100.734.591,86 € και δημόσιας δαπάνης 48.592.640,19 €.

Προϋπόθεση για την ένταξη των πρόσθετων έργων είναι  :

α)  Η υποβολή έως τις 28.02.2014  από τον δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ (Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων), αίτησης επαλήθευσης πιστοποίησης έργου τουλάχιστον για το 30 % του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης ή αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστον με το 20 % του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης και

β) Η επαλήθευση των ανωτέρω από τον ΕΦΕΠΑΕ

Η διαδικασία ένταξης των έργων αυτών πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο την 30.06.2014.