Παρασκευή 23 Απριλίου 2021

Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (τηλεδιάσκεψη)

Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Λουτράκι 23/04/2021                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                            Αριθμ. Πρωτ.:6057                     

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - 

ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ 

=====================


Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 28ηΑπριλίου2021, ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα16:00, για συζήτηση και λήψη Απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:1.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και καθορισμός των θέσεων που αυτός θα τηρήσει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση (επαναληπτική) της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ  "ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε." την 30η Απριλίου 2021, στα παρακάτω θέματα: 

1. Να οριστεί δικηγόρος προκειμένου να διερευνηθεί ο τρόπος με τονοποίο η Τουριστική βρέθηκε ως τρίτη συναιτούσα στην πρώτη αίτηση της Κοινοπραξίας στο Πρωτοδικείο Κορίνθου για την υπαγωγή της στο 106Α.

 2. Να μας γνωστοποιηθεί από την Κοινοπραξία το δικόγραφο για την ένταξη στο 106Α και να μας γνωστοποιηθούν οι λόγοι που απεσύρθη. Εφόσον είμαστε μέλος της Κοινοπραξίας έχουμε δικαίωμα να γνωρίζουμε. 

3. Δεν έχουμε ακόμη ανταποκριθεί στην πρόσκληση του ομίλου Comer προκειμένου να υπολογίσουμε τις οφειλές ή τις απαιτήσεις μεταξύ της Τουριστικής Λουτράκι Α.Ε. και του ομίλου, όπως από πολύ καιρό πριν μας είχε ζητήσει ο εκπρόσωπος του ομίλου. 

4. Να απαιτήσουμε να μας γνωστοποιήσει η Κοινοπραξία όλες τις μέχρι σήμερα οφειλές της. 

5. Να απαιτήσουμε να μας γίνουν γνωστοί οι όροι της αγοράς των δανείων της Τραπέζης Πειραιώς από τον όμιλο Comer άμεσα. 

6. Να αποφασίσουμε τον ορισμό δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει αν δύναται ή όχι να τροποποιηθεί ή μετασχηματιστεί η Κοινοπραξία μεταξύ Club Hotel Casino Loutraki s.a. & Τουριστικής Λουτράκι Α.Ε, εφόσον δεν έχουν υλοποιηθεί, ακόμα, οι συμβατικές προς την Πολιτεία υποχρεώσεις της πρώτης.

7. Να διοριστεί δικηγόρος από πλευράς Δήμου για την ανάληψη όλων των προβλεπόμενων εκ του νόμου ενεργειών, ενώπιον των Αρμοδίων Αρχών, κατά υπευθύνων -υπόχρεων αναφορικά με την αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεών τους προς την Κοινοπραξία. 

8. Έναρξη διαπραγματεύσεων με την Club Hotel Casino s. a για τη μετατροπή της Κοινοπραξίας σε Α.Ε. 

             2.Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου -Περαχώρας (περιοχή Σχίνου). 

Η παρούσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τ. Α ́ 55/11-3-2020) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού’’ και τηνυπ' αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 (ΑΔΑ Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) εγκύκλιοτου ΥΠ.ΕΣ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ 

Θυμής Φίλιππας