Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018

ΑΣΕΠ-3Κ/2018: Αναλυτικός Οδηγός με όλες τις ειδικότητες & τα προσόντα (πίνακες)

Όλες τις ειδικότητες και τα προσόντα που απαιτούνται για τους υποψήφιους της  προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ, που αφορά την «πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε ανταποδοτικές υπηρεσίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών»,
Ειδικότερα:
•Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εκατόν τριάντα τρεις (133) θέσεις, κλάδων/ειδικοτήτων:
oΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων
oΠΕ Βιολόγων
oΠΕ Γεωλόγων
oΠΕ Διαχείρισης Περιβ. Φυσικών Πόρων
oΠΕ Διοικητικών
oΠΕ Διοικητικών Οικονομικών
oΠΕ Οικονομικών-Διοικητικών
oΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
oΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
oΠΕ Μηχανικών
oΠΕ Μηχανικών Η/Υ
oΠΕ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
oΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος
oΠΕ Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
oΠΕ Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
oΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
oΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων)
oΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός
oΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
oΠΕ Οικονομικών Λογιστικών
oΠΕ Οικονομολόγων
oΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών)
oΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
oΠΕ Τοπογράφων
oΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
oΠΕ Χημικών
oΠΕ Χημικών Μηχανικών
oΠΕ Χημικών Μηχανικών ή Χημικών Περιβάλλοντος
•Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), ογδόντα τέσσερις (84) θέσεις, κλάδων/ειδικοτήτων:
oΤΕ Αποθηκάριων-Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού
oΤΕ Διοικητικών
oΤΕ Διοικητικών Λογιστικών
oΤΕ Διοικητικών Οικονομικών
oΤΕ Διοικητικών-Λογιστών
oΤΕ Ηλεκτρολόγων
oΤΕ Ηλεκτρολόγων – Μηχανολόγων
oΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
oΤΕ Ηλεκτρονικών
oΤΕ Λογιστικών
oΤΕ Λογιστών
oΤΕ Μηχανικών (Ειδ. Μηχανολόγου)
oΤΕ Μηχανικών – Ηλεκτρολόγων ή Μηχανολόγων
oΤΕ Μηχανικών «Ηλεκτρονικών»
oΤΕ Μηχανικών Αντιρρύπανσης
oΤΕ Μηχανικών Αυτοματισμού
oΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων
oΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων ή Υποδομών
oΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων Υποδομών
oΤΕ Μηχανικών Έργων Υποδομής
oΤΕ Μηχανικών Η/Υ
oΤΕ Μηχανικών-Ηλεκτρονικών Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
oΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
oΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Ειδ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού)
oΤΕ Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων ή Ηλεκτρονικών
oΤΕ Οικονομικών
oΤΕ Οικονομικών (Λογιστών)
oΤΕ Οικονομικών Λογιστικών
oΤΕ Οικονομολόγων
oΤΕ Οικονομολόγων – Διοίκησης Επιχειρήσεων
oΤΕ Πληροφορικής
oΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
oΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής
oΤΕ Ταμείων
oΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων
oΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών (Ειδ. Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών)
oΤΕ Τεχνολόγων Περιβάλλοντος
oΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων
oΤΕ Τοπογράφων
oΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών
•Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), δύο χιλιάδες επτακόσιες δεκατέσσερις (2.714) θέσεις, κλάδων/ειδικοτήτων:
oΔΕ Αποθηκάριος
oΔΕ Αποθηκάριων
oΔΕ Βοηθών Ηλεκτρολόγων
oΔΕ Βοηθών Λογιστών
oΔΕ Βοηθών Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων
oΔΕ Βοηθών Τεχνιτών Υδραυλικών
oΔΕ Βοηθών Υδραυλικών
oΔΕ Γραμματέων
oΔΕ Δενδροανθοκηπουρών
oΔΕ Διοικητικού
oΔΕ Διοικητικού ή Διοικητικών Γραμματέων
oΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
oΔΕ Διοικητικών
oΔΕ Διοικητικών – Λογιστικών
oΔΕ Διοικητικών-Οικονομικών
oΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
oΔΕ Διοικητικών Λογιστικών
oΔΕ Διοικητικών Υπαλλήλων
oΔΕ Διοικητικών/Λογιστικών
oΔΕ Επιδοτών
oΔΕ Εποπτών Καθαριότητας
oΔΕ Εποπτών Καθαριότητας-Ζυγιστών
oΔΕ Εργοδηγών Βοηθών Χημικών
oΔΕ Εργοδηγών Δομικών Έργων
oΔΕ Εργοδηγών Έργων
oΔΕ Εργοδηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
oΔΕ Εργοδηγών
oΔΕ Ζυγιστών
oΔΕ Ζυγιστών – Φυλάκων
oΔΕ Ζυγιστών Χυτά
oΔΕ Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτροτεχνιτών
oΔΕ Ηλεκτρολόγων
oΔΕ Ηλεκτρολόγων (Αυτοκινήτων)
oΔΕ Ηλεκτρολόγων (Εγκαταστάτες ή Συντηρητές)
oΔΕ Ηλεκτρολόγων (Εναερίτες)
oΔΕ Ηλεκτρολόγων (Εναεριτών)
oΔΕ Ηλεκτρολόγων (Οχημάτων)
oΔΕ Ηλεκτρολόγων (Χυτά)
oΔΕ Ηλεκτρολόγων Αυτοκινήτων
oΔΕ Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων
oΔΕ Ηλεκτρολόγων Οχημάτων
oΔΕ Ηλεκτρολόγων-Συντηρητών-Εγκαταστατών Γ΄ Ειδικότητας
oΔΕ Ηλεκτρονικών
oΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών
oΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων Καθαριότητας
oΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Αυτοκινήτων
oΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών
oΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών (Αυτοκινήτων)
oΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων
oΔΕ Καταμετρητών
oΔΕ Καταμετρητών – Υδρομετρητών
oΔΕ Μηχανικών Αυτοκινήτων
oΔΕ Μηχανολόγων / Μηχανοτεχνιτών
oΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων
oΔΕ Μηχανοτεχνίτες Βαρέων Οχημάτων
oΔΕ Μηχανοτεχνίτες Οχημάτων Καθαριότητας
oΔΕ Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων
oΔΕ Μηχανοτεχνιτών – Μηχανολόγων Οχημάτων
oΔΕ Μηχανοτεχνιτών
oΔΕ Μηχανοτεχνιτών (Αυτοκινήτων)
oΔΕ Μηχανοτεχνιτών (Σιδηρουργών Εφαρμοστών)
oΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων (Βαρέων Οχημάτων)
oΔΕ Οδηγοί
oΔΕ Οδηγοί (Απορριμματοφόρων)
oΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων
oΔΕ Οδηγοί Αυτοκινήτων
oΔΕ Οδηγοί Αυτοκινήτων (Απορριμματοφόρων)
oΔΕ Οδηγός
oΔΕ Οδηγός Αυτοκινήτων
oΔΕ Οδηγών
oΔΕ Οδηγών – Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
oΔΕ Οδηγών (Απορ/των-Φορτηγών)
oΔΕ Οδηγών (Απορριμματοφόρων)
oΔΕ Οδηγών (Απορριμματοφόρου)
oΔΕ Οδηγών (Απορριμματοφόρων – Φορτηγών)
oΔΕ Οδηγών (Ε΄ Κατηγορίας)
oΔΕ Οδηγών (Φορτηγού)
oΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων
oΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (Γ΄ Κατηγορίας)
oΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Αυτοκινήτων
oΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Λεωφορείων
oΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Οχημάτων
oΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτου
oΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτου (Απορριμματοφόρου)
oΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων
oΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων – Χειριστών Μηχανημάτων
oΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων (Απορριμματοφόρου)
oΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων (Απορριμματοφόρων και Φορτηγών)
oΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων (Απορριμματοφόρων)
oΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων / Απορριμματοφόρων
oΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Απορριμματοφόρων
oΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Καθαριότητας
oΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Καθαριότητας (Απορριμματοφόρων)
oΔΕ Οδηγών Γεωργικού Ελκυστήρα
oΔΕ Οδηγών Καθαριότητας
oΔΕ Οδηγών Λεωφορείων
oΔΕ Οδηγών Με Επαγγελματική Άδεια Γ Κατηγορίας  ή ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Φορτηγών και Απορριμματοφόρων
oΔΕ Οδηγών Μηχανοκίνητης Σκούπας και Φορτωτή
oΔΕ Οδηγών Οχημάτων
oΔΕ Οδηγών Οχημάτων Καθαριότητας
oΔΕ Οδηγών Πλυντηρίων Κάδων
oΔΕ Οδηγών Τρίκυκλων
oΔΕ Οδηγών Φορτηγού
oΔΕ Οδηγών Φορτηγών
oΔΕ Οδηγών Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
oΔΕ Οικοδόμων
oΔΕ Πλυντών Λιπαντών
oΔΕ Προσωπικού Η/Υ-Χειριστών Η/Υ
oΔΕ Συντηρητή Μηχανημάτων Καθαριότητας
oΔΕ Συντηρητών Εγκαταστάσεων
oΔΕ Συντηρητών Μηχ/κού Εξοπλισμού
oΔΕ Συντηρητών Μηχ/κών Εγκαταστάσεων
oΔΕ Σχεδιαστών Δομικών Έργων
oΔΕ Ταμείων
oΔΕ Τεχνικός (Ηλεκτρολόγων)
oΔΕ Τεχνικός (Ηλεκτροσυγκολητών)
oΔΕ Τεχνικός (Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων)
oΔΕ Τεχνικός (Χειριστών Μηχανημάτων Έργων)
oΔΕ Τεχνικών «Ηλεκτρολόγων»
oΔΕ Τεχνικών «Μηχανολογίας»
oΔΕ Τεχνικών «Μηχανοτεχνιτών»
oΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτρολογίας)
oΔΕ Τεχνικών Αυτοκινήτων
oΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρολόγων
oΔΕ (Τεχνικών) Ηλεκτρολόγων
oΔΕ (Τεχνικών) Ηλεκτρονικών
oΔΕ Τεχνικών Μηχανικών Αυτοκινήτων (Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων)
oΔΕ Τεχνικών Μηχανικών Εγκαταστάσεων
oΔΕ Τεχνικών Ύδρευσης
oΔΕ Τεχνίτες Καθαριότητας (Βαφής Οχημάτων)
oΔΕ Τεχνίτης (Ηλεκτροσυγκολλητή)
oΔΕ Τεχνίτης Αμαξωμάτων
oΔΕ Τεχνίτης Ελαστικών
oΔΕ Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών
oΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός
oΔΕ Τεχνίτης Ύδρευσης
oΔΕ Τεχνιτών
oΔΕ Τεχνιτών – Υδραυλικών
oΔΕ Τεχνιτών (Βαφέας Αμαξωμάτων)
oΔΕ Τεχνιτών (Ηλεκτρολόγων)
oΔΕ Τεχνιτών (Ηλεκτροτεχνίτης Οχημάτων)
oΔΕ Τεχνιτών (Ηλεκτροτεχνιτών Α΄ Ειδικότητας Εναερίτες)
oΔΕ Τεχνιτών (Μεταλλικών Κατασκευών)
oΔΕ Τεχνιτών (Μηχανοτεχνίτης Οχημάτων)
oΔΕ Τεχνιτών (Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων)
oΔΕ Τεχνιτών (Σιδεράδων)
oΔΕ Τεχνιτών (Σιδεράς)
oΔΕ Τεχνιτών (Συντηρητών Κάδων – Ηλεκτροσυγκολλητών)
oΔΕ Τεχνιτών (Τεχνιτών Ελαστικών)
oΔΕ Τεχνιτών (Υδραυλικών)
oΔΕ Τεχνιτών (Ύδρευσης – Αποχέτευσης)
oΔΕ Τεχνιτών Γενικά
oΔΕ Τεχνιτών Γενικά (Υδραυλικός)
oΔΕ Τεχνιτών Δομικών Έργων
oΔΕ Τεχνιτών Ελαστικών
oΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων
oΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτροσυγκολλητών
oΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτροτεχνιτών
oΔΕ Τεχνιτών Καθαριότητας (Ηλεκτρολόγων)
oΔΕ Τεχνιτών Καθαριότητας (Ηλεκτροσυγκολλητές)
oΔΕ Τεχνιτών Καθαριότητας (Οξυγονοκολλητές)
oΔΕ Τεχνιτών Καθαριότητας (Τεχνίτες μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων)
oΔΕ Τεχνιτών Καθαριότητας (Τεχνίτες τροχών ελαστικών)
oΔΕ Τεχνιτών Καθαριότητας (Τορναδόροι – Τεχνίτες Εργαλειομηχανών)
oΔΕ Τεχνιτών Καθαριότητας (Υδραυλικών)
oΔΕ Τεχνιτών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων
oΔΕ Τεχνιτών Μηχανοτεχνιτών
oΔΕ Τεχνιτών Οικοδομών
oΔΕ Τεχνιτών Οχημάτων
oΔΕ Τεχνιτών Πλακοστρώσεων
oΔΕ Τεχνιτών Σιδηρουργών
oΔΕ Τεχνιτών Συντ. Μηχ. Εγκαταστάσεων Μηχανοτεχνιτών
oΔΕ Τεχνιτών Συντηρητών
oΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών
oΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών – Θερμοϋδραυλικών
oΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών – Υδρομετρητών
oΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών ή Θερμοϋδραυλικών
oΔΕ Τεχνιτών Ύδρευσης
oΔΕ Τεχνιτών Φανοποιϊας και Βαφής Αυτοκινήτων
oΔΕ Τεχνιτών Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
oΔΕ Τεχνιτών-Υδραυλικών
oΔΕ Υδραυλικοί
oΔΕ Υδραυλικός
oΔΕ Υδραυλικών – Καταμετρητών
oΔΕ Υδραυλικών
oΔΕ Υδρομετρητών
oΔΕ Υδρομετρητών-Καταμετρητών
oΔΕ Υδρονομέων
oΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου
oΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου (ΧΥΤΑ)
oΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργων
oΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Σαρώθρου
oΔΕ Χειριστές Σαρώθρων
oΔΕ Χειριστές Χωματουργικών & Ανυψωτικών Μηχανημάτων
oΔΕ Χειριστή (Μ.Ε. Καλαθοφόρο)
oΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργων
oΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων
oΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (Ανυψωτικών Αντικειμένων)
oΔΕ Χειριστής Σαρώθρου
oΔΕ Χειριστών
oΔΕ Χειριστών Αποφρακτικού
oΔΕ Χειριστών Αποφρακτικών Μηχανημάτων
oΔΕ Χειριστών Γεωργικού Ελκυστήρα
oΔΕ Χειριστών ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ
oΔΕ Χειριστών Εκσκαφέα / Φορτωτή/ Προωθητή Γαιών
oΔΕ Χειριστών Ισοπεδωτή Γαιών
oΔΕ Χειριστών Καλαθοφόρου
oΔΕ Χειριστών Καλαθοφόρων Γερανών
oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων
oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Δομικών Έργων
oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων-Σαρώθρων
oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Αποφρακτικού)
oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ)
oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Εκσκαφέας – Φορτωτής)
oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Καλαθοφόρο)
oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Καλαθοφόρου)
oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Πλυντήριο Κάδων)
oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Σάρωθρο)
oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Σαρώθρου)
oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Σαρώθρων)
oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Τύπου JCB)
oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Φορτωτών)
oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Χειριστή Ισοπεδωτή Γαιών-Γκρέυντερ)
oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων Αποφρακτικών
oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων Εκσκαφέων
oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων Καθαριότητας
oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων-GRATER,
oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων -Λαστιχοφόρου Φορτωτή
oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων
oΔΕ Χειριστών Πλυντηρίου Κάδων
oΔΕ Χειριστών Σαρώθρου
oΔΕ Χειριστών Σαρώθρων
oΔΕ Χειριστών Σκαπτικών Μηχανημάτων
oΔΕ Χειριστών Χωματουργικών Μηχανημάτων
•Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), πέντε χιλιάδες διακόσιες τριάντα πέντε (5.235) θέσεις, κλάδων/ειδικοτήτων:
oΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (Γενικών Καθηκόντων)
oΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Υδραυλικών
oΥΕ Βοηθών – Εργατών Γενικών Καθηκόντων
oΥΕ Βοηθών Εργατών
oΥΕ Γενικών Καθηκόντων
oΥΕ Γενικών Καθηκόντων – Καθαριότητας
oΥΕ Επιστατών Καθαριότητας
oΥΕ Εργάτες  Καθαριότητας
oΥΕ Εργάτες  Καθαριότητας (Αποκομιδής Απορριμάτων)
oΥΕ Εργάτες  Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)
oΥΕ Εργάτες  Καθαριότητας Γενικών Καθηκόντων
oΥΕ Εργάτες  Καθαριότητας
oΥΕ Εργάτες Ύδρευσης
oΥΕ Εργάτες Ύδρευσης (Υδρονομείς)
oΥΕ Εργάτης Οδοκαθαριστής
oΥΕ Εργατών
oΥΕ Εργατών -Συνοδοί Απορριμματοφόρου
oΥΕ Εργατών – Φυλάκων
oΥΕ Εργατών (Γενικών Καθηκόντων)
oΥΕ Εργατών (Για εργασίες καθαρισμού εξωτερικών χώρων)
oΥΕ Εργατών (Καθαριότητας)
oΥΕ Εργατών (Καθαριστριών)
oΥΕ Εργατών (Οδοκαθαριστών)
oΥΕ Εργατών Αποκομιδής Απορριμάτων
oΥΕ Εργατών Αποχέτευσης
oΥΕ Εργατών Αποχέτευσης-Βιολογικών Καθαρισμών
oΥΕ Εργατών Βοηθητικού Προσωπικού (Εργατών Καθαριότητας)
oΥΕ Εργατών Γενικά
oΥΕ Εργατών Γενικά (Καθαριότητας),
oΥΕ Εργατών Γενικά-Συνοδοί Απορριμματοφόρων
oΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
oΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων Καθαριότητας
oΥΕ Εργατών Ηλεκτροφωτισμού
oΥΕ Εργατών Καθαριότητας
oΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδοί Απορριμματοφόρων
oΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Αποκομιδής Απορριμάτων)
oΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Απορριμματοφόρων)
oΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών χώρων)
oΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Εργάτες Αποκομιδής)
oΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Εργατών και Συνοδών)
oΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Οδοκαθαριστών)
oΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Πλύντες κάδων)
oΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)
oΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών Απορριμματοφόρων)
oΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών Απορριμματοφόρων, Εργατών Εξωτερικών χώρων)
oΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Χειρωνάκτες)
oΥΕ Εργατών Καθαριότητας / Γενικών καθηκόντων
oΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών χώρων
oΥΕ Εργατών Καθαριότητας -Συνοδοί Απορριμματοφόρων
oΥΕ Εργατών Καθαριότητας Ύδρευσης Άρδευσης και Αλλαγής Ηλεκτρικών Λαμπτήρων
oΥΕ Εργατών Καθαριότητας
oΥΕ Εργατών Καθαριότητας-Οδοκαθαριστών
oΥΕ Εργατών Καθαριστών εξωτερικών χώρων (Οδοκαθαριστών)
oΥΕ Εργατών Καταμετρητών Ύδρευσης
oΥΕ Εργατών Συνοδών Απορριμματοφόρων
oΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών
oΥΕ Εργατών Τεχνικών Υπηρεσιών Βοηθών Υδραυλικών
oΥΕ Εργατών Ύδρευσης
oΥΕ Εργατών Ύδρευσης – Αποχέτευσης
oΥΕ Εργατών Ύδρευσης – Εργατών Γενικών Καθηκόντων
oΥΕ Εργατών Ύδρευσης (Εργάτης Αφαλάτωσης)
oΥΕ Εργατών Ύδρευσης Αποχέτευσης
oΥΕ Εργατών Ύδρευσης-Άρδευσης- Αποχέτευσης
oΥΕ Εργατών Υδρονομέων
oΥΕ Εργατών Φυλάκων
oΥΕ Εργατών Φυλάκων – Συντηρητών ΧΥΤΑ
oΥΕ Εργατών
oΥΕ Εργατών-Ζυγιστών
oΥΕ Εργατών-Καθαριότητας
oΥΕ Καθαριότητας (Εργάτες Καθαριότητας)
oΥΕ Καθαριστριών
oΥΕ Καθαριστών
oΥΕ Καταμετρητών – Υδρομετρητών
oΥΕ Καταμετρητών Ενδείξεων Υδρομέτρων
oΥΕ Καταμετρητών Ύδρευσης
oΥΕ Κλητήρων
oΥΕ Κλητήρων-Θυρωρών-Γενικών Καθηκόντων (Γενικών Καθηκόντων)
oΥΕ Νυχτοφυλάκων
oΥΕ Οδοκαθαριστών
oΥΕ Οδοκαθαριστών (Εργατών Καθαριότητας)
oΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας
oΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (Εργάτες Καθαριότητας, Συνοδοί Απορριμματοφόρων)
oΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών χώρων)
oΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (Εργατών Καθαριότητας),
oΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (Οδοκαθαριστών)
oΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών χώρων
oΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εργατών γενικά
oΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Εξωτερικών Χώρων
oΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας με ειδικότητα Εργάτη-Φύλακα-Νυχτοφύλακα για την Υπηρεσία Καθαριότητας
oΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
oΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Εργάτης-Υδρονομέας)
oΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Συνοδούς Απορριμματοφόρων)
oΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων
oΥΕ Φυλάκων
oΥΕ Φυλάκων Εξωτερικών Χώρων
oΥΕ Φυλάκων Εργατών
oΥΕ Χωματουργών Ύδρευσης.
Ποια προσόντα είναι απαραίτητα;

Ο παρακάτω πίνακας επιτρέπει στους υποψήφιους να αναζητήσουν αλφαβητικά τον τίτλο σπουδών τους. Για ορισμένες θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν θα γίνουν δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις. Τα πρόσθετα προσόντα για κάθε θέση δίδονται στη στήλη Απαραίτητα Πρόσθετα Προσόντα του Πίνακα Κατανομής Θέσεων ΠΕ.
Κωδικός τίτλου
Πτυχίο ή δίπλωμα
Τίτλος αποδεκτός για τους κωδικούς θέσης …
305
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
1005
301
Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού
1001,
1093-1099
307
Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης)
1007, 1008
306
Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
1006, 1008
306
Βαλκανικών Σπουδών
1006, 1008
304
Βιολογίας
1004
302
Βιολογίας Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
1002
304
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
1004
306
Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής)
1006, 1008
307
Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής)
1007, 1008
304
Βιοχημείας
1004
304
Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
1004
304
Γεωγραφίας
1004
303
Γεωλογίας ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
1003
307
Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαικό έτος 1996-1997)
1007, 1008
306
Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997)
1006, 1008
307
Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής
1007, 1008
306
Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημοσίων Θεσμών
1006, 1008
304
Διαχείρισης Αγροτικού Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
1004
306
Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης
1006, 1008
304
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
1004
307
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
1007, 1008
306
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας
1006, 1008
307
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
1007, 1008
306
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
1006, 1008
307
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών ) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
1007, 1008
306
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας
1006, 1008
306
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατευθύνσεις: α) Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας είτε β) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών και Διακυβέρνησης είτε γ) Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής
1006, 1008
307
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων
1007, 1008
307
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης
1007, 1008
306
Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών
1006, 1008
306
Διοίκησης Επιχειρήσεων
1006, 1008
307
Διοίκησης Επιχειρήσεων
1007, 1008
307
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προιόντων και Τροφίμων
1007, 1008
306
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
1006, 1008
306
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
1006, 1008
307
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
1007, 1008
306
Διοίκησης Τεχνολογιών
1006, 1008
306
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
1006,1008
304
Επιστήμης της Θάλασσας
1004
304
Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Επιστημών Περιβάλλοντος
1004
304
Επιστημών της Θάλασσας
1004
306
Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ
1006, 1008
307
Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ
1007, 1008
306
Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing)
1006, 1008
307
Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing)
1007, 1008
304
Εφαρμοσμένης Αγροοικολογίας
1004
304
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών με κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών
1004
309
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
1010-1019,
1025-1028
310
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ
1010-1020,
1022-1023,
1025-1028
310
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
1010-1020,
1022-1023,
1025-1028
310
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών
1010-1020,
1022-1023,
1025-1028
311
Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού
1010-1019,
1021,
1025-1046
313
Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών
1022-1023
313
Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
1022-1023
304
Ιατρικής Βιοχημείας
1004
306
Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
1006, 1008
306
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
1006, 1008
306
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
1006, 1008
306
Κοινωνικής Διοίκησης
1006, 1008
306
Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης: Εισαγωγική Κατεύθυνση: α) Πολιτικής Επιστήμης β) Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής
1006, 1008
306
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
1006,1008
306
Κοινωνικής Πολιτικής
1006, 1008
306
Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
1006, 1008
306
Κοινωνιολογίας
1006, 1008
307
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
1007, 1008
307
Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης
1007, 1008
307
Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
1007, 1008
307
Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων
1007, 1008
306
Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών
1006, 1008
307
Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών
1007, 1008
306
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
1006, 1008
307
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
1007, 1008
306
Μεσογειακών Σπουδών με κατευθύνσεις: α) Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου είτε β) Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών
1006, 1008
313
Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
1022-1023
313
Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
1022-1023
312
Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης
1021
314
Μηχανικού Περιβάλλοντος
1004, 1024,
1119
313
Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
1022-1023
308
Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων
1021, 1025
313
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
1022-1023
311
Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού *
1010-1019,
1021,
1025-1046
308
Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού
1021, 1025
308
Μηχανολόγου Μηχανικού
1021, 1025
308
Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας
1021, 1025
302
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
1002
308
Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού
1021, 1025
306
Ναυτιλιακών Σπουδών
1006, 1008
307
Ναυτιλιακών Σπουδών
1007, 1008
306
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
1006, 1008
307
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
1007,1008
306
Νομικής
1006, 1008
307
Οικονομικής Επιστήμης
1007, 1008
307
Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού
1007, 1008
307
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
1007, 1008
307
Οικονομικών Επιστημών
1007, 1008
306
Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων)
1006, 1008
307
Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων)
1007, 1008
306
Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
1006, 1008
307
Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
1007, 1008
306
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
1006, 1008
307
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
1007, 1008
304
Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας
1004
304
Περιβάλλοντος
1004
307
Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
1007, 1008
306
Πολιτικής Επιστήμης
1006, 1008
306
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
1006, 1008
306
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών
1006, 1008
306
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
1006, 1008
306
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
1006, 1008
316
Πολιτικού Μηχανικού
1069-1092
306
Πολιτικών Επιστημών
1006, 1008
306
Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων)
1006, 1008
304
Σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες
1004
307
Στατιστικής
1007, 1008
307
Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης
1007, 1008
307
Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
1007, 1008
307
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
1007, 1008
306
Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής
1006, 1008
307
Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής
1007, 1008
304
Φυσικής
1004
304
Φυσικών Επιστημών
1004
317
Χημείας
1004,
1100-1104
318
Χημικού Μηχανικού
1004,
1105-1119
307
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
1007, 1008
Note20
Σημείωση: Οι υποψήφιοι που κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα με κωδικό τίτλου 301-304 και 306-314, 316-318 μπορούν να επιδιώξουν και τις θέσεις της παρούσας προκήρυξης με κωδ. 1005 για τις οποίες προβλέπεται οποιοδήποτε  πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας, με τον ίδιο κωδικό τίτλου , ο οποίος αντιστοιχεί στον τίτλο σπουδών τον οποίο κατέχουν και με τον οποίο συμμετέχουν στη διαδικασία.


Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
Ο παρακάτω πίνακας επιτρέπει στους υποψήφιους να αναζητήσουν αλφαβητικά τον τίτλο σπουδών τους. Για ορισμένες θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν θα γίνουν δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις. Τα πρόσθετα προσόντα για κάθε θέση δίδονται στη στήλη Απαραίτητα Πρόσθετα Προσόντα του Πίνακα Κατανομής Θέσεων ΤΕ.
Κωδικός τίτλου
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος
Τίτλος αποδεκτός για τους κωδικούς θέσης …
403
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
1203, 1267
409
Αυτοματισμού
1228
404
Βιβλιοθηκονομίας
1205
404
Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
1205
412
Βιομηχανικής Πληροφορικής
1233, 1234, 1257
411
Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
1272-1274
413
Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
1257
408
Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος
1227, 1270
404
Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
1205
404
Διαχείρισης Πληροφοριών
1205
413
Διαχείρισης Πληροφοριών
1257
402
Διεθνούς Εμπορίου
1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217-1223, 1247-1256
402
Διοίκησης Επιχειρήσεων
1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217-1223, 1247-1256
402
Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκηση Επιχειρήσεων
1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217-1223, 1247-1256
402
Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217-1223, 1247-1256
402
Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217-1223, 1247-1256
402
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217-1223, 1247-1256
402
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Τοπικής Αυτοδιοίκησης
1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217-1223, 1247-1256
413
Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων
1257
402
Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων
1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217-1223, 1247-1256
402
Διοίκησης Κοινωνικών- Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων
1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217-1223, 1247-1256
402
Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217-1223, 1247-1256
402
Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217-1223,
1247-1256
404
Διοίκησης Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων
1205
402
Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων
1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217-1223, 1247-1256
402
Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού
1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217-1223, 1247-1256
404
Διοικητικής Τεχνολογίας
1205
402
Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών
1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217-1223, 1247-1256
402
Εμπορίας και Διαφήμισης
1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217-1223, 1247-1256
408
Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
1227, 1270
408
Ενεργειακής Τεχνικής
1227, 1270
408
Ενεργειακής Τεχνολογίας
1227, 1270
404
Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
1205
413
Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
1257
404
Επιχειρησιακής Πληροφορικής
1205
413
Επιχειρησιακής Πληροφορικής
1257
404
Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο
1205
404
Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
1205
413
Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
1257
413
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
1257
405
Ηλεκτρολογίας
1207-1215, 1225, 1245, 1246, 1268, 1269
405
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
1207-1215, 1225, 1245, 1246, 1268, 1269
407
Ηλεκτρονικής
1216, 1226, 1235, 1246
407
Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
1216, 1226, 1235, 1246
412
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
1233, 1234, 1257
402
Λογιστικής
1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217-1223, 1247-1256
402
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217-1223, 1247-1256
409
Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.
1228
408
Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε.
1227, 1270
405
Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας
1207-1215, 1225, 1245, 1246, 1268, 1269
406
Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Μηχανολογίας
1208, 1224, 1225,
1236-1244, 1246, 1269
412
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε.
1233, 1234, 1257
408
Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. – Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε.
1227, 1270
408
Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. – Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος Τ.Ε.
1227, 1270
412
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. με κατευθύνσεις α) Μηχανικών Η/Υ Τ.Ε. ή β) Μηχανικών Δικτύων Τ.Ε.
1233, 1234, 1257
413
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανικοί Λογισμικού Τ.Ε.
1257
408
Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. – Μηχανικοί Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε.
1227, 1270
406
Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε.
1208, 1224, 1225,
1236-1244, 1246, 1269
408
Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
1227, 1270
406
Μηχανολογίας
1208, 1224, 1225,
1236-1244, 1246, 1269
406
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
1208, 1224, 1225,
1236-1244, 1246, 1269
406
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
1208, 1224, 1225,
1236-1244, 1246, 1269
402
Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών
1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217-1223, 1247-1256
408
Οικολογίας και Περιβάλλοντος
1227, 1270
413
Πληροφορικής
1257
412
Πληροφορικής και Επικοινωνιών
1233, 1234, 1257
404
Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
1205
412
Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών
1233, 1234, 1257
410
Πολιτικών Δομικών Έργων
1229-1232,1258-1266
410
Πολιτικών Έργων Υποδομής
1229-1232,1258-1266
410
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.
1229-1232,1258-1266
411
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. – Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.
1272-1274
410
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. – Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.
1229-1232,1258-1266
413
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.
1257
402
Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων
1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217-1223, 1247-1256
401
Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων
1271
404
Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
1205
408
Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
1227, 1270
408
Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας
1227, 1270
408
Τεχνολογίας Πετρελαίου
1227, 1270
408
Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
1227, 1270
412
Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
1233, 1234, 1257
408
Τεχνολογίας Συστημάτων Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
1227, 1270
401
Τεχνολογίας Τροφίμων
1271
408
Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης
1227, 1270
408
Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. – Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Τ.Ε.
1227, 1270
412
Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων
1233, 1234, 1257
412
Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ
1233, 1234, 1257
404
Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
1205
413
Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
1257
402
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217-1223, 1247-1256
411
Τοπογραφίας
1272-1274
404
Τουριστικών Επιχειρήσεων
1205
402
Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων
1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217-1223, 1247-1256
408
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
1227, 1270
402
Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής
1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217 έως 1223, 1247 έως 1256
402
Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής
1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217-1223, 1247-1256
402
Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών
1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217-1223, 1247-1256
402
Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες
1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217-1223, 1247-1256
404
Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε.
1205
Note20
Σημείωση: Οι υποψήφιοι που κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα με κωδικό τίτλου 401,402,404-413μπορούν να επιδιώξουν και τις θέσεις της παρούσας προκήρυξης με κωδ. 403, για τις οποίες προβλέπεται οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας, με τον ίδιο κωδικό τίτλου, ο οποίος αντιστοιχεί στον τίτλο σπουδών τον οποίο κατέχουν και με τον οποίο συμμετέχουν στη διαδικασία.
Υποψήφιος που κατέχει ένα βασικό τίτλο σπουδών που είναι αποδεκτός, σύμφωνα με την προκήρυξη σε διαφορετικό κλάδο ή ειδικότητα της ίδιας κατηγορίας θέσεων, προκειμένου να επιδιώξει θέσεις και των δύο κλάδων, είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσει και τους δύο κωδικούς του τίτλου σπουδών του στις αντίστοιχες θέσεις της ηλεκτρονικής αίτησης.

Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
Ο παρακάτω πίνακας επιτρέπει στους υποψήφιους να αναζητήσουν τον τίτλο σπουδών τους. Για όλες τις θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν θα γίνουν δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις.Τα πρόσθετα προσόντα για κάθε θέση δίδονται στη στήλη Απαραίτητα Πρόσθετα Προσόντα του Πίνακα Κατανομής Θέσεων ΔΕ.
Κωδικός τίτλου
Τίτλος Σπουδών
Αποδεκτός για τους κωδικούς θέσης …
701 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού ή Υπεύθυνος Προμηθειών και Διαχείρισης Αποθήκης ή Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.1346/1983 ή ν.3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2001-2005 (κύριος)
702 Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή
Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή
Απολυτήριος τίτλος:
– Ενιαίου Λυκείου ή
– Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή
– Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή
– Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2007, 2016-2019,
2021-2058,
2645-2646
703 Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου ήΤεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/83 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας ή
Οποιοσδήποτε τίτλος μεταδευτεροβάθμιας (Ι.Ε.Κ.) ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
2006, 2008-2015,
2074,
2090-2091,
2097-2207,
2209-2244,
2263-2308,
2618, 2625,
2640-2643,
2647-2660,
2662-2713,
2715-2716,
2720-2738,
2741,
2743-2827,
2833-2857,
2859-2952,
2954-3030,
3032-3058,
3060-3153,
3155-3164,
3166-3202,
3204-3210
(κύριος)
704 Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τους ανωτέρω, κατά περίπτωση, τίτλους σπουδών με κωδικό τίτλου 703 θα καλυφθούν από υποψηφίους που κατέχουν έναν από τους κατωτέρω τίτλους: Με ομώνυμο ή αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολής της αλλοδαπής, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας.
ή
Οποιοδήποτε τίτλο αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η απαιτούμενη, ανά ειδικότητα, άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
2006, 2008-2015,
2074,
2090-2091,
2097-2207,
2209-2244,
2263-2308,
2618, 2625,
2640-2643,
2647-2660,
2662-2713,
2715-2716,
2720-2738,
2741,
2743-2827,
2833-2857,
2859-2952,
2954-3030,
3032-3058,
3060-3153,
3155-3164,
3166-3202,
3204-3210
(α΄ επικ.)
705 Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τους ανωτέρω, κατά περίπτωση, τίτλους σπουδών, με κωδικό τίτλου 704, θα καλυφθούν από υποψηφίους που αποδεικνύουν τουλάχιστον τριετή εμπειρία (βλέπε πρόσθετα προσόντα – κωδ. 020) στην αντίστοιχη, κατά περίπτωση, ειδικότητα, μετά την απαιτούμενη, ανά ειδικότητα, άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας και διαθέτουν απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον 3ταξίου Γυμνασίου ή απολυτήριο δημοτικού σχολείου (για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής. 2006, 2008-2015,
2074,
2090-2091,
2097-2207,
2209-2244,
2263-2308,
2618, 2625,
2640-2643,
2647-2660,
2662-2713,
2715-2716,
2720-2738,
2741,
2743-2827,
2833-2857,
2859-2952,
2954-3030,
3032-3058,
3060-3153,
3155-3164,
3166-3202,
3204-3210
(β΄ επικ.)
706 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Σχεδιαστών Τεχνικών Έργων με χρήση Η/Υ ή Σχεδιάσεως έργων Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων ή Σχεδιαστή μέσω Συστημάτων Η/Υ ή Σχεδιαστή Ηλεκτρολογικού – Ηλεκτρονικού και Μηχανολογικού Σχεδιασμού ή Τεχνικός Τοπογραφικών Εφαρμογών ή Ειδικός Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) ή Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής ή Σχεδιαστής Δομικών Έργων ή Σχεδιαστών τεχνικών εφαρμογών με χρήση Η/Υ ή Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2644
707 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής ήΣύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας ή Τεχνίτης Φυτικής Παραγωγής ήΤεχνικός Φυτικής Παραγωγής ή Κηποτεχνίας ή Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος ή Φυτικής Παραγωγής Κηποτεχνίας ή Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων- Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Τεχνικών Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας ή Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας ή Ανθοκηπουρικής ή Κηποτεχνικής ή Τεχνικός Ανθοκομίας ήΑνθοκομίας-Κηποτεχνίας ή Τεχνίτης Ανθοκομίας – Φυτοτεχνίας ή Τεχνικός Αρδεύσεων ή Τεχνικός Βιολογικής-Οικολογικής Γεωργίας ή Θερμοκηπίων ήΤεχνιτών Θερμοκηπίων ή Τεχνικός Θερμοκηπίων ή Τεχνικός Θερμοκηπευτικών Κατασκευών ή Τεχνίτης Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Κατασκευών ήΤεχνικών Δενδροκομίας και Κηπευτικής ή Δασικής Παραγωγής ή Ειδικός Δασικής Προστασίας ή Τεχνικός Δασικής Προστασίας ή Δενδροκομίας ή Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας ή Τεχνικός Δενδροκομίας και Μεταποίησης-Επεξεργασίας Προϊόντων Ελιάς-Φιστικιάς ή Αμπελουργίας και Οινοτεχνίας ήΤεχνιτών Αμπελουργίας-Οινοτεχνίας ή Τεχνικός Αμπελουργίας-Οινοτεχνίας ήΤεχνίτης Αμπελουργίας – Οινοτεχνίας- Ποτοποιίας ή Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ή Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε έργα τοπίου και περιβάλλοντος ή Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Κατασκευών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.1346/1983 ή ν.3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2020
708 Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 2001-2005 (επικ.), 2059-2085,
2092-2096,
2245-2262,
2608-2611,
2638, 2714,
2828-2832,
2858
709 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών ή Τεχνικός Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών ή Χημικών Εργαστηρίων ή Τεχνικός Ελέγχου Υλικών ήΒοηθών Χημικών Εργαστηρίων και ποιοτικού ελέγχου ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.1346/1983 ή ν.3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2086
710 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικού Δομικών Έργων ή Κτιριακών Έργων ή Δομικών Έργων ή Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.1346/1983 ή ν.3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2087-2089, 2717-2719
711 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών ή Τεχνικός Αυτοματισμού ή Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών ήΗλεκτρονικός Συσκευών- Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων ήΗλεκτρονικός Ραδιοτηλεοπτικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων ήΗλεκτρονικός Οπτικοακουστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικός Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικός Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων ήΤεχνικών Ηλεκτρονικών Εφαρμογών ή Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμού ή Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμού Τεχνικών Η/Υ ή Τεχνικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Τεχνικών Η/Υ) ή Ηλεκτρονικός Συσκευών Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων ή Ραδιοφωνίας-Τηλεόρασης ή Τεχνικός Η/Υ και Ηλεκτρονικών Μηχανών Γραφείου ή Τεχνικός Ηλεκτρονικός Βιομηχανικών Εφαρμογών ή Τεχνικός Συναρμολόγησης Ηλεκτρονικών Μικροσυσκευών ή Ηλεκτρονικός Συσκευών Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών ή Τεχνικός Οργάνων Μετρήσεων ή Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτροακουστικών Διατάξεων ή Τεχνικός Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Πληροφορίας ή Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων ή Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών ή Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων ή Τεχνίτης Ηλεκτρονικών Συσκευών ήΗλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων ή Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών ή Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2208, 2661
712 Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ήΕκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ήαπολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2309-2607, 2612-2617,
2619-2624,
2626-2636,
2953, 3031,
3059, 3154,
3165, 3203
(κύριος)
713 Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τους ανωτέρω κατά περίπτωση τίτλους σπουδών με κωδικό 712, θα καλυφθούν από υποψηφίους που κατέχουν οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής. 2309-2607, 2612-2617,
2619-2624,
2626-2636,
2953, 3031,
3059, 3154,
3165, 3203
(α΄ επικ.)
714 Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τους τίτλους σπουδών με κωδικό 713, θα καλυφθούν από υποψηφίους που κατέχουν έναν από τους κατωτέρω τίτλους: Απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών (βλέπε πρόσθετα προσόντα – κωδ. 191), μετά την απόκτηση της απαιτούμενης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 2309-2607, 2612-2617,
2619-2624,
2626-2636,
2953, 3031,
3059, 3154,
3165, 3203
(β΄ επικ.)
715 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Κτίστη ή Τοιχοποιών και Επιχρισμάτων ή Εργασιών Οπλισμένου και Αόπλου Σκυροδέματος ήΓυψαδόρος – Σοβατζής ή Κτιριακών Έργων ή Τεχνίτης Οικοδομικών Εργασιών (Κτίστης πλινθοδομών – γύψου – επιχρίσματος – μονώσεων – σκυροδέματος) ήΕπικαλύψεων και Μαρμάρινων Εργασιών ή Τεχνίτη Μωσαϊκών και Πλακοστρώσεων ή Τεχνίτης Μωσαϊκών Πλακοστρώσεων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.1346/1983 ή ν.3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2637, 2739-2740,
2742
716 α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής ή β) Πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου: (i) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ ή (ii) ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα ή γ) Απολυτήριος τίτλος: (I) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή (ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή (iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.


Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
Κωδικός τίτλου
Τίτλος Σπουδών
Αποδεκτός για τον κωδικό θέσης …
901
Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980) ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
1301-1723
902
Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
903
Απολυτήριος τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
904
Ισοδύναμος Απολυτήριος Τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
Απολυτήριοι τίτλοι Γ΄ Γυμνασίου των σχολικών περιόδων 1976-1977 έως και 1979-1980 θα γίνονται δεκτοί.

Πίνακας απαραίτητων πρόσθετων προσόντων
Κωδικός
Περιγραφή πρόσθετου προσόντος
001
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.
002
Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
003
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Ιταλικής γλώσσας.
004
Άριστη γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
005
Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
006
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
007
Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωλόγου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωλόγου.
008
Επαγγελματική Ταυτότητα Λογιστή-Φοροτεχνικού Α΄ τάξης.
009
Εμπειρία δύο (2) ετών στη Λογιστική ή/και στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
010
Επαγγελματική Ταυτότητα Λογιστή-Φοροτεχνικού Β΄ τάξης.
011
Εμπειρία δύο (2) ετών σε μηχανογραφημένο λογιστήριο ή στην τήρηση Λογιστικών Βιβλίων Γ΄ Κατηγορίας σε επιχειρήσεις.
012
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου-Μηχανικού Β΄ ή Α΄ τάξης.
013
Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου.
014
Εμπειρία δύο (2) ετών σε έργα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ή σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις και εργασίες συντήρησης σε κτίρια ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
015
Εμπειρία τριών (3) ετών στη συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αστικών αποβλήτων.
016
Εμπειρία ενός (1) έτους στη συντήρηση και επισκευή Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων ή Αυτοματισμού.
017
Εμπειρία ενός (1) έτους σε μηχανογραφημένο λογιστήριο.
018
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
020
Εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών μετά την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων.
021
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού ηλεκτρολόγου Γ΄ ειδικότητας  ή άδεια Αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας του Π.Δ. 108/2013.
022
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη Γ΄ ειδικότητας.
023
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη Α΄ ειδικότητας.
024
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ΄ ειδικότητας (σταθμών-υποσταθμών).
025
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ΄ ειδικότητας (εναέριων-υπογείων δικτύων).
026
Βεβαίωση αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας του π.δ. 108/2013.
027
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας, 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας.
028
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας, 4ης  κατηγορίας.
029
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Γ΄ ειδικότητας, 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας.
030
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου ΣΤ΄ ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας.
031
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου ΣΤ΄ ειδικότητας 4ης κατηγορίας.
032
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Δ΄ ειδικότητας 1 ης  κατηγορίας.
033
Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ. 108/2013.
034
Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 2ης ομάδας, Α΄ ειδικότητας του π.δ. 108/2013.
035
Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας, Δ΄ ειδικότητας του π.δ. 108/2013.
036
Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Φωτοβόλων Σωλήνων και Επιγραφών  Γ΄ ειδικότητας του π.δ. 108/2013.
037
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος Τεχνίτη Αυτοκινήτων ειδικότητας Ηλεκτροτεχνίτη.
038
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος Τεχνίτη Αυτοκινήτων ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη.
039
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Βαφής (Αυτοκινήτων) ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος Τεχνίτη Αυτοκινήτων ειδικότητας Τεχνίτη Βαφής.
040
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Αμαξωμάτων (φανοποιού) ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων ειδικότητας Τεχνίτη Αμαξωμάτων (φανοποιού).
041
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Τροχών ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων ειδικότητας Τεχνίτη Τροχών.
042
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Α΄ τάξης ή Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας του π.δ. 115/2012.
043
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Γ΄ τάξης ή Άδεια άσκησης επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας του π.δ. 115/2012.
044
Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου ή Βεβαίωση αναγγελίας Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων του π.δ. 115/2012.
045
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ τάξης ή Άδεια άσκησης επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη  Ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ τάξης  του π.δ. 115/2012.
046
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Οξυγονοκολλητή Β΄ τάξης ή Άδεια άσκησης επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη  Οξυγονοκολλητή Β΄ τάξης  του π.δ. 115/2012.
047
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ τάξης ή Άδεια άσκησης επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη  Ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ τάξης  του π.δ. 115/2012.
048
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων  ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος Τεχνίτη Αυτοκινήτων ειδικότητας Τεχνίτη Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων
049
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Υδραυλικού Α΄ τάξης 1ης ειδικότητας ή Άδεια άσκησης επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού του π.δ. 112/2012, όπως ισχύει.
050
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Υδραυλικού Α΄ τάξης 2ης ειδικότητας ή Άδεια άσκησης επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού του π.δ. 112/2012, όπως ισχύει.
051
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού ή Βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη Υδραυλικού του π.δ. 112/2012, όπως ισχύει.
052
Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, η οποία να είναι σε ισχύ.
053
Άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας, τουλάχιστον κατηγορίας Α1, εκτός μοτοποδηλάτου, η οποία να είναι σε ισχύ.
054
Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (π.δ. 51/2012, όπως ισχύει).
055
Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Δ΄ ή D κατηγορίας (π.δ. 51/2012, όπως ισχύει).
056
Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄+Ε΄ ή CE κατηγορίας (π.δ. 51/2012, όπως ισχύει).
057
Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Δ΄+Ε΄ ή DE κατηγορίας (π.δ. 51/2012, όπως ισχύει).
058
Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.).
059
Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού.
060
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας ADR για την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.
061
Άδεια οδήγησης Α κατηγορίας (Μοτοσικλέτες και μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15kW) .
062
Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος (διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ) τύπου «Α΄».
063
Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Α΄, Τάξης Δ΄ του π.δ. 31/1990.
064
Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Α΄, Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Α΄του π.δ. 31/1990.
065
Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Β΄, Τάξης Δ΄ του π.δ. 31/1990.
066
Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Β΄, Τάξης Γ΄ του π.δ. 31/1990.
067
Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Β΄, Τάξης Β΄ του π.δ. 31/1990.
068
Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Β΄, Τάξης Α΄ του π.δ. 31/1990.
069
Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Γ΄, Τάξης Δ΄ του π.δ. 31/1990
070
Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Γ΄, Τάξης Γ΄  του π.δ. 31/1990
071
Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Γ΄, Τάξης Β΄ του π.δ. 31/1990
072
Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Γ΄, Τάξης Α΄ του π.δ. 31/1990.
073
Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Ε, Τάξης Δ΄ του π.δ. 31/1990.
074
Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Ε΄, Τάξης Γ΄ του π.δ. 31/1990.
075
Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Ε΄, Τάξης Β΄ του π.δ. 31/1990.
076
Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Ζ΄, Τάξης Γ΄ του π.δ. 31/1990.
077
Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Ι΄, Τάξης Δ΄  του π.δ. 31/1990
078
Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Ι΄, Τάξης Γ΄  του π.δ. 31/1990
079
Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Ι΄, Τάξης Β΄ του π.δ. 31/1990.
080
Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Ι΄, Τάξης Α΄ του π.δ. 31/1990.
081
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, ειδικότητας 1 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.2  της κατάταξης του άρθρου 2.
082
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, ειδικότητας 1 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.1 της κατάταξης του άρθρου 2.
083
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 1 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.1 της κατάταξης του άρθρου 2.
084
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 1 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.2 της κατάταξης του άρθρου 2.
085
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, ειδικότητας 1 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2.
086
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 1 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2.
087
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, ειδικότητας 1 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.4 της κατάταξης του άρθρου 2.
088
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 1 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.4 της κατάταξης του άρθρου 2.
089
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, ειδικότητας 1 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.5 της κατάταξης του άρθρου 2.
090
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 1 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.5 της κατάταξης του άρθρου 2.
091
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 1 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.6 της κατάταξης του άρθρου 2.
092
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 1 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.7 της κατάταξης του άρθρου 2.
093
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Οξυγονοκολλητή A΄ τάξης ή Άδεια άσκησης επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη  Οξυγονοκολλητή A΄ τάξης  του π.δ. 115/2012.
094
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 2 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.1 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.
095
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, ειδικότητας 2 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.2 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.
096
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 2 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.2 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.
097
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, ειδικότητας 2 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.3 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.
098
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 2 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.3 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.
099
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, ειδικότητας 2 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.5 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.
101
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 2 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.5 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.
102
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 2 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.7 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.
103
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας B΄, ειδικότητας 2 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.4 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.
104
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 3 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.3 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.
105
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 3 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.4 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.
106
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, ειδικότητας 3 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.
107
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 3 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.
108
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 3 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.6 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.
109
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας B΄, ειδικότητας 2 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.6  βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.
110
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.
111
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.
112
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.2 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.
113
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.2 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.
114
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.3 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.
115
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.3 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.
116
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.4 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.
117
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.6 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.
118
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.7 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.
119
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.8 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.
120
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.8 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.
121
Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Ζ΄, Τάξης Δ΄ του π.δ. 31/1990.
122
Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Ζ΄, Τάξης B΄ του π.δ. 31/1990.
123
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας B΄, ειδικότητας 1 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.6 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.
124
Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας E΄, Τάξης A΄ του π.δ. 31/1990.
125
Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Θ΄, Τάξης Α΄ του π.δ. 31/1990.
126
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 3 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.7 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.
127
Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας ΙΑ ΄, Τάξης Δ΄ του π.δ. 31/1990.
128
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας B΄, ειδικότητας 2 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.7 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.
129
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 3 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.2 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.
130
Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Θ΄, Τάξης Γ΄ ή Β΄ του π.δ. 31/1990.
131
Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας ΣΤ΄, Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Α΄ του π.δ. 31/1990.
132
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 3 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.11 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.
133
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.4 και 4.6 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.
134
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.5 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.
135
Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Ζ΄, Τάξης Α΄ του π.δ. 31/1990.
136
Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Θ΄, Τάξης Δ΄ του π.δ. 31/1990.
137
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, ειδικότητας 3 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.7 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.
138
Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας ΣΤ΄, Τάξης Δ΄ του π.δ. 31/1990.
139
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας B΄ ή Α΄, ειδικότητας 2 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.9 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.
140
Εμπειρία τριών (3) ετών στη Λογιστική ή/και στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
142
Εμπειρία ενός (1) έτους σε θέματα οικονομικού σχεδιασμού ή διοίκησης επιχειρήσεων.
143
Εμπειρία ενός (1) έτους σε υδραυλικά έργα (Ύδρευση – Αποχέτευση – Βιολογικός καθαρισμός).
144
Εμπειρία τριών (3) ετών στη συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών οργάνων, διατάξεων αυτοματισμού και τηλεπικοινωνιών.
145
Εμπειρία δύο (2) ετών σε μελέτες ή έργα ή επίβλεψη ή διαχείριση έργων ύδρευσης, άρδευσης ή αποχέτευσης.
146
Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στα Πληροφοριακά Συστήματα.
147
Εμπειρία δύο (2) ετών σε μελέτες ή έργα ή επίβλεψη ή διαχείριση έργων ύδρευσης ή αποχέτευσης ή επεξεργασίας νερού ή επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων.
148
Εμπειρία (3) τριών ετών σε μελέτες ή έργα ή επίβλεψη ή διαχείριση οικοδομικών έργων, έργων ύδρευσης ή αποχέτευσης ή επεξεργασίας νερού ή επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων.
149
Εμπειρία δύο (2) ετών σε εργαστηριακές-μικροβιολογικές αναλύσεις.
150
Εμπειρία (3) τριών ετών σε γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS), αποτυπώσεις οικοπέδων – αγροτεμαχίων, σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων.
151
Εμπειρία δύο (2) ετών σε μελέτη ή κατασκευή ή επίβλεψη ή λειτουργία ή διαχείριση ή διοίκηση έργων ύδρευσης, άρδευσης ή αποχέτευσης.
152
Εμπειρία ενός (1) έτους σε έργα Ύδρευσης – Αποχέτευσης.
153
Εμπειρία τριών (3) ετών σε μελέτη ή κατασκευή ή επίβλεψη ή αποτύπωση δικτύων και  έργων ύδρευσης, άρδευσης ή αποχέτευσης, ή επεξεργασίας νερού ή επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων.
154
Βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ν. 1804/1988 – ΦΕΚ 177 Α’/25.8.1988).
155
Εμπειρία οκτώ (8) μηνών σε λειτουργία Αντίστροφης ΄Οσμωσης επεξεργασίας στραγγισμάτων ΧΥΤΑ.
156
Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη χρήση λογισμικών μοντέλων ύδρευσης και εντοπισμού διαρροών μέσω Η/Υ.
157
Εμπειρία δύο (2) ετών σε μελέτες ή έργα ή στη διαχείριση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμού.
159
Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας.
160
Εμπειρία δύο (2) ετών σε διαχείριση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.
161
Εμπειρία ενός (1) έτους σε μελέτες ή έργα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
162
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
163
Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε Αυτοματισμούς Εγκαταστάσεων.
164
Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
165
Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της Περιβαλλοντικής Μηχανικής.
166
Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
167
Εμπειρία δύο (2) ετών σε πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης καταναλωτών, λογαριασμών και μετρήσεων ή/και στους τομείς: i) Συντήρηση και διαχείριση δικτύου ή ii) Συντήρηση υποστήριξη συστημάτων εξυπηρετητών (windows server, linux) σε περιβάλλον εικονικών μηχανών ή iii) Διαχείριση αποθηκευτικών μέσων (storage).
168
Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας.
169
Εμπειρία δύο (2) ετών σε μελέτη ή κατασκευή ή επίβλεψη ή λειτουργία ή διαχείριση ή διοίκηση έργων ύδρευσης ή αποχέτευσης ή επεξεργασίας νερού ή επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων ή οικοδομικών έργων.
170
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, ειδικότητας 2 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.1 και 2.2 και 2.3 και 2.4 και 2.5 και 2.6 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2  και
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, ειδικότητας 8 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 8.2 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2
171
Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας ΙΑ ΄, Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Α΄ του π.δ. 31/1990.
172
Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
173
Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε έργα σχετικά με εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.
174
Εμπειρία δύο (2) ετών σε θέματα οικονομικού σχεδιασμού ή διοίκησης επιχειρήσεων.
176
Εμπειρία δύο (2) ετών σε θέματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή/και στη Λογιστική ή/και στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
177
Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στη Διαχείριση Υδατικών Πόρων (Υπολογισμός υδατικού ισοζυγίου-Έλεγχος διαρροών).
178
Εμπειρία δύο (2) ετών σε τοπογραφικές μελέτες ή έργα.
179
Εμπειρία δύο (2) ετών με αντικείμενο τη μελέτη ή παρακολούθηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου ύδατος ή υγρών αποβλήτων, εκτέλεση φυσικοχημικών αναλύσεων νερού και λυμάτων.
180
Εμπειρία δύο (2) ετών σε μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.
181
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Δ΄ ειδικότητας.
182
Εμπειρία δύο (2) ετών σε θέματα επεξεργασίας λυμάτων και πόσιμου νερού.
183
Εμπειρία τριών (3) ετών σε Χημικό εργαστήριο, με αντικείμενο την παρακολούθηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ή/και στην λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αστικών αποβλήτων.
184
Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στις Επιστήμες Περιβάλλοντος.
185
Εμπειρία τριών (3) ετών στην λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αστικών αποβλήτων.
186
Εμπειρία δύο (2) ετών στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων ή πόσιμου ύδατος και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων ή λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
187
Εμπειρία ενός (1) έτους στη συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αστικών αποβλήτων.
188
Εμπειρία ενός (1) έτους σε θέματα λειτουργίας και κατασκευής κεντρικών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και επισκευή τους.
190
Εμπειρία ενός (1) έτους σε επισκευές βαρέως τύπου οχημάτων (ενδεικτικά : μηχανήματα έργου, λεωφορεία, φορτηγά άνω των 3,5 τόνων – απορριμματοφόρα, φορτηγά ανοικτού τύπου).
191
Εμπειρία επαγγελματία οδηγού αυτοκινήτου τριών (3) τουλάχιστον ετών μετά την απαιτούμενη άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.
192
Εμπειρία ενός (1) έτους στην κατασκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης ή/και στη λειτουργία και συντήρηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
193
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, ειδικότητας 2 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.1 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.
194
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1 και 4.2 και 4.3 και 4.4. και 4.6 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.
195
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1 και 4.2 και 4.3 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.
196
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1 και 4.2 και 4.4 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.
197
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.2  και 4.3 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.
198
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1  και 4.3 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.
199
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 2 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.1 και 2.2 και 2.3 και 2.5 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.
200
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 1 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.4  και 1.5 της κατάταξης του άρθρου 2.
201
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, ειδικότητας 2 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.3  και 2.5 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.
202
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 2 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.3  και 2.5 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.
203
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 3 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.3 και 3.4 και 3.5 και 3.6 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.
204
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1 και 4.2 και 4.3 και 4.6 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

Διαβάστε επίσης
ΑΣΕΠ-3Κ/2018: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις -Χρηστικές οδηγίες σε πέντε κάρτες
ΑΣΕΠ: Eπίσημες οδηγίες για 3Κ/2018 & δήλωση θέσεων προτίμησης (έγγραφο+pdf)
ΑΣΕΠ-3Κ/2018: Έτσι μπορούν οι υποψήφιοι να βοηθηθούν σε συμπλήρωση της αίτησης
ΑΣΕΠ-Προκήρυξη 3Κ/2018: Πλήρης οδηγός σε 10 ερωτήσεις-απαντήσεις (ΦΕΚ)
AΣΕΠ-3Κ/2018: Διορθώσεις στην προκήρυξη -Τι αλλάζει (ΦΕΚ)
AΣΕΠ-3Κ/2018: Η επίσημη ανακοίνωση -Πρώτες οδηγίες, προθεσμίες (ΦΕΚ)
ΑΣΕΠ-3Κ/2018: Έρχεται μπάνερ με αναλυτικές οδηγίες & pdf -Τι θα αφορούν
ΑΣΕΠ-Προκήρυξη 3Κ/2018: Ιδού οι απαραίτητοι τίτλοι σπουδών ανά κατηγορία εκπαίδευσης (ΦΕΚ)
AΣΕΠ-Προκήρυξη 3Κ/2018: Αυτά είναι τα δικαιολογητικά για πολυτεκνία, ανεργία (ΦΕΚ)
ΑΣΕΠ-Προκήρυξη 3Κ/2018: Οι έξι προϋποθέσεις για συμμετοχή στο διαγωνισμό (ΦΕΚ)
ΑΣΕΠ-Προκήρυξη μόνιμων δήμων: Ιδού τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων (πίνακες) 
ΑΣΕΠ-8.166 μόνιμοι δήμων: Όλες οι ειδικότητες που ζητούνται (ΦΕΚ)
ΑΣΕΠ-Προκήρυξη μόνιμων δήμων: Ιδού τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων (πίνακες)
ΑΣΕΠ-8.166 μόνιμοι δήμων: Στο ΦΕΚ η προκήρυξη -Ξεκινούν 20/2 οι αιτήσεις
ΑΣΕΠ-Αίτηση Προκήρυξης 3Κ/2018: Διαδικασία υποβολής & δικαιολογητικά -Περιπτώσεις αποκλεισμού υποψηφίων (ΦΕΚ)