Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

Στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες πολιτικών, δημάρχων και περιφερειαρχών

Στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες πολιτικών, δημάρχων και περιφερειαρχών | Newsit.gr
Η Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του N. 3213/2003, ως ισχύει, αποτελούμενη από την Προέδρο αυτής,  κυρία Αναστασία Χριστοδουλοπούλου,  Γ΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής και Προέδρο της Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, τον κύριο Γεώργιο Κοντό, Αρεοπαγίτη, τον κύριο Αριστόβουλο - Γεώργιο   Βώρο,  Σύμβουλο της Επικράτειας, την κυρία Ασημίνα Σαντοριναίου,  Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την κυρία Άννα Ζαΐρη, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και Προέδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, τον κύριο Γεώργιο Πάσχα, Διευθυντή της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευομένων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδας, ως αναπληρωτή του τακτικού μέλους, κυρίου Θεόδωρου Μητράκου,  Υποδιοικητή  της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος, λόγω κωλύματος, απουσίαζε, τον κύριο Ανδρέα  Ποττάκη, Συνήγορο του Πολίτη, τον κύριο Σπυρίδωνα Λάππα, βουλευτή του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. και τον κύριο  Κωνσταντίνο Τσιάρα, βουλευτή της Ν.Δ.,  ως μέλη, συνεδρίασε την 1η Δεκεμβρίου 2017 και αποφάσισε τη δημοσιοποίηση των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης  του έτους 2016 (χρήση 2015) των ελεγχόμενων από αυτήν προσώπων των περιπτώσεων α΄ έως και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3213/2003, ως ισχύει, στις 7 Δεκεμβρίου 2017.
Η δημοσιοποίηση των Δηλώσεων αυτών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, μετά την τελευταία τροποποίησή του με την παρ. 3 του άρθρου 173 του Ν. 4389/2016, γίνεται μετά τον έλεγχο και, σε κάθε περίπτωση, εντός τριών μηνών από την πάροδο της προθεσμίας των ενενήντα ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Η προθεσμία αυτή έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2017, αλλά, επειδή φέτος, για πρώτη φορά, οι Δηλώσεις υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και η σχετική απόφαση είχε προσβληθεί από τις Ενώσεις Δικαστικών Λειτουργών στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο εξέδωσε την απόφασή του (Α 2649/2017) στις 10/10/2017, καθυστέρησαν τόσο ο έλεγχος όσο και η δημοσιοποίηση των Δηλώσεων. Επίσης, για τον ίδιο λόγο, η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, η οποία καθορίζει το αντικείμενο, τη μορφή, τον τύπο και τα προς δημοσιοποίηση στοιχεία εκδόθηκε  μόλις στις 4/12/2017.
Παρόλο που η Επιτροπή είχε αναθέσει έγκαιρα τη διενέργεια λογιστικής ή οικονομικής πραγματογνωμοσύνης ή/και άλλων ελεγκτικών πράξεων σε ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, ο έλεγχος των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης 934 Υπόχρεων Προσώπων αρμοδιότητάς μας δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα λόγω του ότι:
α) Τα ελεγχόμενα από την Επιτροπή πρόσωπα είναι στο σύνολό τους υποχρεωτικά ελεγχόμενα και,
β) για πρώτη φορά, στην αρμοδιότητα της Επιτροπής εμπίπτει  ο έλεγχος μιας νέας κατηγορίας υπόχρεων, αυτής των Δημάρχων και Περιφερειαρχών.

Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω και με δεδομένο ότι η ανάρτηση ουδόλως κωλύει την Επιτροπή να συνεχίσει τον έλεγχο των Δηλώσεων (παρ. Α2 του άρθρου 5 του Κανονισμού της, ΦΕΚ 146/Α/2016),  αλλά και του γεγονότος ότι επίκειται εντός ολίγου και η δημοσιοποίηση των Δ.Π.Κ. του επομένου έτους 2017 (χρήση 2016), αποφασίστηκε η δημοσιοποίηση, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, ο οποίος συνεχίζεται.
Οι Δηλώσεις που κατατέθηκαν είναι εννιακόσιες είκοσι πέντε (925), ενώ εννέα (9) υπόχρεοι δεν υπέβαλαν Δήλωση, ως όφειλαν. Για όσους  δεν υπέβαλαν  την  απαιτούμενη Δήλωση,  η Επιτροπή θα διαβιβάσει το σχετικό φάκελο στον κ. Εισαγγελέα για τη διάπραξη του  αδικήματος της μη υποβολής Δ.Π.Κ. κατ' άρθρα 6 και 10 του Ν. 3213/2003, ως ισχύει.
Οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής  και θα παραμείνουν αναρτημένες για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία των υπόχρεων, πλέον τριών ετών από τη λήξη αυτής (παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, ως ισχύει).
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 3213/2003, όπως ισχύει, η δημοσίευση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, που υποβάλλουν τα υπόχρεα πρόσωπα, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι δημοσιεύεται ολόκληρο το κείμενό τους. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι επιτρεπτή η επιλεκτική δημοσιοποίηση ονομαστικών στοιχείων.
Οι καινοτομίες στο νέο πληροφοριακό σύστημα (στην ιστοσελίδα www.pothen.gr), που φιλοξενείται στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών, είναι πολλές, τα πλεονεκτήματα των άμεσων διασταυρώσεων αδιαμφισβήτητα  και, κατά συνέπεια, ο έλεγχος καθίσταται αποτελεσματικότερος. Αλλά και η γραφειοκρατία μειώνεται, δεδομένου ότι  ο υπόχρεος, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, μπορεί να αντλεί τα δεδομένα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και ακινήτων (έντυπο Ε9), όπως τηρούνται ηλεκτρονικά.
Τα θετικά αποτελέσματα θα γίνουν αντιληπτά πλήρως στις επόμενες χρήσεις, καθότι η συγκεκριμένη εφαρμογή, όπως και κάθε ηλεκτρονική εφαρμογή που τίθεται σε παραγωγική λειτουργία για πρώτη φορά,  παρουσίασε ορισμένα προβλήματα, κυρίως σε επίπεδο κατανόησης της συμπλήρωσης των πεδίων, γεγονός το οποίο, σε συνδυασμό με την προσφυγή των  δικαστικών λειτουργών, δεν επέτρεψε να αναδειχθούν όσο θα έπρεπε  τα πλεονεκτήματά της. Σε κάθε περίπτωση, η μετάβαση από την εποχή του χαρτιού στην ηλεκτρονική υποβολή, στην αυτοματοποίηση και, εν τέλει, στον εκσυγχρονισμό,  έχει ήδη συντελεστεί και αποτελεί μια αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα. 
Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους υπόχρεους που ανταποκρίθηκαν έγκαιρα στον νέο τρόπο υποβολής των ΔΠΚ, αλλά και το προσωπικό της Υπηρεσίας και των αρμοδίων Υπηρεσιών της ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών που κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να γίνει εφικτή η σημερινή δημοσίευση.  
                                        Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου  2017Σύμφωνα με το ενημερωτικό έγγραφο της προέδρου της επιτροπής Τασίας Χριστοδουλοπούλου κατατέθηκαν εννιακόσιες είκοσι πέντε (925) «πόθεν έσχες»
, ενώ εννέα (9) υπόχρεοι δεν υπέβαλαν Δήλωση, ως όφειλαν. Μεταξύ των εννέα και ο τέως βουλευτής της Χ. Α. στην Κορινθία Στάθης Μπούκουρας.,τους οποίους η Επιτροπή Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης της Βουλής τους στέλνει… στον εισαγγελέα.
Ως «ξεχωριστό» της τωρινής δημοσιοποίησης στοιχείο, σε σχέση με προηγούμενες φορές, είναι πως οι δηλώσεις αφορούν την «οικονομική» δραστηριότητα των μελών του πολιτικού προσωπικού κατά το κρίσιμο εκλογικό έτος 2015: δύο εκλογικές αναμετρήσεις και πρώτη φορά υποβολή δήλωσης από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ με την ιδιότητα των κυβερνητικών στελεχών.

Ακολουθούν οι δηλώσεις του Πτροέδρου της Δημοκρατίας  των οκτώ πολιτικών αρχηγών, του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου , των βουλευτών και των Δημάρχων της Κορινθίας. Στην ιστοσελίδα της Βουλής από το μεσημέρι σήμερα και για τρία χρόνια θα αναρτηθούν οι δηλώσεις όλων των υπόχρεων.
Προκόπης Παυλόπουλος ΕΔΩ
 Αλέξης Τσίπρας ΕΔΩ
Κυριάκος Μητσοτάκης ΕΔΩ
Νίκος Μιχαλολιάκος ΕΔΩ
Δημήτρης Κουτσούμπας ΕΔΩ
Πάνος Καμμένος ΕΔΩ
Βασίλης Λεβέντης ΕΔΩ
Φώφη Γεννηματά ΕΔΩ
Σταύρος Θεοδωράκης ΕΔΩ
Δήμας Χρίστος  ΕΔΩ
Θελερίτη Μαρία ΕΔΩ
Κόλλιας Κωνσταντίνος ΕΔΩ
Κουρεμπές Θεοφάνης ΕΔΩ
Ταγαράς Νικόλαος ΕΔΩ
Τσόγκας Γεώργιος ΕΔΩ
Ψυχογιός Γεώργιος ΕΔΩ
Τατούλης Πέτρος ΕΔΩ

Ανδρικόπουλος Ηλίας  ΕΔΩ
Γκιώνης Γεώργιος  ΕΔΩ
Καλαντζής Κωνσταντίνος  ΕΔΩ
Παπακυριάκος Αννίβας    ΕΔΩ
Πνευματικός Αλέξανδρος  ΕΔΩ  
Σταματόπουλος Σπυρίδων   ΕΔΩ