Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2014

Εγκύκλιος ΥΠΔΜ: Τι αλλάζει σε άδειες, πειθαρχικά, προσλήψεις

Εγκύκλιο με την οποία υπενθυμίζει το ν.4120/2013 που αφορά τις αλλαγές στις άδειες, στο πειθαρχικό δίκαιο αλλά και τις προσλήψεις εξέδωσε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Αναλυτικά η εγκύκλιος:
Στο ΦΕΚ 254/Α’/21.11.2013 δημοσιεύτηκε ο ν.4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», με τον οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Υ.Κ., ν. 3528/2007) και του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Κ.Κ.Δ.Κ.Υ., ν. 3584/2007).
Ο ανωτέρω νόμος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζει μια σειρά θεμάτων που εντάσσονται στο πλαίσιο ευρύτερων αλλαγών που προωθεί το Υπουργείο για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, την ενδυνάμωση του κύρους του και τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στον πολίτη.
Συγκεκριμένα με τον παρόντα νόμο εισάγονται οι εξής ρυθμίσεις:

ΑΔΕΙΕΣ
1. Κατάργηση μηχανογραφικής άδειας
2.Χορήγηση αναρρωτικής άδειας
3. Άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης
4. Άδεια Εξετάσεων:
5. Γονική άδεια ανατροφής τέκνων

ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1. Θέση του υπαλλήλου σε αργία
2. Άσκηση ένστασης
3. Σύνθεση πειθαρχικών συμβουλίων
4. Ανακοίνωση ποινικών διώξεων – Υποχρεώσεις πειθαρχικών προϊσταμένων

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4210/2013 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 7 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), δυνάμει του οποίου προβλέπεται η υγεία ως προσόν διορισμού και η διαδικασία πιστοποίησης αυτής. Ειδικότερα, με την νέα διάταξη προβλέπεται ότι η υγεία των υποψήφιων υπαλλήλων να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, πιστοποιείται με γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία, σε γενικές γραμμές, τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί. Με την εν λόγω ρύθμιση απλοποιείται η διαδικασία καθόσον πλέον η υγεία ως προσόν διορισμού θα πιστοποιείται με γνωματεύσεις παθολόγου ή γενικού ιατρού και ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτιών, και όχι από τις υγειονομικές επιτροπές, μειώνοντας αφενός σημαντικά το διοικητικό βάρος των υγειονομικών επιτροπών, οι οποίες είναι ήδη ιδιαιτέρως επιβαρυμένες, και αφετέρου διευκολύνοντας τους διοριστέους υπαλλήλους.
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
1. Κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού από πίνακες επιλαχόντων προηγούμενου διαγωνισμού Α.Σ.Ε.Π.
2. Υποχρεωτική ενημέρωση του Α.Σ.Ε.Π. για την ανάληψη υπηρεσίας των διορισθέντων.

3. Δυνατότητα άμεσης πρόσληψης προσωπικού από τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων.
4. Διακρίβωση ειδικών γνώσεων ή/και δεξιοτήτων που συνάδουν με τα προσόντα ή τα καθήκοντα των υπό πλήρωση θέσεων μέσω της διενέργειας πρακτικών και ειδικών γραπτών δοκιμασιών

5. Συμμετοχή του Α.Σ.Ε.Π. στις διαδικασίες κατάταξης και επιλογής του επικουρικού προσωπικού στα νοσοκομεία και τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

6. Ρυθμίσεις διορισμών και πλήρωσης θέσεων των φορέων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τους επιτυχόντες των προκηρυχθέντων από το Α.Σ.Ε.Π. διαγωνισμών με τις Προκηρύξεις 8Κ/2008 και 9Κ/2008
7. Τοποθέτηση διοριστέων κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ του ν. 2643/1998 στους Ο.Τ.Α.
8. Διαδικασία διορισμού των αθλητών που έτυχαν διάκρισης.
9. Εξαίρεση διακριθέντων αθλητών από τη θέση σε διαθεσιμότητα

Δείτε την εγκύκλιο του υπουργείου εδώ.

aftodioikisi.gr