Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013

Δασαρχείο Ξυλοκάστρου λήψη μέτρων για τον περιορισμό και την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού Ceratocystis platani


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Καθορισμός ζωνών και λήψη μέτρων για τον περιορισμό και την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού Ceratocystis platani, μετά την επιβεβαίωση της παρουσίας του στην θέση “Τεχνητή λίμνη Δόξα” Τ.Κ. Αρχαίας Φενεού, Δήμου Σικυωνίων».
Από το Δασαρχείο Ξυλοκάστρου της Διεύθυνσης Δασών Κορινθίας ανακοινώνεται η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
 
ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1.         Την με αριθμ. 119999/22-09-2004 (ΦΕΚ Β΄1454/22-09-2004) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών – Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΚΥΑ) «Μέτρα επείγοντος χαρακτήρα για τον περιορισμό και την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού Ceratocystis Fimbriata f. sp. Platani Walterπου προκαλεί την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου.

2.         Τις αριθμ. 113936/3836/16-11-2004 και 90414/2076/18-05-2006 εγκύκλιους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3.         Την αριθμ. 85783/2158/05-10-2011 Ορθή Επανάληψη (ΑΔΑ: 45ΠΜΟΡ1Φ-29Ν) Δασική Απαγορευτική Διάταξη του Γενικού Διευθυντή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, σχετικά με υλοτομία και κλάδευση πλατάνου και μέτρα αποφυγής εξάπλωσης της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους.

4.       Το αριθμ. 1134/25-09-2012 έγγραφο του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων.

5.         Το γεγονός ότι επιβεβαιώθηκε η παρουσία οργανισμού Ceratocystis Fimbriata f. sp. Platani Walter, στην θέση “Τεχνητή λίμνη Δόξα” Τ.Κ. Αρχαίας Φενεού, Δήμου Σικυωνίων, με συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ ΄87, Χ:349064, Υ:4199344.

6.         Την αριθμ. 2572/15-10-2012 Ανακοίνωση της Δ/νσης Δασών Κορινθίας σχετικά με την διαπίστωση και λήψη μέτρων αντιμετώπισης του επιβλαβούς οργανισμού Ceratocystis Platani, στην Τεχνητή Λίμνη Δόξα, της Τ.Κ. Αρχαίας Φενεού, Δήμου Σικυωνίων.


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Καθορίζουμε οριοθετημένες ζώνες, οι οποίες αποτυπώνονται σε απόσπασμα ορθοφωτογραφίας της Κτηματολόγιο Α.Ε., κλίμακας 1:20.000, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και αποτελούνται από:

Α. Εστιακή Ζώνη ακτίνας εκατόν τριάντα (130) μέτρων γύρω από το σημείο προσβολής, στο οποίο διαπιστώθηκε ο επιβλαβής οργανισμός, με συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ ΄87, Χ:349064, Υ:4199344.

Στην εστιακή ζώνη απαγορεύεται η πραγματοποίηση χωματουργικών εργασιών (διανοίξεις δρόμων και ρεμάτων, αμμοληψίες, ή ακόμα και όργωμα αγρών), χωρίς την άδεια της Δασικής Υπηρεσίας. Στην περίπτωση που πρέπει να εκτελεστούν έργα εντός αυτής και εκδοθεί άδεια από την Υπηρεσίας μας, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να ακολουθήσει σχολαστικό πλύσιμο των μηχανημάτων και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει κατάλληλες χημικές ουσίες, (που θα του υποδειχθούν από την Υπηρεσία μας) για την απολύμανσή τους, αλλά και όλων των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.

Β. Ζώνη ασφαλείας ακτίνας ενός (1) χιλιομέτρου γύρω από την εστιακή ζώνη που οριοθετείται ως εξής:

Από τη θέση «Βρύση Κέρκινα», σημείο (1) με συντεταγμένες Χ:348689, Υ:4198295, ακολουθεί τον χωματόδρομο (ΒΔ) προς τη θέση «Αγία Παρασκευή – Οικονομέϊκα» μέχρι σημείο (2) του δρόμου, με συντεταγμένες Χ:347835, Υ:4199464. Στη συνέχεια στρέφει ΒΑ μέχρι τη συμβολή των ρεμάτων Ερυμάνθιου και Παπανδρίκου, όπου ακολουθεί τη κοίτη του ρέματος Παπανδρίκου μέχρι σημείο (3) τομής του με υφιστάμενο χωματόδρομο με συντεταγμένες Χ:348059, Υ:4200077. Από εκεί στρέφει ΒΑ σε ευθεία απόσταση 910,0 μ., μέχρι σημείου (4) επί της στροφής του χωματόδρομου Αϊλιάς – Κερασιά, με συντεταγμένες Χ:348793, Υ:4200621 και στη συνέχεια στρέφει ΝΑ σε ευθεία απόσταση 1.140,0 μ., μέχρι σημείου (5) τομής της επαρχιακής οδού Φενεού – Ζαρούχλας με υφιστάμενο ρέμα, με συντεταγμένες Χ:349865, Υ:4200220. Ακολουθεί τη ροή του ρέματος μέχρι σημείου (6) τομής με την οδό Φενεού – Καλυβίων, με συντεταγμένες Χ:350137, Υ:4199534 και στη συνέχεια ακολουθεί την οδό προς Φενεό (Σιβίστα) μέχρι διασταύρωσής του με χωματόδρομο αριστερά, όπου ακολουθεί για 200,0 μ., μέχρι σημείου (7) τομής του με το ρέμα Κουφοξυλιάς, με συντεταγμένες Χ:350573, Υ:4199792. Ακολουθεί τη ροή του ρέματος Κουφοξυλιάς μέχρι της συμβολής του με το ρέμα Δόξα, το οποίο διασχίζει κάθετα και σε απόσταση 130,0 μ., συναντά σημείο (8) στον πόδα της Β πλαγιάς του Καστανοβουνίου, με συντεταγμένες Χ:350815, Υ:4199440. Στη συνέχεια στρέφει Δ ακολουθώντας τον πόδα της Β- ΒΔ πλαγιάς Καστανοβουνίου μέχρι σημείου (9) της ασφαλτοστρωμένης οδού Φενεού – Αρχ. Φενεού (Α του φράγματος), με συντεταγμένες Χ:349605, Υ:4199186, την οποία (οδό) ακολουθεί μέχρι σημείου (10) της διασταύρωσής της με την περιφερειακή οδό της τεχνητής λίμνης Δόξα, με συντεταγμένες Χ:349877, Υ:4198395. Από εκεί στρέφει ΝΔ, σε ευθεία απόσταση 150,0 μ., μέχρι σημείου (11) τομής της επαρχιακής οδού Αρχ. Φενεού – Πανοράμα με παλιό (εγκαταλελειμμένο) υδραύλακα, με συντεταγμένες Χ:349795, Υ:4198265, τον οποίο ακολουθεί μέχρι τη θέση «Βρύση Κέρκινα», όπου και η αφετηρία.

Εντός της ζώνης ασφαλείας θα γίνονται συνεχείς έλεγχοι (επισκοπήσεις) για τον εντοπισμό τυχόν νέων εστιών της ασθένειας και άμεση επέμβαση για την καταστροφή των προσβεβλημένων ατόμων πλατάνου στα αρχικά στάδια προσβολής.

Από την περιοχή που διαπιστώθηκε ο επιβλαβής οργανισμός (εστιακή ζώνη) και από τη ζώνη ασφαλείας, απαγορεύεται η διακίνηση φυτευτικού υλικού και ξυλείας πλατάνου σε άλλες περιοχές εκτός των ζωνών αυτών.

Απαγορεύεται η υλοτομία και η κλάδευση ατόμων πλατάνου στην εστιακή ζώνη και στη ζώνη ασφαλείας χωρίς την εποπτεία της Δασικής Υπηρεσίας.

Παρακαλούνται οι αποδέκτες της παρούσας, για τις δικές τους ενέργειες (ενημέρωση των υπαλλήλων – εργολάβων – δημοτών – επισκεπτών - μελών τους), προκειμένου να αποφευχθεί η διάδοση της ασθένειας σε νέες περιοχές, με την επισήμανση να ενημερώσουν άμεσα το αρμόδιο Δασαρχείο, στη περίπτωση που εντοπίσουν ξερό ή ημίξερο πλατάνι.

Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 (Κυρώσεις) της αριθμ. 119999/22-09-2004 (ΦΕΚ Β΄1454/22-09-2004) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών – Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΚΥΑ).

ΑΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ