Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019

Θεσπίστηκε συμμετοχή Δήμων σε ΦΟΔΣΑ άλλης Περιφέρειας – Όλες οι αλλαγές

Μεταβολές στο θεσμικό πλαίσιο των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) επέφερε η Κυβέρνηση με διατάξεις που ψηφίστηκαν ως αρ.231 στο πρόσφατο πολυνομοσχέδιο με τις ψήφους μόνο της Νέας Δημοκρατίας και κανενός άλλου πολιτικού κόμματος.
Οι ρυθμίσεις κατατέθηκαν στη Βουλή χωρίς τη συνυπογραφή του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, στο Υπουργείο του οποίου πλέον υπάγεται (μετά την αφαίρεσή της από το Υπουργείο Εσωτερικών ) η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων.

Κατ’ αρχάς, αντικαταστάθηκαν τα τρία τελευταία εδάφια της παρ.3 του αρ.225
του Κλεισθένη (ν.4555/2018).
Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτά τα εδάφια τα είχε προσθέσει πρόσφατα στον Κλεισθένη η νυν Κυβέρνηση με προηγούμενο νόμο της και συγκεκριμένα στα τέλη Αυγούστου με την παρ.2 του αρ.13 του ν.4625/2019 (Φ.Ε.Κ. Α’ 139/31.8.2019), το οποίο επίσης είχε ψηφίσει μόνοη Νέα Δημοκρατία.

Για να γίνει αντιληπτή η αλλαγή, ας δούμε το πριν και το μετά του συγκεκριμένου σημείου του Κλεισθένη:
ΠΡΙΝ (παρ.2αρ.13ν.4625/31.8.2019)
« Στις Περιφέρειες στις οποίες υφίστανται ήδη μέχρι 3 ΦΟΔΣΑ, οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ έως δ΄, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ.245. Η ισχύς της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου άρχεται από 1.1.2019. Τυχόν διαπιστωτικές πράξεις Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων κατ’ εφαρμογή του αρ.245, θεωρούνται ως μηδέποτε εκδοθείσες. »
ΜΕΤΑ (αρ.231 πολυνομοσχεδίου)
 «Στις Περιφέρειες στις οποίες υφίστανται ήδη μέχρι 3 ΦΟΔΣΑ, οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ έως δ΄, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ.245. Η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων γίνεται με πράξη του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Τυχόν διαπιστωτικές πράξεις Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων κατ’ εφαρμογή του αρ.245, θεωρούνται ως μηδέποτε εκδοθείσες. Κατ’ εξαίρεση των αριθμητικών περιορισμών του πρώτου εδαφίου, είναι δυνατή η λειτουργία ΦΟΔΣΑ στον οποίο συμμετέχουν πλέον του ενός Δήμοι, οι οποίοι ανήκουν σε Περιφερειακές Ενότητες όμορων Περιφερειών, τηρουμένων των προϋποθέσεων των στοιχείων α΄, γ΄ και δ΄ της παρούσας παραγράφου. Οι απαιτούμενες διαπιστωτικές πράξεις για τη λειτουργία των Φορέων της προηγούμενης παραγράφου εκδίδονται από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που υπάγεται η έδρα του Φορέα.»

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, η νομοθετική παρέμβαση έγινε « για λόγους ευχερέστερης και αποδοτικότερης διαχείρισης των απορριμμάτων».Εξηγεί δε, μεταξύ άλλων, ότι « καταργείται η συμμετοχή Δήμων σε ΦΟΔΣΑ μόνο της ίδιας Περιφέρειας και ορίζεται ότι οι Δήμοι της Χώρας μπορούν να επιλέγουν τη συμμετοχή τους και σε ΦΟΔΣΑ όμορης Περιφέρειας ».

Περαιτέρω, η παρ.2 του ψηφισθέντος αρ.231 αφορά τους νέους Δήμους που δημιουργήθηκαν μετά τη διάσπαση που επέφερε ο ν.4600/2019.
Προσθέτει νέα ρύθμιση στο αρ.156 « Νομικά πρόσωπα καταργούμενων συνιστώμενων Δήμων » του εν λόγω νόμου, που ορίζει ότι:
«Ειδικά στους διαδημοτικούς ΦΟΔΣΑ, ο Δήμος της έδρας των Φορέων συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο με 2 επιπλέον μέλη, πλέον των όσων προβλέπονται από τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, τα οποία ορίζονται με απόφαση του οικείου Δημάρχου.» 

airetos.gr