Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016

Όλες οι προσλήψεις και μετατάξεις που λήγουν τις επόμενες ημέρες (λίστα)

Τις προσλήψεις και μετατάξεις που λήγουν τις επόμενες ημέρες, παρουσιάζουμε παρακάτω:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Πρόσληψη διδασκόντων
Τ.Ε.Ι Κρήτης: Πρόσληψη Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.)
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ): Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού
Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.): Πρόσληψη 1 ατόμου
Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.): Πρόσληψη 1 ατόμου
Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Ε.Λ.Κ.Ε./Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 1 ατόμου
Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου: Πρόσληψη 7 ατόμων
Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Σύναψη 4 συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης /Νομική Σχολή: Πρόσληψη 3 καθηγητών
Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 4 καθηγητών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 7 καθηγητών
ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στo Aνώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στo Kέντρο Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου Π.Ε. Έβρου της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στo Kέντρο Πρώτης Υποδοχής Λέσβου της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στo Kέντρο Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου Π.Ε. Έβρου της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στo Kέντρο Πρώτης Υποδοχής Λέσβου της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους / Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών: Προσλήψεις 26 ατόμων (Μετατάξεις)
Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση : Πρόσληψη 17 ατόμων (Αποσπάσεις)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Πρόσληψη διδασκόντων
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ενδιαφέρεται για την πρόσληψη διδασκόντων, επιστημόνων αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, κατόχων διδακτορικού διπλώματος ή εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση ή με σύμβαση μίσθωσης έργου, για τη διεξαγωγή διδακτικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης. H πρόσληψη του προσωπικού αυτού, πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2015-2016:
Πολυτεχνική Σχολή
-Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εαρινό εξάμηνο 2015-2016
  1. Δημογραφία
  2. Ειδικά Θέματα Δημογραφίας
  3. Αστική Σύνθεση και Πράσινος Σχεδιασμός
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι μπορούν να είναι και πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα και επιθυμούν να συνεργαστούν με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 12-2-2016 έως και 26-2-2016 στη Γραμματεία του Τμήματος, στην ακόλουθη διεύθυνση (παράδοση οίκοι):
Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης,
Λεωφόρος Αθηνών-Πεδίο Άρεως, 38334 Βόλος, τηλ. 2421074455, FAX 2421074380, Αρμόδιος κ. Παππάς Ισίδωρος.
Τ.Ε.Ι Κρήτης: Πρόσληψη Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.)
Η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Κρήτης Αποφασίζει Τη συμπληρωματική προκήρυξη για πρόσληψη Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.), με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος προτίμησής τους την αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (05) εργάσιμων ημερών από την επομένη εργάσιμη της δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, δηλαδή από 15-02-2016 μέχρι και 19-02-2016. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄, της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/Α΄/26-3-2014) ή ακριβή αντίγραφά τους. Ομοίως γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από: α) αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, β) τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν επίσημη θεώρηση και γ) αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις και να έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους τίτλους που απονέμονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στις ανακοινώσεις της ηλεκτρονικής σελίδας του Τ.Ε.Ι., στη διεύθυνση www.teicrete.gr και από τις Γραμματείες των Τμημάτων όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09.00-14.00) στα τηλέφωνα:
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (Ηράκλειο) τηλ. 2810-379712
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (Χανιά) τηλ. 28210.23010
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. (Ρέθυμνο) τηλ. 2831021902.
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ): Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού
Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) προτίθεται να προσλάβει με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου ετήσιας διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσής της μέχρι τη λήξη της διάρκειας των Προγραμμάτων, χωρίς καμία δέσμευση εκ των προτέρων, για το ΚΑΠΕ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσλήψεων που το διέπει και εντός πάντοτε του χρόνου διάρκειας των εν λόγω Προγραμμάτων, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, από την 10η/2/2016 με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής στα γραφεία του ΚΑΠΕ την 24/2/2016 και ώρα 14:00 στη Δ/νση : 19ο χλμ. Λεωφόρος Μαραθώνος, 19009 Πικέρμι Αττικής, υπόψη κας Αικ. Μπεχράκη, με την ένδειξη: Αίτηση για την πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, με Συμβάσεις
Ανάθεσης Έργου, για την εκτέλεση Προγραμμάτων που υλοποιεί το ΚΑΠΕ.
Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά ή δεν έχουν προλάβει να τα αποστείλουν εγκαίρως, μπορούν να στείλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση και το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: bechraki@cres.gr έως την 24η/2/16 και ώρα 14:00 προκειμένου οι υποψηφιότητές τους να γίνουν αποδεκτές και εν συνεχεία να αποστείλουν και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.): Πρόσληψη 1 ατόμου
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) το οποίο εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής, ενδιαφέρεται να αναθέσει έργο σε έναν Πτυχιούχο Φυσικής ή Μαθηματικών στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος: «COPERNICUS MED-MFC» για διάστημα (6) έξι μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.23 του Ν.2621/98 καθώς και την απόφαση του ΔΣ/ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Συνεδρία 227η/2.2.2016. Περιγραφή έργου:
Η θέση αφορά στην ενσωμάτωση της παλιρροιακής συνιστώσας σε υδροδυναμικό μοντέλο της Μεσογείου Θαλάσσης καθώς και την υποστήριξη προετοιμασίας και συγγραφής τεχνικών κειμένων (Design Review Documents) του προγράμματος CMEMS MED MFC.
Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Αιτήσεις συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα, φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πτυχία, βεβαιώσεις εμπειρίας) θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 26/2/2016, στα γραφεία του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., ή ταχυδρομικός στη διεύθυνση 46,7 χιλ.Λεωφ.Αθηνών-Σουνίου, στην Ανάβυσσο Αττικής (περιοχή Μαύρο Λιθάρι), Τ.Κ.190 13, Τ.Θ.712, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.): Πρόσληψη 1 ατόμου
Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. που εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής δυνάμει του Νόμου 4310/2014 , άρθρο 18 παράγραφος 4β, την παρ. 2γ του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 καθώς και την απόφαση του Δ.Σ. συνεδρία 227η/2.2.2016 προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για (6) έξι μήνες με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «Αειφορική αξιοποίηση των οικοσυστημάτων των θαλασσών και εσωτερικών υδάτων της Α. Μεσογείου στο πλαίσιο της Γαλάζιας Ανάπτυξης» και συγκεκριμένα του Υποέργου 1 «Διεπιστημονική ωκεανογραφική έρευνα του Λιβυκού Πελάγους νοτίως του Ελληνικού Τόξου: Θαλάσσιο περιβάλλον, ευαίσθητα/ακραία οικοσυστήματα και υποθαλάσσιοι ενεργειακοί πόροι».
Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στην Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Τ.Θ. 2214, 71003 Ηράκλειο Κρήτης) το αργότερο έως τις 26/2/2016.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοινώνει ότι, στο ΦΕΚ 64/τ.Γ’/2-2-2016 δημοσιεύθηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή, ως εξής: Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
  • Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο
«Εφαρμοσμένες Πιθανότητες».
Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφορικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: 00001034279
Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΠΕΛΛΑ στην
ηλεκτρονική διεύθυνση apella.minedu.gov.gr
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 8-4-2016.
Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (τηλ.210-4142005 210-4142307).
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας γνωστοποιεί ότι το ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής:
Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ με γνωστικό αντικείμενο «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 88/9-2-2016 τ. Γ΄ και αναρτήθηκε στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό 00001043122.
Οσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για την παραπάνω θέση καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών, με έναρξη στις 18-2-2016 και λήξη στις 2-4-2016.
Για την υποβολή της υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο ανωτέρω ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης.
Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις ώρες 8:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ. στα τηλέφωνα 2310 891-214, 2310 891-212, 2310 891283 fax: 2310891282.
Ε.Λ.Κ.Ε./Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 1 ατόμου
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας υπ’ αριθμ.319/03-02-2016 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στα πλαίσια των Προγραμμάτων των Μεταπτυχιακών Σπουδών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με κωδικούς ΚΕ 30000, 30001, 30002, 30003, 30004, τα οποία χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, με σύμβαση έργου, από την ημερομηνία υπογραφής της έως και 31-12-2016 με παράταση, εφόσον κριθεί απαραίτητο κατόπιν σχετικού αιτήματος των Διευθυντών και Επιστημονικά Υπευθύνων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος και απόφαση των αρμόδιων συλλογικών οργάνων, με σκοπό την υποστήριξη των επί μέρους λειτουργιών των ανωτέρω προγραμμάτων του Ιδρύματος και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής: 1ΠΕ και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών με αντικείμενο σχετικό με εκείνο των ΠΜΣ του Ιδρύματος- Καλλιθέα.
Ειδικότερα το αντικείμενο της θέσης 1 είναι: η υποστήριξη δραστηριοτήτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος των Γραμματειών (παραλαβή αιτήσεων, διαμόρφωση προγράμματος συνεντεύξεων και επεξεργασία υλικού αξιολόγησης υποψηφιοτήτων).
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με οποιοδήποτε τρόπο στην ταχ. διεύθυνση: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Πρωτόκολλο, Κεντρικό Κτίριο 1ος όροφος, Γραφείο 111, Ελ. Βενιζέλου 70, Τ.Κ. 176 71, Καλλιθέα, Αττική.
Οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά με ευθύνη του υποψηφίου ως προς το περιεχόμενο και το χρόνο που αυτές θα περιέλθουν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Οι αιτήσεις που θα ταχυδρομηθούν πρέπει να βρίσκονται τοποθετημένες σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση – το έργο και ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος την οποία αφορούν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
Πληροφορίες στο τηλ. 210 9549265 (09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.) (Δευτέρα έως Παρασκευή).
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο τύπο, στον ιστοχώρο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (sites.diavgeia.gov.gr/hua ) και στο site του ΕΛΚΕ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (www.elke.hua.gr ).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-02-2016 έως και 24-02-2016 (09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ., Δευτέρα έως Παρασκευή).
Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου: Πρόσληψη 7 ατόμων
Η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εκτάκτων και εποχικών αναγκών της και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:
2ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου (Χειριστές JCB) – Π.Ε. Λασιθίου
1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (Χειριστές ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ) – Π.Ε. Λασιθίου
1ΔΕ Οδηγός Φορτηγών Αυτοκινήτων – Π.Ε. Λασιθίου
3ΥΕ Εργάτες – Π.Ε. Λασιθίου.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στην ταχ. διεύθυνση: Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας, Πολυτεχνείου 1, Τ.Κ. 721 00, Άγιος Νικόλαος, Λασίθι, Κρήτη. Πληροφορίες στο τηλ. 28413 40345, υπόψη κ. κ. Μαντζουράνη Κωνσταντίνου ή Χειμωνίτη Κυριακή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση και την αίτηση α) στην Υπηρεσία μας, β) στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κρήτης (www.crete.gov.gr ) και συγκεκριμένα ακλουθώντας από την κεντρική σελίδα την διαδρομή Θέσεις Εργασίας.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-02-2016 έως και 18-02-2016.
Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Σύναψη 4 συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που εδρεύει στο Βόλο της Π.Ε. Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ως τελικός δικαιούχος του έργου με τίτλο «Life GreenYourMove: Development and promotion of a co-modal journey planning platform to minimize GHG emission in Europe», κωδικός 5119, LIFE14 ENV/GR/000611 ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, συνολικά τριάντα πεντάμηνης (35) διάρκειας από την έναρξη αυτής, με επιστημονικό προσωπικό, στο οποίο θα ανατεθεί η παραγωγή παραδοτέων που προβλέπονται στη σχετική απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης ή και μέρος ή σύνολο ενδιάμεσων παραδοτέων που θα προηγούνται των τελικών παραδοτέων κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πρότασης, η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Life 2014) και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:
ΘΕΣΗ Α: Προπτυχιακός Φοιτητής Μηχανολόγων Μηχανικών – Βόλος.
Αντικείμενο έργου: Συμμετοχή στην ανάπτυξη των κατά περίπτωση συν-τροπικών μοντέλων υπολογισμού εκπομπών και στην ανάπτυξη μοντελοποίησης και επίλυσης για την περιβαντολλογική συν-τροπική δρομολόγηση οχημάτων. Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι 4 μήνες και σε περίπτωση παράτασης του έργου δύναται να παραταθεί έως τη νέα ημερομηνία λήξης.
ΘΕΣΗ Β(Χ3): Προπτυχιακός Φοιτητής Μηχανολόγων Μηχανικών – Βόλος.
Αντικείμενο έργου: Συμμετοχή στην ανάπτυξη μοντελοποίησης και επίλυσης για την περιβαντολλογική συν-τροπική δρομολόγηση οχημάτων ή συναφούς αντικειμένου. Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι 4 μήνες και σε περίπτωση παράτασης του έργου δύναται να παραταθεί έως τη νέα ημερομηνία λήξης.
Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής αντισυμβαλλόμενων για τη σύναψη της παραπάνω σύμβασης μίσθωσης έργου, καλούνται να υποβάλουν σχετική ενυπόγραφη πρόταση ενδιαφέροντος με κατάθεση επιστολής τους προς την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την ένδειξη «Υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με κωδικό 5119 για τη Θέση A ή Β». Η σχετική επιστολή με τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) θα συνοδεύεται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα βεβαίωσης φοίτησης, αναλυτικής βαθμολογίας, πτυχίου/πτυχίων ξένων γλωσσών, αποδεικτικού ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης. Οι φάκελοι θα πρέπει να υποβάλλονται είτε σε έντυπη μορφή στην ταχ. διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λογιστήριο, Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, Τ.Κ. 383 34, Βόλος, Μαγνησία, είτε ηλεκτρονικά (e-mail: ee@uth.gr). είτε με fax (24210-06464) με ευκρινή τα παραληφθέντα έγγραφα.
Πληροφορίες στο τηλ.: 24210 06436 (10.00π.μ. – 12.00μ.μ.) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 19-02-2016.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης /Νομική Σχολή: Πρόσληψη 3 καθηγητών
Το Νομικό Τμήμα της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, στην αριθμ. 51/19-1-16 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. Φ.125.5/7/185052/Ζ2/17-11-2015 Υπουργική Απόφαση, τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980 και του άρθρου 80 παρ. 6 του ν. 4009/2011 όπως ισχύουν και την αριθμ. 2921/15-1-2016 έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, ανακοινώνει την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015 – 2016, συνολικά τριών (3) ατόμων για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων :
2 Καθηγητές Συνταγματικού Δικαίου
1 Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου.
Δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας έχουν καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες άλλων Α.Ε.Ι. και εκπαιδευτικό προσωπικό (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι. με ισοδύναμα προσόντα και διδακτορικό δίπλωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1674/1986.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα, σύμφωνα με την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), Νομική Σχολή, Γραμματεία Τμήματος Νομικής, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 996510.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 18-02-2016.
Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Η Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθμ. 10/9-6-2015 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, ως εξής:
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Τομέας Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της σχολικής τάξης: Εκπαιδευτικές πρακτικές»
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσια Τύπο.
Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθμ. 12/21-7-2015 συνεδρίασή της, αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, ως εξής: Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Κατασκευαστικός Τομέας
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Δυναμική Αναγνώριση και Διάγνωση Πολύπλοκων Στοχαστικών Μηχανολογικών Συστημάτων».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr ) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθμ. 640/13-10-2015 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, ως εξής:
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Χειρουργικός Τομέας
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Χειρουργικού Τομέα, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική»
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr ) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσια Τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Η Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθμ. 10/9-6-2015 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, ως εξής:
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τομέας Παιδαγωγικής
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών με την υποστήριξη των Νέων Τεχνολογιών»
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr ) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσια Τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Η Συνέλευση του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθμ. 203/24-6-2015 έκτακτη συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, ως εξής:
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνικό Θέατρο» Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr ) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσια Τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Η Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθμ. 9/5-5-2015 συνεδρίασή της, αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, ως εξής: Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τομέας Παιδαγωγικής
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων» Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr ) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσια Τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 4 καθηγητών
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 54/29.1.2016 τ.Γ΄ δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις τεσσάρων (4) θέσεων καθηγητών ως εξής:
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(Σοφοκλέους 1 και Αριστείδου, Τ.Κ. 10559 τηλ. 210-3689431)
Τομέας Πολιτικής Οικονομίας
Αριθμός προκήρυξης: 1516007917/18.11.2015 (ΑΔΑ: 63ΝΣ46ΨΖ2Ν-72Τ)
Μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά του Περιβάλλοντος»
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
(Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 15784 Ζωγράφου, (τηλ. 210-7277317)
Τομέας Φιλοσοφίας
Αριθμός Προκήρυξης: 1516007455/11.11.2015 (ΑΔΑ: 6ΨΣΨ46ΨΖ2Ν-1ΒΠ)
Μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Ηθική»
ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
(Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 15784 Ζωγράφου, (τηλ. 210-7277667)
Μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πραγματολογία και Εφαρμογές στην Αγγλική Γλώσσα»
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 15784 Ζωγράφου, (τηλ. 210-7277541) Τομέας Τεχνολογίας Ήχου, Μουσικοπαιδαγωγικής και Βυζαντινής Μουσικολογίας
Αριθμός προκήρυξης: 1516007461/11.11.2015 (ΑΔΑ: ΨΩΚΧ46ΨΖ2Ν-ΤΟΡ)
Μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μουσική Παιδαγωγία και Διδακτική»
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 4.4.2016
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση (https://apella.minedu.gov.gr ) αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 7 καθηγητών
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 46/27.1.16 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις επτά (7) θέσεων καθηγητών ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΥΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μ.Ασίας 75, Γουδή, Αθήνα 11527, τηλ. 210.7462003 21-.7462052)
ΤΟΜΕΑΣ: Χειρουργικής
Αριθ. Προκήρυξης 1516007471/11.11.15 (ΑΔΑ: 6Π7246ΨΖ2Ν-Ρ0Σ)
Μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Νευροχειρουργική»
ΤΟΜΕΑΣ: Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας
Αριθ. προκήρυξης 1516007469/11.11.15/9.11.15 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ζ46ΨΖ2Ν-ΚΩ5)
Μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογία – Νευροανοσολογία»
ΤΟΜΕΑΣ: Υγείας Μητέρας – Παιδιού
Αριθ. Προκήρυξης 1516007467/11.11.15/9.11.15 (ΑΔΑ: 76ΑΞ46ΨΖ2Ν-1ΑΓ)
Μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική –Ενδοκρινολογία»
ΤΟΜΕΑΣ: Κλινικοεργαστηριακός
Αριθ. Προκήρυξης 1516007465/11.11.15/9.11.15 (ΑΔΑ: 78ΣΑ46ΨΖ2Ν-4ΣΞ)
Μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική – Ανατομική»
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Ακαδημίας 45. 10672 Αθήνα, τηλ. 2103688645-7)
ΤΟΜΕΑΣ: Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου
Αριθ. Προκήρυξης 1516007441/11.11.15/9.11.15 (ΑΔΑ: 7ΘΧΕ46ΨΖ2Ν-45Ο)
Μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο Αριθ. Προκήρυξης 1516007451/11.11.15/9.11.15 (ΑΔΑ: 6ΟΔΙ46ΨΖ2Ν-ΔΜΝ)
Μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο
ΤΟΜΕΑΣ: Δημοσίου Δικαίου
Αριθ. Προκήρυξης 1516007452/11.11.15/9.11.15 (ΑΔΑ: 76Α346ΨΖ2Ν-22Τ)
Μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Δίκαιο και ιδίως Συνταγματικό Δίκαιο»
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 4.4.2016
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση (https://apella.minedu.gov.gr ) αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.
ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθμ. πρωτ. 333/3.2.2016 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης: (ΑΔΑ): ΩΜ4Ο469Η5Ζ-0Ι9
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στo Aνώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθμ. πρωτ. 1020/27.01.2016 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης: (ΑΔΑ):6Τ056Η6-53Π.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στo Kέντρο Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου Π.Ε. Έβρου της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής
Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθμ. πρωτ. 16.1/1074/1.02.2016 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου Π.Ε. Έβρου της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης: (ΑΔΑ): 7Ι73465ΦΘΕ-ΠΘΚ .
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στo Kέντρο Πρώτης Υποδοχής Λέσβου της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής
Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθμ. πρωτ. 16.1/1076/1.02.2016 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Λέσβου της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης: (ΑΔΑ): Ψ0ΟΛ465ΦΘΕ-Α8Ε.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στo Kέντρο Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου Π.Ε. Έβρου της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής
Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθμ. πρωτ. 16.1/1078/1.02.2016 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου Π.Ε. Έβρου της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης: (ΑΔΑ): ΨΛΚΟ465ΦΘΕ-0ΩΞ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στo Kέντρο Πρώτης Υποδοχής Λέσβου της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής
Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθμ. πρωτ. 16.1/1079/1.02.2016 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου Λέσβου της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης: (ΑΔΑ): ΨΠΒ1465ΦΘΕ-ΨΗ7 .
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους / Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών: Προσλήψεις 26 ατόμων (Μετατάξεις)
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ TOY AΔΑ: 7Λ87Η-8ΧΒ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ, ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους / Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών προτίθεται να ενισχύσει με προσωπικό τις ακόλουθες Διευθύνσεις: α)Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης, β)Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας, γ) Εισοδηματικής Πολιτικής και δ) Επεξεργασίας Νομοθετικών και Κανονιστικών Πράξεων, που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού, με μετάταξη είκοσι έξι (26) υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α ́26), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 10 του ν. 3801/2009 (Α ́163), 68 παρ. 1 του ν. 4002/2011 (Α ́180) και 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011 (Α ́226), όπως ισχύουν, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν οι υπάλληλοι. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ., για τους οποίους έχουν παρέλθει πέντε έτη από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη με τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 3528/2007 ή άλλες ειδικές διατάξεις, με εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπουν τη μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων.
Επισημαίνεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω διάταξης δεν εμπίπτουν οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α., οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) Υπουργείων, δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. και γενικώς οι υπάλληλοι που δεν υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα (ν. 3528/2007).
Συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:
Α)Για τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης:
2ΠΕ Νομικής
2ΠΕ Οικονομικών/Μαθηματικών/Στατιστικής
7ΠΕ Οικονομικών/Λογιστικής
1ΤΕ Πληροφορικής
1ΤΕ Λογιστικής
Β)Για τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας:
1ΠΕ Στατιστικής-Μαθηματικών
1ΠΕ Οικονομικών
2ΠΕ Οικονομικών
Γ) Για τη Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής
1ΠΕ Νομικής
1ΠΕ Πληροφορικής
2ΠΕ Διοικητικής Κατεύθυνσης
1ΠΕ Στατιστικής – Μαθηματικών
Δ) Για τη Διεύθυνση Επεξεργασίας Νομοθετικών και Κανονιστικών Πράξεων
2ΠΕ Νομικής
2ΠΕ Οικονομικού.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την προκήρυξη, είτε αυτοπροσώπως, στην ταχ. διεύθυνση: Υπουργείο Οικονομικών, Γραφείο Πρωτοκόλλου, 1ος όροφος, Γραφείο 101, Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 84, Αθήνα, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει στην ταχ. διεύθυνση:
Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών, Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, Τμήμα Β ́, Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 65, Αθήνα, με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην αριθ. πρωτ. 2/1202/0004/08.01.2016 Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις».
Πληροφορίες στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, (τηλ.: 210 3338480 και 210 3338362).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-01-2016 έως και 20-02-2016. (εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθημερινά).
Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Πρόσληψη 17 ατόμων (Αποσπάσεις)
Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ΄ αριθμ. 332/18.01.2016 έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης δέκα επτά (17) ατόμων για θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005, και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
Α) Όσον αφορά στην 25η Φεβρουαρίου 2016, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:
– 1 θέση στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI.Ε.3)
-1 θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME.D.3)
Β)Όσον αφορά στην 29η Μαρτίου 2016, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:
-1 θέση στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI.H.4)
-1 θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών
(CNECT.Ε.3)
-1 θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.A.3)
(cost free, χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
-1 θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.Β.7)
-1 θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT.B.PL)
-1 θέση στη Γενική Διεύθυνση Oικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.B.1)
-1 θέση στη Γενική Διεύθυνση Oικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.D.1)
-1 θέση στη Γενική Διεύθυνση Oικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.E.3)
-1 θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (EMPL.G.4)
-1 θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV.A.2)
-1 θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών
Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA.C.4)
-1 θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών
Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA.E.3)
-1 θέση στη Γενική Διεύθυνση της Υπηρεσίας Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής (FPI.3)
(cost free,χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
-1 θέση στη Γενική Διεύθυνση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων
(HOME.B.4)
-1 θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου(TRADE.E.1).
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους με το βιογραφικό τους σημείωμα και πιθανόν μιας συνοδευτικής επιστολής, αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν με ένα κλικ εδώ στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας: admin@rp-grece.be (υπόψη κυρίας Στάχταρη).
Επιπρόσθετα, η ηλεκτρονική διαβίβαση των αιτήσεων προς τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά και με την αποστολή εγγράφου της υπηρεσίας, στην οποία υπάγεται ο δημόσιος υπάλληλος, προκειμένου να αποδεικνύεται με σαφήνεια ότι η υπηρεσία του ενδιαφερομένου έχει λάβει γνώση των σχετικών ενεργειών του και συμφωνεί, κατ΄ αρχάς, με την προώθηση της σχετικής υποψηφιότητας.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Για τις θέσεις (25-02-2016 & 29-03-2016) οι αιτήσεις (έως και 18-02-2016) & (έως και 22-03-2016) αντίστοιχα.

aftodioikisi.gr