Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016

Προσλήψεις σε Δημόσιο, ΟΤΑ, Πανεπιστήμια, ΕΛΠΕ (προκηρύξεις)


Η aftodioikisi.gr σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε όλες τις προσλήψεις που έχουν προκηρυχθεί την τελευταία εβδομάδα για το δημόσιο, τους ΟΤΑ, τα πανεπιστήμια της χώρας και τα ΕΛΠΕ.
Αναλυτικά:


Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας μετά την αριθ. Φ16/205486/Ζ2/15-12-2015 Υ.Α. Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1310/τ.Γ΄/23-12-2015), έγκριση προκήρυξης καθώς και το Π.Δ. 94/2013 (ΦΕΚ 132 τ. Α΄.) «Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου….…Συγκρότηση Σχολών Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδας» προκηρύσσει μία (1) θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) όπως παρακάτω:
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Μία (1) θέση Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στατική και Δυναμική Ανάλυση Μηχανολογικών Συστημάτων» (αναλυτική προκήρυξη αριθ. 1754/21-01-2016) (ΑΔΑ: ΩΧΧΗ46914Γ-ΚΜΟ).
Τα προσόντα των υποψηφίων προβλέπονται στα άρθρα 15, 16 και 17 του Ν. 1404/83, όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν. 2916/01, 3027/2002, 3404/2005 και 4009/2011, όπως ισχύουν. Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά (ΚΥΑ Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013, ΦΕΚ 2614 τ.Β΄./16-10-2013) σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης αφού προηγουμένως αυτοί έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 1002354) και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, δηλ. από 07/02/2015 μέχρι και 08-03-2016.
Η αναλυτική προκήρυξη αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων του Ιδρύματος και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., στον ιστότοπο του Τμήματος, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.teiwest.gr . (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ), για να λαμβάνουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.
Πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. στα τηλ. 2610 369278 & 2610 369277 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Πάντειο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 2 ατόμων
Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ για την υλοποίηση της πράξης «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7,8 ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου εξειδικευμένο προσωπικό έως 31-10-2016 με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, ως εξής:
ΘΕΣΗ: (1) Διοικητική Υποστήριξη Κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης
ΘΕΣΗ: (2) Διοικητική Υποστήριξη Κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και ‘Ερευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, τηλ. επικοινωνίας 210 – 9201508 ή 1514) ή να αποσταλούν με κούριερ στο ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και ‘Ερευνας του Παντείου Πανεπιστημίου για την Πράξης«Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Λεωφόρος Συγγρού 136, Αθήνα ΤΚ 17671, Καλλιθέα).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ στο 210-9201508 ή 1514 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.00-15.00.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (www.elke.panteion.gr).


Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας:
Πρόσληψη 1 επιστημονικού συνεργάτη
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ Την πλήρωση μίας (01) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη για τη συνεπικουρία του έργου του Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας, σε θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και παρακολούθησης έργων, με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν αρίθμηση και να είναι τοποθετημένα μέσα σε φάκελο, να συνοδεύουν την αίτηση υποψηφιότητας και να υποβληθούν αυτοπροσώπως στο Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Φωκίδας (Ι.Γιδογιάννου 31 Τ.Κ. 33100, Άμφισσα), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της γνωστοποίησης στον ημερήσιο τύπο, δηλαδή έως τις 27/01/2016.

Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών: Πρόσληψη διδασκόντων
Το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του και σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 15/17-12-2015 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΓΕ, προτίθεται να επαναλάβει σεμινάρια διάρκειας 120 και 80 ωρών σε διάφορους κλάδους όπως Αγροβιοτεχνίες, Αμπελουργία
– Οινολογία, Ανθοκομία, Αυτόματα Συστήματα Άρδευσης, Βιολογικές καλλιέργειες, Δενδροκομία
– Ελαιοκομία, Κηποτεχνία, Λαχανοκομία, Μελισσοκομία, Φυτοπροστασία, Καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, Καλλιέργεια Μανιταριών, Σαλιγκαροτροφία, Ποτοποιία κτλ.
Τα μαθήματα θα γίνονται πρωινές ή απογευματινές ώρες, στις εγκαταστάσεις του Ι.Γ.Ε., Κηφισίας 182 στο Μαρούσι, και οι μέρες και ώρες διδασκαλίας για το κάθε διδάσκοντα ορίζονται από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης.
Τα σεμινάρια που διοργανώνει το Ινστιτούτο απευθύνονται σε ενήλικες με σκοπό:
α) την παροχή βασικών επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε αγροτικές ειδικότητες που στοχεύουν στην ένταξη, επανένταξη, επαγγελματική κινητικότητα στην αγορά εργασίας και την εν γένει ανέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού και β) τη συμπλήρωση, εκσυγχρονισμό ή / και αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από τα άλλα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή την επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας, την επαγγελματική ανέλιξη και την προσωπική ανάπτυξη.
Προς τούτο καλούνται όσοι επιθυμούν να διδάξουν στα ανωτέρω σεμινάρια να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Ι.Γ.Ε., μέχρι την 29/01/2016, αίτηση με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Πτυχίο Γεωπόνου (ΑΕΙ)
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Γεωτεχνικού
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
Διδακτική εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο
Εργασιακή εμπειρία επί του αντικειμένου
Εκπαίδευση ή/και επιμόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων
Επιπλέον τίτλοι σπουδών (MSc. ή PhD) θα ληφθούν υπόψη.
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από επιτροπή του Ι.Γ.Ε. Πληροφορίες δίδονται από τη Διεύθυνση του Ι.Γ.Ε. κάθε μέρα και ώρα, 09:00 π.μ. – 13:30 μ.μ.. στο τηλέφωνο 210-8011146.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πελοποννήσου: Προκήρυξη θέσης
Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πελοποννήσου προκηρύσσει θέση για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (με έδρα τη Σπάρτη) του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 (με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμη ακαδημαϊκά έτη στους έχοντες πλήρη προσόντα).
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (με έδρα τη Σπάρτη). Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. τηλ.:2731082240
Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία του Τμήματος μαζί με την αίτηση (έντυπο που χορηγείται από τα Τμήματα ή την ιστοσελίδα) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης δηλαδή από 27-01-2016 μέχρι και 05-02-2016. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης είναι αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιδρύματος καθώς και στον ιστότοπο: http://www.teikal.gr .

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.): Πρόσληψη στο Μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων
Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ΚΑΛΕΙ 1. Όσους ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων και συγκεκριμένα: α) στο Υπομητρώο ΗΥ1 του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ως Ελεγκτές για τη διενέργεια ελέγχου για την πιστοποίηση και εποπτεία Φορέων χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, β) στο Υπομητρώο ΗΥ2 ως Επιτηρητές για τη διενέργεια εξετάσεων που διενεργούν οι πιστοποιημένοι από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Φορείς χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ ́αρ. ΚΥΑ 121929/Η/2014 (ΦΕΚ 2123/Β ́/1-8-2014) «Διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας Φορέων χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της ημεδαπής – Αναγνώριση φορέων και αντιστοίχιση τίτλων γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της αλλοδαπής», να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής και το φάκελο δικαιολογητικών στα γραφεία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία, με την ένδειξη αντιστοίχως «Υπομητρώο ΗΥ1» ή «Υπομητρώο ΗΥ2».
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προμηθευτούν τις αιτήσεις υποψηφιότητας ηλεκτρονικά, από την ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.eoppep.gr και σε έντυπη μορφή από το Τμήμα Διοικητικού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία, τηλ.: 210 27 09 000, από 10.00 π.μ.–14.00 μ.μ.

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Πρυτανεία), που εδρεύει στην Τρίπολη της Π.Ε. Αρκαδίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/24-11-2015 Απόφαση της Συγκλήτου(Συνεδρίαση 81η) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και με την από 17-12-2015 Απόφαση της 3ης Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 407/1980, άρθρο 5, του Ν. 1566/1985, άρθρο 79, παρ. 6, περ. ιδ΄, του Ν. 1674/1986, άρθρο 2, παρ. 1 και του Ν.4009/2011, άρθρο 80, παρ. 6, όπως ισχύουν, προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, στη βαθμίδα του Λέκτορα, προκειμένου να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Φιλολογίας, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Καλαμάτα της Π.Ε. Μεσσηνίας, για την διδασκαλία του παρακάτω γνωστικού αντικειμένου:
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ – Αθηναϊκός Ρομαντισμός – Γενιά του 1880 (13ΒΝΦ6) Στ΄ Εξαμήνου – Μάθημα Θεματικού Κύκλου Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται στην ταχ. διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών, Γραμματεία Τμήματος Φιλολογίας, Παλαιό Στρατόπεδο – Ανατολικό Κέντρο, Τ.Κ.241 00, Καλαμάτα, Μεσσηνία. (Αρμόδια υπάλληλος κ. Ειρήνη Μουτάφη, τηλ.: 27210 65115, 65106).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-01-2016 έως και 29-01-2016 (10.00π.μ. -13.00μ.μ.).

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Πρυτανεία), που εδρεύει στην Τρίπολη της Π.Ε. Αρκαδίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/24-11-2015 Απόφαση της Συγκλήτου(Συνεδρίαση 81η) και με την από 17-12-2015 Απόφαση της 33ης Συνέλευσης (3ης ακαδ. έτους 2015-2016) του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 407/1980, άρθρο 5, του Ν. 1566/1985, άρθρο 79, παρ. 6, περ. ιδ΄, του Ν. 1674/1986, άρθρο 2, παρ. 1 και του Ν.4009/2011, άρθρο 80, παρ. 6, όπως ισχύουν, προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, στη βαθμίδα του Λέκτορα, προκειμένου να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Σπάρτη της Π.Ε. Λακωνίας, για την διδασκαλία ενός (1) γνωστικού αντικειμένου.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται στην ταχ. διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, Λεωφ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη και Πλαταιών, Τ.Κ. 231 00, Σπάρτη, Λακωνία). (Αρμόδια υπάλληλος κ. Παπαστρατάκου Άννα, τηλ. 27310 2731089658, 89661, 89662).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-01-2016 έως και 29-01-2016 (10.00π.μ. -13.00μ.μ.

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Πρόσληψη εκπαιδευτικού Προσωπικού
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Πρυτανεία), που εδρεύει στην Τρίπολη της Π.Ε. Αρκαδίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/24-11-2015 Απόφαση της Συγκλήτου(Συνεδρίαση 81η) και με την από 09-12-2015 Απόφαση της 3ης Τακτικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 407/1980, άρθρο 5, του Ν. 1566/1985, άρθρο 79, παρ. 6, περ. ιδ΄, του Ν. 1674/1986, άρθρο 2, παρ. 1 και του Ν.4009/2011, άρθρο 80, παρ. 6, όπως ισχύουν, προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, στη βαθμίδα του Λέκτορα, προκειμένου να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Καλαμάτα της Π.Ε. Μεσσηνίας, για την διδασκαλία του παρακάτω γνωστικού αντικειμένου:
ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ – Αρχαία Ιστορία: Από τους Περσικούς πολέμους έως και την μάχη της Χαιρώνειας (12Κ29) Δ΄ Εξαμήνου – Μάθημα Κορμού.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται στην ταχ. διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, Γραμματεία, Παλαιό Στρατόπεδο, Ανατολικό Κέντρο, Τ.Κ.241 00, Καλαμάτα, Μεσσηνία. Αρμόδια υπάλληλος κ. Ευαγγελία Ντόλου (τηλ. 27210 65116,65103).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-01-2016 έως και 29-01-2016 (10.00π.μ. -13.00μ.μ.).

Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου: Πρόσληψη επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών
Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Καλαμάτα της Π.Ε. Μεσσηνίας, ανακοινώνει προσλήψεις, για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (με έδρα τη Σπάρτη της Π.Ε. Λακωνίας) του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 (με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμη ακαδημαϊκά έτη στους έχοντες πλήρη προσόντα). Πληροφορίες στο τηλ.:27310 82240.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία του Τμήματος μαζί με την αίτηση (έντυπο που χορηγείται από τα Τμήματα ή την ιστοσελίδα). Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης είναι αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιδρύματος καθώς και στον ιστότοπο: http://www.teikal.gr .
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27-01-2016 έως και 05-02-2016.

170 προλήψεις μονίμων υπαλλήλων στα ΕΛΠΕ – Δείτε τις θέσεις (λίστα)
Στην πρόσληψη 170 μονίμων υπαλλήλων θα προχωρήσει ο Όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ) προκειμένου να ενισχύσει τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις Aσπρόπυργου και Ελευσίνας. Η απόφαση ελήφθη σε προσφατη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και οι προσλήψεις θα γίνουν σε βάθος τριετίας για να καλύψουν τα κενά των συνταξιοδοτήσεων κυρίως σε τομείς παραγωγής.
Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ