Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

Ένταξη στο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014 – 2020» το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                              Τρίπολη, 9/1/2017
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

Αποτέλεσμα εικόνας για Λεωνίδιο
Δελτίο Τύπου

Εντάχθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014 – 2020» το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος - μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον».
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και δικαιούχος είναι ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας
     ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:          990.140,00 €
         ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ       798.500,00 €

 Βασικός στόχος της προτεινόμενης πράξης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εξ' αποστάσεως και σε πραγματικό χρόνο ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο του αντλούμενου ή προσφερόμενου ύδατος το οποίο διανέμεται από είκοσι τρεις (23) υφιστάμενες υποδομές (δεξαμενές, αντλιοστάσια και γεωτρήσεις) (Σταθμοί τύπου ΤΣΕ), την ορθολογική διαχείριση του συνολικού προσφερόμενου ύδατος προς τους τελικούς καταναλωτές, τον ενεργό εντοπισμό των απωλειών του δικτύου μέσω Φορητού Εξοπλισμού Ελέγχου Διαρροών (Σταθμοί τύπου ΦΣΕ) καθώς επίσης και τον άμεσο έλεγχο και περιορισμό των βλαβών στο εσωτερικό δίκτυο. Το σύνολο των δεδομένων θα συγκεντρώνεται στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (Σταθμός τύπου ΚΣΕ) μέσω του οποίου θα γίνεται η ενιαία παρακολούθηση και η βελτιστοποίηση της λειτουργίας του δικτύου. Βασικός σκοπός της προτεινόμενης πράξης είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, μέσω του ελέγχου της ποιότητας και της απολύμανσης του παρεχόμενου νερού.