Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016

“Απειλές” ΥΠΕΣ προς ΟΤΑ που δεν έχουν καταθέσει προϋπολογισμούς – Τι κίνδυνο αντιμετωπίζουν οι δημότες, οι μισθοί των υπαλλήλων & οι αιρετοί (εγκύκλιος)

Με κυρώσεις απειλεί τους δήμους και τις περιφέρειες αλλά και τα αιρετά τους όργανα που δεν έχουν καταθέσει ακόμη προϋπολογισμού ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Κώστας Πουλάκης. Συγκεκριμένα, με εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο του, αφού υπενθυμίζει ότι η διαδικασία έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου, καλεί όσους ΟΤΑ δεν έχουν καταθέσει ακόμη προϋπολογισμό να το κάνουν άμεσα, υπενθυμίζοντας ότι σύμφωνα με το νόμο:

-Οι αποκεντρωμένες διοικήσεις οφείλουν να ενεργοποιήσουν τις διατάξεις περί απόδοσης ευθυνών στα αρμόδια αιρετά όργανα σύμφωνα με το άρθρο 232* του Καλλικράτη Ν 3852/10 το οποίο προβλέπει ότι οποιαδήποτε ζημία τους ΟΤΑ καταλογίζεται στους ίδιους τους αιρετούς οι οποίοι οφείλουν να τον αποζημιώσουν
– Σύμφωνα με το Ν 4270/14 (άρθρο 174)**, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της γενικής διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και μη απόδοση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του Ο.Τ.Α. από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), πλην των προνοιακών επιδομάτων, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι είτε θα υπολειτουργούν είτε δεν θα λειτουργούν με επιπτώσεις στους δημότες αλλά και ότι δεν θα μπορούν να καταβάλουν κανονικά τη μισθοδοσία των υπαλλήλων τους.

* Ν 3852/10 Άρθρο 232
Αστική ευθύνη 1. Οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες, οι περι- φερειακοί σύμβουλοι, οι δήμαρχοι, οι δημοτικοί σύμβου- λοι, οι σύμβουλοι τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων και οι εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, καθώς και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των δημοτικών και περιφερεια- κών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και της εκτε- λεστικής επιτροπής των αντίστοιχων ιδρυμάτων, οφεί- λουν να αποζημιώσουν το δήμο, την περιφέρεια, το νομι- κό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή το ίδρυμα για κάθε θετι- κή ζημία, που προξένησαν σε βάρος της περιουσίας τους από δόλο ή βαριά αμέλεια. Οι ανωτέρω δεν υπέχουν ευ- θύνη αποζημίωσης έναντι τρίτων. 2. Η ζημία καταλογίζεται στα πρόσωπα αυτά με αιτιο- λογημένη πράξη τριμελούς ελεγκτικής επιτροπής, που συγκροτείται στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Δι- οίκησης με απόφαση του Γενικού Γραμματέα αυτής, και αποτελείται από: α. Τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ή όπου δεν υπηρετεί Επίτροπος, από έναν ανώτερο υπάλληλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ορίζεται μαζί με τον ανα- πληρωτή του από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρί- ου. β. Τον Ελεγκτή Νομιμότητας της οικείας Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. μαζί με τον αναπληρωτή του που ορίζεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας. γ. Όταν αφορά δήμους ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ιδρύματα αυτών έναν εκπρόσωπο της οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων με τον αναπληρωτή του που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής. Όταν αφορά περιφέρειες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ιδρύματα αυτών έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφε- ρειών και τον αναπληρωτή του που ορίζονται από το Δι- οικητικό Συμβούλιο αυτής. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. που ορίζεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας. 3. Η επιτροπή εξετάζει τις υποθέσεις ύστερα από αί- τηση του δήμου ή της περιφέρειας ή του νομικού προσώ- που δημοσίου δικαίου ή του ιδρύματος ή με αίτημα του οικείου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη- σης που ενεργεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση ο- ποιουδήποτε δημότη, και αποφασίζει μέσα σε εύλογο διάστημα, αφού κάνει έρευνα και καλέσει τα πρόσωπα που θεωρούνται υπεύθυνα για την πρόκληση της ζημίας, προς παροχή εξηγήσεων. 4. Κατά των πράξεων της επιτροπής επιτρέπεται προ- σφυγή από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκε- ντρωμένης Διοίκησης και από το πρόσωπο σε βάρους του οποίου έγινε ο καταλογισμός στο Διοικητικό Εφε- τείο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μέσα σε προθεσμία 60 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης καταλογι- σμού σε αυτούς. Η προθεσμία για την άσκηση της προ- σφυγής και η άσκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξης της επιτροπής. 5. Κατά της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου μπο- ρεί να ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβου- λίου της Επικρατείας. 6. Εάν επιβληθεί καταλογισμός στο πλαίσιο δημοσιο- νομικού ελέγχου σε ένα από τα πρόσωπα που αναφέρο- νται στην παράγραφο 1, αποκλείεται η αστική ευθύνη έ- ναντι του οικείου Ο.Τ.Α. για τυχόν προκληθείσα ζημία, ε- φόσον πρόκειται για την ίδια ιστορική αιτία. Σε περίπτω- ση επιγενόμενου καταλογισμού στο πλαίσιο δημοσιονο- μικού ελέγχου, μετά από ανόρθωση της ζημίας από τον υπαίτιο κατά τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, συμ- ψηφίζεται το ήδη καταβληθέν ποσό με το καταλογιζόμε- νο εφόσον πρόκειται για την ίδια ιστορική αιτία.
**Ν 4270/2014 Άρθρο 174
  1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της γενικής διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και μη απόδοση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του Ο.Τ.Α. από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), πλην των προνοιακών επιδομάτων:
α. για όσο χρόνο καθυστερεί η ενσωμάτωση του σχεδίου και του επικυρωμένου προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και η ψήφιση και αποστολή του προϋπολογισμού προς έλεγχο στην αρμόδια, για την εποπτεία του Ο.Τ.Α., Αρχή και
β. στην περίπτωση κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισμού, κατά παρέκκλιση των οδηγιών των κοινών υπουργικών αποφάσεων των άρθρων 77 και 78 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

aftodioiisi.gr