Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ -ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ: Δημοσίευση ανακοίνωσης για δωρεά μελέτης από ιδιώτη μελετητή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ -ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.
4014/2011 (ΦΕΚ209Α΄/2011) με την οποία προστέθηκε άρθρο 2Α στο Ν. 3316/2005
(ΦΕΚ42Α΄/2005) με τίτλο «Δωρεά Μελετών», ανακοινώνει ότι από τον Πολιτικό Μηχανικό Θεόδωρο Απ. Μαρίνη (Αρ. Μητρώου ΤΕΕ 77833) εκπονήθηκε στατική μελέτη της μεταλλικής κερκίδας του Δημοτικού Γηπέδου Ξυλοκάστρου «Σωτήρης Αγγελόπουλος» για την οποία δεν απαιτήθηκε περιβαλλοντική ή άλλη αδειοδότηση κατά την εκπόνησή της. Η ανωτέρω μελέτη εκπονήθηκε δωρεάν.
Ο μελετητής με το με αριθ. πρωτ. 20185/10-12-2014 αίτημά του δηλώνει ότι επιθυμεί να
δωρίσει την ανωτέρω μελέτη στο Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται στην
ιστοσελίδα του Δήμου και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, προκειμένου, μέσα σε χρονικό διάστημα ενός
(1) μηνός από τη δημοσίευση, κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει τις τυχόν παρατηρήσεις του επί
της μελέτης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της μελέτης στα γραφεία του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ