Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2012

Ένταξη Έργων στο ΕΣΠΑ 2007 - 2013 «ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ - Α΄ ΦΑΣΗ» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 4.810.000,00 €


Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση ακόλουθου έργου στο ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 συνολικού προϋπολογισμού 4.810.000,00
Ειδικότερα,
«ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ - Α΄ ΦΑΣΗ» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης  4.810.000,00 και επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 3,910,569.11 Ευρώ
Αντικείμενο της πράξης είναι η εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών για την κατασκευή δίκτυο ύδρευσης συνολικού μήκους 60.680m .
Το έργο αφορά στις εργασίες κατασκευής αγωγών ύδρευσης που θα συνδέουν όλες τις οικιστικές μονάδες του Δήμου Κορινθίων μεταξύ τους με σκοπό την μεταφορά νερού από περιοχές που παρουσιάζουν πλεόνασμα νερού σε περιοχές που παρουσιάζουν έλλειψη.
Mε την ολοκλήρωση του έργου όλοι οι νέοι Δήμοι που προσαρτήθηκαν στον Δήμο Κορινθίων με το σχέδιο «Καλλικράτης» θα υδροδοτηθούν από το κεντρικό σύστημα ύδρευσης της Κορίνθου που είναι κατασκευασμένο και λειτουργεί.
Το νέο δίκτυο θα κατασκευαστεί κυρίως πάνω σε δρόμους από άσφαλτο και από τσιμέντο , ενώ μικρό τμήμα του θα κατασκευαστεί σε χωματόδρομους.
Οι αγωγοί πολυαιθυλενίου που θα χρησιμοποιηθούν έχουν διαμέτρους Φ 63, Φ 90, Φ 125, Φ 225 και Φ 250.
Ειδικότερα θα κατασκευαστούν οι κλάδοι :
Κλάδος Σολομός – Χιλιομόδι – Κλένιες – Στεφάνι
Κλάδος Σολομός – Αλαμάνο – Αθίκια – Αγ. Ιωάννης
Κλάδος Λουτρά Ωρ. Ελένης – Γαλατάκι – Αλμυρή – Ρητό – Σοφικό
Συνολικού μήκους 60.680,00 m .
Οι εργασίες περιλαμβάνουν σε γενικές γραμμές τα εξης :
-Εκσκαφή σύμφωνα με τις διατομές της μελέτης
-Τοποθέτηση του αγωγού στό σκάμμα
-Συγκόλληση του αγωγού πολυαιθυλενίου, των ειδικών τεμαχίων και των εξαρτημάτων.
-Τοποθέτηση βανών και λοιπών ειδικών τεμαχίων και φρεατίων
-Δοκιμή στεγανότητας του αγωγού.
-Επίχωση με άμμο και αμμοχάλικο
-Προμήθεια και τοποθέτηση ταινίας προστασίας και εντοπισμού αγωγού
-Στρώση σκυροδέματος ή α’ στρώσης ασφάλτου
-Τελική επαναφορά του του οδοστρώματος στην αρχική του μορφή.
- Τοποθέτηση μικρών δεξαμενών από σκυρόδεμα σαν φρεάτια πιεζόθραυσης.
- Τοποθέτηση πλήρων αντλητικών συγκροτημάτων εντος φρεατίων για να φτάσει το νερό σε υψηλότερες περιοχέ
Τους σωλήνες, τα ειδικά τεμάχια, τις συσκευές και τα εξαρτήματα θα τα προμηθευτεί ο ανάδοχος σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.