Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις ατόμων σε δήμους, υπουργεία, ΕΦΑ, ΑΕΙ, δημόσιους οργανισμούς

Σε προσλήψεις  ατόμων προχωρούν δήμοι, υπουργεία, ΑΕΙ, ΤΕΙ, Εφορίες Αρχαιοτήτων και άλλοι δημόσιοι οργανισμοί, μέσω προκηρύξεων που είναι υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.
Συνοπτικά:

Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών: Πρόσληψη 302 ατόμων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4/Α.Σ.Ε.Π./14-2-2019 και αναρτήθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», με ΑΔΑ: Ω4ΧΩ46ΜΚ6Π-ΤΘΦ, η με αριθμ. 471.1/35/751408 προκήρυξη για την πλήρωση με Μεικτό Σύστημα Αντικειμενικών Κριτηρίων (Μόρια) και Αξιολόγησης Ειδικότερων Προσόντων, 302 Κενών Τακτικών Θέσεων (Κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), που εγκρίθηκαν με την ΔΙΠΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./252/οικ.32311/ 11.9.2018/σχετ. ΕΜΠ 227/18/3.10.2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.  1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την Ε.Υ.Π., κατά Κλάδο, όπως παρακάτω:
α. Οκτώ (8) θέσεων του Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»
β. Πενήντα τεσσάρων (54) θέσεων του Κλάδου ΠΕ2 Επιτελών Πληροφοριών με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»
γ. Εξήντα (60) θέσεων του Κλάδου ΠΕ3 Πληροφορικής με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»
δ. Πενήντα έξι (56) θέσεων του Κλάδου ΠΕ7 Μεταφραστών – Διερμηνέων – Ακροατών με εισαγωγικό βαθ- μό τον «Δ»
ε. Δύο (2) θέσεων του Κλάδου ΠΕ9 Ψυχολόγων με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»
στ. Είκοσι (20) θέσεων του Κλάδου ΤΕ3 Πληροφορικής με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»
ζ. Δύο (2) θέσεων του Κλάδου ΤΕ4 Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών- Γραφίστες με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»
η. Τριών (3) θέσεων του Κλάδου ΤΕ6 Μηχανικών Ειδικότητας Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»
θ. Εξήντα μίας (61) θέσεων του Κλάδου ΔΕ7 Μεταφραστών – Διερμηνέων – Ακροατών με εισαγωγικό βαθ- μό τον «Δ»
ι. Τριών (3) θέσεων του Κλάδου ΔΕ9 Οδηγών με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ» ια. Τριάντα τριών (33) θέσεων του Κλάδου ΔΕ11 Φυλάκων – Νυκτοφυλάκων με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ».
Οι ως άνω θέσεις θα καλύψουν υπηρεσιακές ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών της Μονάδων.
 Αιτήσεις και δικαιολογητικά να αποσταλούν μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, μέσα σε φάκελο μεγέθους Α4 στον οποίο θα αναγράφεται ο Κλάδος της επιδιωκόμενης θέσης (π.χ. ΠΕ1 ή ΤΕ3 ή ΔΕ7) στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ Ε.Υ.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ…
ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ…..
Ταχυδρομική Θυρίδα
14389 Αθήνα Τ.Κ. 11510
 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών αρχίζει την 25η Φεβρουαρίου 2019 και λήγει την 12η Μαρτίου 2019 και αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.
Ο αριθμός συστημένου των ΕΛΤΑ αποτελεί και τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης.
 Το πρόγραμμα και χώροι διεξαγωγής των εξετάσεων και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως στους υποψήφιους με αποστολή sms από το κινητό τηλέφωνο 6985866287 και με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος από το e-mail aitisi@nis.gr .
Πληροφορίες για κάθε θέμα σχετικό με την υποβολή των Αιτήσεων – Υπεύθυνων Δηλώσεων θα παρέχονται από 19/2 μέχρι 12/3 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 μέχρι 14:00 στα τηλέφωνα 210-7796115 και 210-7785808.
Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΠ www.nis.gr και τον υπερσύνδεσμο της ιστοσελίδας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.yptp.gr):
http://www.mopocp.gov.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=6661&Itemid = 0&lang=
Μπορείτε, επίσης,  να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη:
Δημοσιευμένη  στο ΦΕΚ, εδώ.
Αναρτημένη στη «Διαύγεια», εδώ.
Για το έντυπο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης:
– κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ   http://www.minadmin.gov.gr/wp-content/uploads/ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΠΕ-ΤΕ.pdf
– κατηγορίας  ΔΕ    http://www.minadmin.gov.gr/wp-content/uploads/ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΔΕ.pdf 


Ν.Π.Δ.Δ.: «Κοινωνική Μέριμνα & Αθλητισμός» Δ. Άργους-Μυκηνών: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ.: «Κοινωνική Μέριμνα & Αθλητισμός» Δ. Άργους-Μυκηνών, που εδρεύει στο Άργος της ΠΕ Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την κάλυψη  εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:
1ΠΕ Φυσικής Αγωγής, Ν.Π.Δ.Δ.: «Κοινωνική Μέριμνα & Αθλητισμός» Δ. Άργους-Μυκηνών/Τμήμα Αθλητικών Δραστηριοτήτων, Άργος Αργολίδας Πελοποννήσου
1ΔΕ Οδηγός Τροχοφόρου Οχήματος, Ν.Π.Δ.Δ.: «Κοινωνική Μέριμνα & Αθλητισμός» Δ. Άργους-Μυκηνών/Τμήμα Αθλητικών Δραστηριοτήτων, Άργος Αργολίδας Πελοποννήσου
1ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων, Ν.Π.Δ.Δ.: «Κοινωνική Μέριμνα & Αθλητισμός» Δ. Άργους-Μυκηνών/Τμήμα Αθλητικών Δραστηριοτήτων, Άργος Αργολίδας Πελοποννήσου.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Μέριμνα και Αθλητισμός» Δ. Άργους-Μυκηνών, Καποδιστρίου 9-11, Τ.Κ. 212 00, Άργος Αργολίδας Πελοποννήσου, (υπόψη κ. Χαντέλη Παναγιώτη).
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).
 Πληροφορίες στο τηλ.: 27513 60063.
 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-02-2019 έως και 25-02-2019

Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού & Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας  Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 14805 και τίτλο «Controlling data movement in the digital age» και , το οποίο χρηματοδοτείται από τη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ., και του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο κ. ΚΙΑΓΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, 3μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως ένα μήνα, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:
2ΠΕ Οικονομικών, Πολιτικών και Συναφών Επιστημών – Εξωτερικοί Συνεργάτες , Πανεπιστημιούπολη ΕΚΠΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Υποστήριξη επί οικονομικών και διαχειριστικών θεμάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1) Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών, Πολιτικών και συναφών Επιστημών ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
2) Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
3) Γνώση χειρισμού Η/Υ
4) Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στην υποστήριξη:
– Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, ευρωπαϊκών, κλπ) ή/και
– Παροχών υπηρεσιών, διμερών συνεργασιών, διαχείρισης εσόδων
Απαιτείται η γνώση των διαφορετικών σταδίων υλοποίησης των ανωτέρω και των αντίστοιχων διοικητικών διαδικασιών κατά την υλοποίησή τους.
1ΠΕ Νομικών Επιστημών – Εξωτερικός Συνεργάτης , Πανεπιστημιούπολη ΕΚΠΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Υποστήριξη επί νομικών θεμάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1) Πτυχίο ΑΕΙ Νομικών Επιστημών ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
2) Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
3) Γνώση χειρισμού Η/Υ
4) Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επί θεμάτων δημοσίων συμβάσεων.
Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση (Παράρτημα Ι) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο ταχυδρομείου, ο οποίος θα αναγράφει στο εξωτερικό του την ακόλουθη ένδειξη:
Πρόταση κου /κας ……………….
στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 010758/2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο με Κ.Ε. 14805,
είτε  αυτοπροσώπως στην ταχ. διεύθυνση:
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ), Πρωτόκολλο, 7ος όροφος, Χ. Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα Αττικής, ή στην Πανεπιστημιούπολη, κτήριο ΤΥΠΑ ή στην Ιατρική Σχολή,
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ), Χ. Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα Αττικής.
 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 26-02-2019

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το  Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, που εδρεύει στην Καλλιθέα  της ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών  της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με την  Α.Π. 78141/11-02-2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας μαθήματος του προγράμματος σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου- Επιστήμονα Ανεγνωρισμένου Επιστημονικού Κύρους Κατόχου Διδακτορικού Διπλώματος, ως εξής:
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
1 Επιστήμονας –Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο: «Βιοτεχνολογία Τροφίμων» για τον τύπο μαθήματος υποχρεωτικό/επιλογής Ε/Η’ εξάμηνο.
ΑΠΑΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
-Πτυχίο συναφούς γνωστικού αντικειμένου
-Διδακτορικό Δίπλωμα σε συναφές γνωστικό αντικείμενο.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας (με αναφορά στο μάθημα που θέλουν να διδάξουν) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Γραμματεία, Ελ. Βενιζέλου 70, Τ.Κ. 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα Αττικής, (υπόψη κ. Σοφού Ελένης).
 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 9549158, (Γραμματεία του Τμήματος Διαιτολογίας-Διατροφής).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 26-02-2019

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου(Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Μ.Π.), που εδρεύει στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου της Περιφέρειας Αττικής,  στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Πολυλειτουργικά νανοσυστήματα με φυσικούς θεραπευτικούς παράγοντες για την αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας» με κωδικό ΟΠΣ «5033633» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/129900, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο με την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ 2018ΣΕ14510001 και την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),  ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικά δύο (2) ατόμων-Έκτακτου Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:
1 Υπ. Δρ. Χημικός Μηχανικός ή Χημικός ή Γεωπόνος-Τεχνολόγος Τροφίμων,
ΚΩΔΙΚΟΣ: NANOARTHRITIS 1, με σύμβαση έργου διάρκειας από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής έως την εγκεκριμένη λήξη του έργου ήτοι 16-10-2021 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης και μέχρι 24 ανθρωπομήνες συνολικά, ΕΜΠ, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
EE1: Παρασκευή και χαρακτηρισμός των νανοσωματιδίων
ΕΕ2: Μελέτη της αποδέσμευσης των βιοδραστικών ουσιών από τα νανοσωματίδια και in vitro αξιολόγηση της βιολογικής τους δραστικότητας.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
– Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού ή πτυχίο Χημικού ή Γεωπόνου-Τεχνολόγου Τροφίμων
– Μεταπτυχιακός τίτλος σε ειδικότητα συναφή με την Απομόνωση, Μελέτη και χαρακτηρισμό Φυσικών Προϊόντων
– Υποψήφιος/α διδάκτωρ με αντικείμενο σχετικό με Οργανική Χημεία-Σύνθεση Οργανικών Ενώσεων με Βιολογική Δράση.
1 Υπ. Δρ. Χημικός Μηχανικός ή Χημικός ή Γεωπόνος-Τεχνολόγος Τροφίμων,
ΚΩΔΙΚΟΣ: NANOARTHRITIS 2, με σύμβαση έργου διάρκειας από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής έως την εγκεκριμένη λήξη του έργου ήτοι 16-10-2021 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης και μέχρι 13,33 ανθρωπομήνες συνολικά   ΕΜΠ, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
EE1: Παρασκευή και χαρακτηρισμός των νανοσωματιδίων
ΕΕ2: Μελέτη της αποδέσμευσης των βιοδραστικών ουσιών από τα νανοσωματίδια και in vitro αξιολόγηση της βιολογικής τους δραστικότητας
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
– Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού ή πτυχίο Χημικού ή Γεωπόνου-Τεχνολόγου Τροφίμων
– Μεταπτυχιακός τίτλος σε ειδικότητα συναφή με Βιομηχανική Χημεία
– Υποψήφιος/α διδάκτωρ με αντικείμενο σχετικό με Βιοτεχνολογία-Γονιδιωματική-Βιοδείκτες.
Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν  έντυπη αίτηση (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά αποκλειστικά με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο, στην παρακάτω διεύθυνση:
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Πρωτόκολλο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
Τ.Κ. 157 80, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, με αναγραφή στο φάκελο:
1) Η ένδειξη για το Έργο: “Πολυλειτουργικά Νανοσυστήματα με φυσικούς θεραπευτικούς παράγοντες για την αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας”, με Επιστημονικό Υπεύθυνο την Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια ΕΜΠ  κ. Αναστασία Δέτση.
2) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 8979/13-02-2019 και ο κωδικός της θέσης.
3) Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
 Πληροφορίες στο τηλ.:  +30 210 7724126 (10.00π.μ.-15.00μ.μ., κ. Αναστασία Δέτση) ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: adetsi@chemeng.ntua.gr
 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 27-02-2019

Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη: Πρόσληψη 30 ατόμων

Ο Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, που εδρεύει στη Νίκαια της ΠΕ Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά τριάντα (30) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:
25ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, Δ. Νίκαιας- Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Νίκαια Αττικής
5ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων, Δ. Νίκαιας- Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Νίκαια Αττικής.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά αυτοπροσώπως στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:
Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Τμήμα ΙΔΑΧ-Έκτακτου Προσωπικού του Δήμου, 3ος όροφος, Παναγή Τσαλδάρη 10, Τ.Κ. 185 40, Νίκαια Πειραιά Αττικής.
Στο Τμήμα ΙΔΑΧ-Έκτακτου Προσωπικού του Δήμου διατίθενται έντυπα αιτήσεων).
 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-02-2019 έως και 20-02-2019, (09.00π.μ.-12.00μ.μ.)

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής: Πρόσληψη 2 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής (ΕΦ. Α.Α.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών, του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου με τίτλο «Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Νέας Ιωνίας: Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων σε περιοχές του Δήμου» στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020»,ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 7μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του υποέργου, συνολικά δύο (2) ατόμων –Επιστημονικού Προσωπικού & Λοιπών Ειδικοτήτων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:
 1ΠΕ Αρχαιολόγος, Εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών σε περιοχές του Δήμου Νέας Ιωνίας
1ΥΕ Εξειδικευμένος Εργάτης (σε ανασκαφικές εργασίες), Εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών σε περιοχές του Δήμου Νέας Ιωνίας.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής (ΕΦ.Α.Α.Α.), Λεωφόρος Συγγρού 98-100, Τ.Κ. 117 41, Αθήνα Αττικής, (υπόψη κ. Αρμακόλλα Γεώργιου).
Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά πρέπει να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία στο fax: 210 3240457 ή  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, email: (efaanat@culture.gr )εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΥΕ).
 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 3240563, (εσωτ.110).
 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-02-2019 έως και 20-02-2019

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής (ΕΦ. Α.Α.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών, του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου με τίτλο «Αποστράγγιση του Ανατολικού Τμήματος Πόλεως Κορωπίου» στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 3μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του υποέργου, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:
1ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (Συντήρηση Έργων Τέχνης), Εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών σε περιοχές του Δήμου Κρωπίας.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής (ΕΦ.Α.Α.Α.), Λεωφόρος Συγγρού 98-100, Τ.Κ. 117 41, Αθήνα Αττικής, (υπόψη κ. Αρμακόλλα Γεώργιου).
Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά πρέπει να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία στο fax: 210 3240457 ή  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, email: (garmakollas@culture.gr )εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 3240563, (εσωτ.110).
 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-02-2019 έως και 20-02-2019

Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Κυθήρων «Τριφύλλειο»: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Κυθήρων «Τριφύλλειο», που εδρεύει στα Κύθηρα της ΠΕ Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων του Νοσοκομείου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 12μηνης διάρκειας, 4ωρης απασχόλησης, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:
2ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, Γ.Ν.-Κ.Υ. Κυθήρων «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟΝ», Αρωνιάδικα Κυθήρων.
Οι υποψήφιοι-ες που θα επιλεγούν θα πρέπει να προσκομίσουν απαραιτήτως Πιστοποιητικό Υγείας σε ισχύ.
 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κυθήρων «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟΝ», Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τ.Κ. 802 00, Αρωνιάδικα Κυθήρων, (υπόψη κ. Γκίκα Νικήτα).
 Πληροφορίες στο τηλ.: 27363 20008.
 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-02-2019 έως και 25-02-2019

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας: Πρόσληψη 5 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, που εδρεύει στην Καλαμάτα της ΠΕ Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών για τις ανάγκες του 3ου Υποέργου «Επαρχιακή οδός Ριζόμυλος-Κορώνη, Τμήμα Γέφυρα Τζάνε-Έξοδος Καλαμακίου-Αρχαιολογία του έργου: «Επαρχιακή οδός Ριζόμυλος-Κορώνη Τμήμα Γέφυρα Τζάνε-Έξοδος Καλαμακίου (ΧΘ2+840 έως ΧΘ:10+160)» B΄ΦΑΣΗ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 30-06-2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου, συνολικά πέντε (5) ατόμων– Εξειδικευμένου Επιστημονικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:
1ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με εξειδίκευση στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. που υλοποιούνται με την μέθοδο της αυτεπιστασίας, Γραφεία ΕΦΑ Μεσσηνίας Πελοποννήσου
1ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης Ομάδας Α’, σε όλο το εύρος του τμήματος
Επαρχιακή οδός Ριζόμυλος-Κορώνη,Τμήμα Γέφυρα Τζάνε-Έξοδος Καλαμακίου και στα εργαστήρια συντήρησης
3ΔΕ Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες με συναφή εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα, σε όλο το εύρος του τμήματος Επαρχιακή οδός Ριζόμυλος-Κορώνη,Τμήμα Γέφυρα Τζάνε-Έξοδος Καλαμακίου.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, Μεθώνης 10 & Κανάρη, Τ.Κ. 241 00, Καλαμάτα Μεσσηνίας Πελοποννήσου.
Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά πρέπει να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ).
 Πληροφορίες στα τηλ.: 27210 22534, 27210 63100 & 27210 26410.
 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-02-2019 έως και 21-02-2019

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, που εδρεύει στο Αιγάλεω της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών  της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Φ.16α/14693/13-12-2018 Προκήρυξη, (ΦΕΚ 1607/τ.Γ΄/31-12-2018), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριών (3) ατόμων στις θέσεις  ΔΕΠ, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 10107
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Αθλητική Φυσικοθεραπεία σε Μυοσκελετικά Προβλήματα Αρθρώσεων»
Β) ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Α’ ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 10108
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με έμφαση στην Αριθμητική Ανάλυση»
Γ) ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Α’ ΤΟΜΕΑΣ «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 10111
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Υπολογιστική και Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων και Συστημάτων/Ευφυή Συστήματα Σχεδιασμού».
 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την κρίση, δικαιολογητικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ», στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr
 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 5387485, (Τμήμα Φυσικοθεραπείας), 210 5385310, (Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών) & 210 5385405 (Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27-02-2019 έως και 28-03-2019

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 7 ατόμων

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, που εδρεύει στην Πάτρα της ΠΕ Αχαΐας  της Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδας, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά επτά (7) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Α)ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ (104/Γ’/06-02-2019), ΑΔΑ: Ω29Ο469Β7Θ-Ο31,
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10136
1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Ιζηματολογία».
Β)ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
α) ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ (104/Γ’/06-02-2019), ΑΔΑ: Ω0ΒΞ469Β7Θ-ΜΓΑ,
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10137
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός».
ΦΕΚ (104/Γ’/06-02-2019), ΑΔΑ: 686Ψ469Β7Θ-2ΧΤ,
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10139
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Αστικός & Πολεοδομικός Σχεδιασμός».
β) ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
ΦΕΚ (104/Γ’/06-02-2019), ΑΔΑ: 62ΚΡ469Β7Θ-ΔΞ2,
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10146
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών για Ενεργειακές Εφαρμογές».
γ) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΦΕΚ (104/Γ’/06-02-2019), ΑΔΑ: Ω2ΧΛ469Β7Θ-2ΧΛ,
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10148
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Μικροκυματικές Επικοινωνίες».
δ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ (104/Γ’/06-02-2019), ΑΔΑ: ΩΒΠΠ469Β7Θ-Λ3Β,
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10149
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αλγοριθμικές Τεχνικές και Εφαρμογές τους».
ε) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΦΕΚ (104/Γ’/06-02-2019), ΑΔΑ: ΩΒ4Ζ469Β7Θ-ΒΕΟ,
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10152
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Μέθοδοι Προγραμματισμού και Ελέγχου Συστημάτων Παραγωγής».
 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά  ηλεκτρονικά στo Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr
 Πληροφορίες στις  Γραμματείες  των παρακάτω Τμημάτων:
α)Τμήμα Γεωλογίας: τηλ.: 2610 997922 & 2610 997590
 Ιστότοπος:  www.geology.upatras.gr
Ε-mail: nanlampr@upatras.gr & geosecre@upatras.gr
β)Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών:
τηλ.: 2610 969354, 2610 996381 & 2610 997553
Ιστότοπος:  www.arch.upatras.gr
Ε-mail: archisec@upatras.gr
γ)Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων (Αγρίνιο):
τηλ.: 26410 74112, 26410 74138 & 26410 74110
Ιστότοπος:  www.env.upatras.gr
Ε-mail: gramdpfp@upatras.gr & esiamos@upatras.gr
δ)Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών:
τηλ.: 2610 996420
Ιστότοπος:  www.ece.upatras.gr
Ε-mail: secretary@ece.upatras.gr
ε)Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής:
τηλ.: 2610 996940, 2610 996941 & 2610 996939
Ιστότοπος:  www.ceid.upatras.gr
Ε-mail: secretary@ceid.upatras.gr  & gpapaspi@upatras.gr
στ)Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών:
τηλ.: 2610 969400, 2610 969402 & 2610 969403
Ιστότοπος:  www.mead.upatras.gr
Ε-mail: secretar@mech.upatras.gr
 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 12-04-2019

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 5 ατόμων

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, που εδρεύει στην Πάτρα της ΠΕ Αχαΐας  της Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδας, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά πέντε (5) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Α)ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΦΕΚ (104/Γ’/06-02-2019), ΑΔΑ: 6ΣΩΖ469Β7Θ-ΗΗΘ,
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10175
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο: «Ακτινολογία-Επεμβατική Νευροακτινολογία».
Β) ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
1)ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΦΕΚ (104/Γ’/06-02-2019), ΑΔΑ: 7ΝΙΛ469Β7Θ-Χ6Ε,
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10176
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και της Σχολικής Γνώσης».
2)ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΦΕΚ (104/Γ’/06-02-2019), ΑΔΑ: 6ΩΨΞ469Β7Θ-ΚΕ9,
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10177
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Σύγχρονη Φιλοσοφία της Γνώσης και της Εκπαίδευσης».
Γ) ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ (104/Γ’/06-02-2019), ΑΔΑ: ΩΝ0Α469Β7Θ-ΞΥΒ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10178
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων».
ΦΕΚ (104/Γ’/06-02-2019), ΑΔΑ: 6ΕΕΖ469Β7Θ-ΠΩΠ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10180
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Πολιτική Οικονομία».
 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά  ηλεκτρονικά στo Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr
 Πληροφορίες στις  Γραμματείες  των παρακάτω Τμημάτων:
α)Τμήμα Ιατρικής: τηλ.: 2610 969100, 2610 992942 & 2610 969114
 Ιστότοπος:  www.med.upatras.gr
Ε-mail: secretary@med.upatras.gr
β)Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία:
τηλ.: 2610 997672, 2610 969310
Ιστότοπος:  www.ecedu.upatras.gr
Ε-mail: graecedu@upatras.gr
γ)Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων:
τηλ.: 2610 969988 & 2610 997586
Ιστότοπος:  www.bma.upatras.gr
Ε-mail: secretar@upatras.gr & eyannop@upatras.gr
 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 13-04-2019

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το  Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στου Ζωγράφου Αθήνας της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 81/Γ’/31-01-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριών (3) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
1)ΤΟΜΕΑΣ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ»
Αριθμός προκήρυξης:1819017847/02-01-2019/10-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΝΚΡ46ΨΖ2Ν-9ΕΑ)
1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Επιδημιολογία και Ιατρική Στατιστική».
2)ΤΟΜΕΑΣ: «ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ-ΠΑΙΔΙΟΥ»
Αριθμός προκήρυξης:1819017921/03-01-2019/10-12-2018 (ΑΔΑ: Ω50Η46ΨΖ2Ν-ΖΓΣ)
1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Παιδιατρική Αιματολογία – Ογκολογία».
3)ΤΟΜΕΑΣ: «ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ»
Αριθμός προκήρυξης:1819017846/02-01-2019/10-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΩΞ846ΨΖ2Ν-7ΛΕ)
1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Ακτινολογία».
 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ των προκηρύξεων, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr
 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 7462003 & 210 7462052 (Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής, Μ. Ασίας 75, Τ.Κ. 115 27, Γουδή, Αθήνα Αττικής).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 08-04-2019

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 5 ατόμων

Το  Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στου Ζωγράφου Αθήνας της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 86/Γ’/01-02-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά πέντε (5) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
1)ΤΟΜΕΑΣ: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ»
Αριθμός προκήρυξης:1819017845/02-01-2019/10-12-2018 (ΑΔΑ: ΨΞΩ446ΨΖ2Ν-3Σ3)
1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Γενική Χειρουργική-Λαπαροενδοσκοπική Χειρουργική».
Αριθμός προκήρυξης:1819006645/22-10-2018/15-10-2018 (ΑΔΑ: 6Χ5Φ46ΨΖ2Ν-ΡΛ0)
1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Αναισθησιολογία».
2)ΤΟΜΕΑΣ: «ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ»
Αριθμός προκήρυξης:1819007731/29-10-2018/15-10-2018 (ΑΔΑ: ΨΨ8Κ46ΨΖ2Ν-ΛΛΜ)
1 Καθηγητής  Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ακτινολογία-Επεμβατική Ακτινολογία».
3)ΤΟΜΕΑΣ: «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ»
Αριθμός προκήρυξης:1819016634/24-12-2018/07-12-2018 (ΑΔΑ: 9ΟΚΒ46ΨΖ2Ν-92Ζ)
1 Καθηγητής  Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Καρδιολογία».
4)ΤΟΜΕΑΣ: «ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ-ΠΑΙΔΙΟΥ»
Αριθμός προκήρυξης:1819017848/02-01-2019/10-12-2018 (ΑΔΑ: Ψ1ΚΞ46ΨΖ2Ν-Ζ0Ζ)
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Μαιευτική Γυναικολογία».
 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ των προκηρύξεων, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr
 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 7462003 & 210 7462052 (Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής, Μ. Ασίας 75, Τ.Κ. 115 27, Γουδή, Αθήνα Αττικής).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 08-04-2019

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ΕRA), σύμφωνα με το Α.Π. 639/30-01-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων-Υπαλλήλων της Διοίκησης, με στοιχεία:
ERA/AD/2019/001 -Call for applications for two posts of Administrators (one IT Security Officer and one IT Officer) in the Resources and Support Unit (AD6)
 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς απευθείας στον ανωτέρω Οργανισμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
jobs@era.europa.eu 
 Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.europa.eu
 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 26-02-2019

Υπουργείο Εξωτερικών: Πρόσληψη 25 ατόμων

Το Υπουργείο Εξωτερικών, που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με διαγωνισμό με ημερομηνία έναρξης την 26η Μαρτίου 2019 (10.00π.μ.) για την εισαγωγή στη Διπλωματική Ακαδημία, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων –υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στα παρακάτω μαθήματα: 
1) Γλώσσες:
Α) Ελληνική γλώσσα
Β) Αγγλική γλώσσα
Γ) Δεύτερη ξένη γλώσσα (μία εκ των ακολούθων: αραβική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, κινεζική, ρωσική)
2) Συνέντευξη
3) Πρωτεύοντα Μαθήματα:
Α) Ελληνική και Παγκόσμια Διπλωματική Ιστορία από το 1815 μέχρι σήμερα
Β) Γενικό και Ειδικό Διεθνές Δίκαιο
Γ) Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική
Δ) Ιστορική, Θεσμική και Πολιτική Διάσταση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
Ε) Πολιτική Οικονομία, Δημόσια Οικονομία και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
  1. Δευτερεύοντα μαθήματα:
Α) Στοιχεία Αρχαίου Ελληνικού, Βυζαντινού και Νεοελληνικού Πολιτισμού
Β) Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
Γ) Ναυτικό Δίκαιο
Δ) Παγκόσμια Γεωγραφία
Ε) Xρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Η δοκιμασία στις Γλώσσες και στα Πρωτεύοντα Μαθήματα του διαγωνισμού είναι γραπτή και προφορική. Η Συνέντευξη είναι μόνο προφορική. Στα Δευτερεύοντα Μαθήματα του διαγωνισμού, εκτός από τη Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, η δοκιμασία είναι μόνον προφορική.
 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής-υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και με την ένδειξη: «Για το διαγωνισμό των Ακολούθων» στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
Υπουργείο Εξωτερικών, ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού & Διοικητικής Οργάνωσης, Γραφείο 208, Ακαδημίας 1, Τ.Κ.106 71, Αθήνα Αττικής.
Το έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης δύναται να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών (http://www.mfa.gr/dinatotites-epaggelmatikis-stadiodromias-sto-ypex/diplomatikos-klados/)
 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 3681139.
 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 01-03-2019 (καθημερινά, 11.00μ.μ.-13.00μ.μ.)