Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018

ΙΔΡΥΜΑ ΔΕΛΗΣ -ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΑΜΗΛΙΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ


ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ «ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤ. ΔΕΛΗ»
Παλ. Μπενιζέλου 5
105 56 Αθήνα
Τηλ.: 210-3297222
ΑΦΜ: 090055820 –ΔΟΥ: Ε’, ΣΤ’ ΑΘΗΝΩΝ
                                                                           Αθήνα, 12.7.2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Το κοινωφελές «ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤ. ΔΕΛΗ» προκειμένου να χορηγήσει [σύμφωνα με το άρθρο 3 του Οργανισμού του (ΦΕΚ Α ́ 190/15.11.1978), τον προϋπολογισμό του για το έτος 2018, το Ν. 4182/2013 και το ΝΔ 57/1973, όπως ισχύουνκαι την από 11.7.2018 απόφαση του Δ.Σ. του] για την περίοδο 2018/2019 ένα (1) γαμήλιο
Βοήθημα σε νεανίδες που έρχονται σε γάμο, καλεί τις ενδιαφερομένες όπως μέχρι την Παρασκευή, 28η Σεπτεμβρίου 2018,υποβάλουν στο
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Ιδρύματος( info@idryma-delis.gr) σχετική
προς τούτο αίτηση, εφόσον διαθέτουν τις κατωτέρω και από το καταστατικό του Ιδρύματος προβλεπόμενες προϋποθέσεις:


1.Οι ενδιαφερόμενες πρέπει:
α) να είναι απόφοιτες των Γυμνασίων ή Λυκείων της Τριπόλεως,
β) να αρίστευσαν κατά την απόλυσή τους,
γ) να είναι αποδεδειγμένα άπορες τόσο κατά τον χρόνο της επιλογής τους που θα γίνει στις 5.10.2018 όσο και κατά τον χρόνο της ανάληψης
του σχετικού βοηθήματος,
δ) να επίκειται γάμος τους και να έχει τελεσθεί κατά τον χρόνο της ανάληψης του βοηθήματος, η οποία θα γίνει μέχρι το τέλος του έτους 2018,
ε) να έχουν συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 40ον.

2.Το χρηματικό όριο της απορίας ορίζεται κλιμακωτά ανάλογα με την
οικογενειακή κατάσταση της ενδιαφερομένης, ως εξής:
Α) Οικογένεια με ένα (1) εξαρτώμενο μέλος με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 12.000 €,
Β) Οικογένεια με δυο (2) εξαρτώμενα μέλη με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 €,
Γ) Οικογένεια με τρία (3) εξαρτώμενα μέλη με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 18.000 €,
Δ) Οικογένεια με τέσσερα (4) και άνω εξαρτώμενα μέλη με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 22.000 €.
Στην περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα παραπάνω εισοδηματικά κριτήρια, τότε μπορούν να προσαυξηθούν κατά 1.500 € το κάθε ένα προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός του ιδρύματος.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ «ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤ. ΔΕΛΗ»
Παλ. Μπενιζέλου 5
105 56 Αθήνα
Τηλ.: 210-3297222
ΑΦΜ: 090055820 –ΔΟΥ: Ε’, ΣΤ’ ΑΘΗΝΩΝ

3.Σχετικά έντυπα, τα γενικά δικαιολογητικά που οφείλει να προσκομίσει
η ενδιαφερομένη για τη λήψη του γαμηλίου βοηθήματος μέχρι την Παρασκευή 28ηΣεπτεμβρίου 2018,καθώς και οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής αναγράφονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος
www.idryma-delis.gr κάτω από την ενότητα «ΑΙΤΗΣΕΙΣ». Προσοχή:
Για να θεωρηθούν έγκυρα, όλα τα αρχεία πρέπει να είναι σε μορφή
PDF.
Μετά την 28ηΣεπτεμβρίου 2018 δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.

                                            ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Γραφείο Τύπου Περιφέρειας Πελοποννήσου