Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018

Στις 20:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξυλοκάστρου - ΕυρωστίνηςΑπόψε  ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 στις 20:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου. Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν προγραμματισμένη για χθες Τρίτη, αλλά λόγω μη απαρτίας , αναβλήθηκε για απόψε στις 20:00. 
Τα 34 προς συζήτηση θέματα για τη λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 είναι τα παρακάτω :

 1. Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης για το έτος 2019.
 2. Λήψη απόφασης επί της αρ. 47/2018 γνωμοδότησης του Ε’ τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με το έργο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΚΟΥΣΤΑ ΕΩΣ ΡΟΥΒΕΡΑ».
 3. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου :<<ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΝΝΑΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΧΑΡΤΣΙΑΝΙΚΑ ΡΕΘΙ» στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1 του Υπουργείου Εσωτερικών.
 4. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης: «Παρεμβάσεις ήπιας ανάπτυξης στη Κυλλήνη, Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης», στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ2014-2020)/Τοπικό Πρόγραμμα CLLD-LEADER Βόρειας Πελοποννήσου.
 5. Ανάκληση της αριθμ. 145/2018 απόφασης ΔΣ << ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, ΜΕ ΤΟ ΝΠΔΔ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΩΝ» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 50.000€ (ΣΥΜΠ.ΦΠΑ 24%)
 6. Αποδοχή χρηματοδότησης για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στο Δήμο από θεομηνίες - τροποποίηση προϋπολογισμού.
 7. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 8. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΤΚ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ
 9. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΚΒΟΛΩΝ ΣΥΘΑ
 10. Τροποποίηση προϋπολογισμού για αντικατάσταση και επέκταση ηλεκτροφωτισμού .
 11. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 12. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας   «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΝΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»
 13. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΝΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 14. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
 15. Αποδοχή πρότασης της εταιρείας ΑSS SECURITY για δωρεάν φύλαξη Δημοτικού Κτηρίου Ξυλοκάστρου (Δημαρχείου)
 16. Έγκριση απευθείας μίσθωσης από ΓΑΙΑ ΟΣΕ για χώρο στάθμευσης στην Τ.Κ. Συκέας.
 17. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με 2/μηνη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
 18. Έγκριση απόφασης αρ. 110/2018 του Ν.Π. ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ <<ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018>>
 19. Έγκριση απόφασης αρ. 27/2018 της   ΔΗΚΕΞΕ με θέμα: <<Αποδοχή ποσού από το Ευρωπαικό πρόγραμμα ERASMUS- Τροποποίηση προϋπολογισμού>>
 20. Έγκριση απόφασης αρ. 29/2018 της   ΔΗΚΕΞΕ με θέμα:<< Αναμόρφωση εγκεκριμένου Ο.Π.Δ. οικ. έτους 2018>>
 21. Έγκριση απόφασης αρ. 28/2018 της   ΔΗΚΕΞΕ με θέμα: <<Τροποποίηση προϋπολογισμού>>
 22. Αντικατάσταση μέλους στο Νομικό Πρόσωπο <<ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ>>
 23. Αντικατάσταση μέλους στο    Δ.Σ. της ΔΗΚΕΞΕ.
 24. Αντικατάσταση μέλους στη Επιτροπή Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου
 25. Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου στο Α/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης.
 26. Τροποποίηση απόφασης ΔΣ αρ. 69/2016 περί ορισμού μελών επιτροπής λαϊκών αγορών Ξυλοκάστρου Δερβενίου.
 27. Τροποποίηση αρ. 73/2016 απόφασης ΔΣ περί ορισμού μελών στην επιτροπή για τον7 έλεγχο προδιαγραφών πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων.
 28. Τροποποίηση αριθμ. 65/ 2016 απόφασης ΔΣ περί συγκρότησης Επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαικών αγορών.
 29. Τροποποίηση αριθμ. 70/2016 απόφασης ΔΣ περί ορισμού μελών επιτροπής αγροτικής ανάπτυξης Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης
 30. Έγκριση ΠΟΠ του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΛΗΝΙΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΩΣ ΚΟΡΩΝΕΙΚΑ»(Αρ.μελ. 24/2014).
 31. Έγκριση ΠΟΠ του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΚΑΔΕΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΕΙΚΩΝ ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» (Αρ.μελ.25/2014).
 32. Έγκριση ΠΟΠ για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ” (Αρ.μελ. 19/2014).
 33. Έγκριση ΠΟΠ για το έργο: <<ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ>>(Αρ.μελ.34/2015)
 34. Έγκριση ΠΟΠ για το έργο: <<ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ >>(Αρ.μελ.12/2016)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΗΛΙΑΣ ΝΙΑΡΡΟΣ