Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017

ΥΠΕΣ: 1.142 φορείς δεν έστειλαν στοιχεία στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού (πίνακας)

Δεν έχουν αποστείλει στοιχεία ή δεν προχωρήσεις στις απαραίτητες διορθώσεις 1.142 Φορείς (δήμοι, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ) στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.
Αυτό προκύπτει από εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών στην οποία σημειώνεται:
“Σας υπενθυμίζουμε την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου μας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με την οποία είχατε κληθεί να
διορθώσετε λάθη ή/και ελλείψεις στις καταχωρήσεις του φορέα σας στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, επισημαίνοντας ότι αν και έχει παρέλθει πλέον εύλογο χρονικό διάστημα από την προθεσμία που είχε τεθεί για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών (από την 7.7.2017), ο φορέας σας δεν έχει ανταποκριθεί.
Κατόπιν αυτού παρακαλούμε για την άμεση ολοκλήρωση αυτών όπως προβλέπονται στην εν λόγω εγκύκλιο και αφορούν αναλόγως:
– είτε στην συμπλήρωση και ανάρτηση στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών του πίνακα “CHECKMITROO17” (ενέργεια Α), είτε / και
– στην διόρθωση /συμπλήρωση /έλεγχο των εγγραφών στο Μητρώο και στη γνωστοποίηση στο Υπουργείο μας της ολοκλήρωσης με σχετικό έγγραφό σας (ενέργεια Β).”
Το «Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού των Φορέων περιλαμβάνει στοιχεία για το ανθρώπινο δυναμικό των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης που απογράφεται στην Κεντρική Βάση Δεδομένων Ανθρώπινου Δυναμικού. Επίσης περιλαμβάνει συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για τις πληρωμές που διενεργούνται μέσω του συστήματος της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών για κάθε φορέα της τοπικής αυτοδιοίκησης, ομαδοποιημένα σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη, από αυτή, σχετική κωδικοποίηση και ανάλογα με το είδος της σχέσης εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού και το είδος της πληρωμής.
Ο ΠΙΝΑΚΑΣ με τους φορείς που δεν έχουν ανταποκριθεί είτε δεν έχουν ολοκληρώσει τις ενέργειές τους έως 1 Αυγούστου 2017.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

aftodioikii.gr