Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

«Καιρὸς νὰ γίνῃ .... προαιρετικό, τό Λύκειο»


Γράφει ο
Γιώργος Κακαρελίδης
Γεγονὸς 1ο: Ὅσο ἡ εἰσαγωγὴ, χωρίς ἀξιοσέβαστες ἐναλλακτικές, στὰ Πανεπιστήμια, κυμαίνεται στὸ φρικαλέο 70% καὶ στὴν πραγματικότητα 100%, ἀφοῦ ὁ τελευταῖος εἰσαχθὴς πῆρε ἄσσο, ἔχοντας γράψει ἁπλῶς τ’ὄνομά του, κι’ αὐτό πιθανώτατα λανθασμένα, τόσο ὅλες οἱ βαθμίδες τῆς Παιδείας θὰ πηγαίνουν κατὰ διαόλου.
Γεγονός 2ο: Ὅσο ὑπάρχει τό πρῶτο, τόσο ὅλοι οἱ τομεῖς τῆς οἰκονομίας, πέφτουν ἐξ ἴσου στό βάραθρο.

Γεγονός 3ο: Ὅσο ὑπάρχουν οἱ προηγούμενες καταστάσεις, τόσο πιό πολύ ὑποδουλώνεστε, ὑφιστάμενοι, τὶς ἐπιπτώσεις τους, ὡς πάσης φύσεως σισύφια μαρτύρια.
Οἰ μοναδικοί φταῖχτες, ὅλο τὸ πολιτικὸ κηφηναριό, τοῦ νουδουλο πασοκο συριζο κουκου φάσματος, δὲν ἔχουν τὸ θάρρος νὰ αὐτοκαταργηθοῦν, γιατὶ 70 χρόνια τώρα ἀσελγοῦν ὁμαδικά, κατὰ συρροὴν καὶ κατ’ ἐξακολούθηση, πάνω στὴν Παιδεία, δηλαδὴ πάνω στὰ παιδιά σας.
Καιρὸς εἶναι λοιπόν, νὰ δοῦμε πῶς θὰ κάνουμε τὴν ζωή των, ἔστω καὶ τεχνικά, καλύτερη.
Ἕνα ἀπὸ τὰ μαρτύρια, εἶναι αὐτὸ τῶν μαθητῶν Λυκείου: ἐνῷ ἔχουν ἤδη ξεκινήσει ἐντατικά ἰδιωτικά μαθήματα, ὑποχρεοῦνται νὰ χτυπᾶνε κάρτα, κάθε πρωΐ μέχρι τό μεσημέρι στο σχολειό, οἱονεὶ ἀπόντες, κοιμώμενοι, διαβάζοντας ἀλλότρια ἤ ἁπλῶς αἰθεροβατοῦντες.
Δεδομένου ὅτι, μετὰ τό μεσημέρι, κοπιάζουν κυριολεκτικά καθημερινά (ἀφοῦ περιλαμβάνονται καὶ σαββατοκύριακα) μὲ τὰ ἰδιαίτερα μαθήματα καὶ ἐργασίες, καταντοῦνε, ἐνῷ εἶναι παιδιά, οἱ σκληρώτερα έργαζόμενοι πολῖτες, μὲ εὐθύνη ἀποκλειστικά τῶν πολιτικῶν.
Καὶ γιατί ἀκολουθοῦν ἰδιωτικά μαθήματα, ποὺ οἱ πολιτικοί, τὰ ἀποκαλοῦν ἁπαξιωτικά «φροντιστήρια» ἤ «παραπαιδεία», ποὺ κάθε ἄλλο, παρά τέτοια, εἶναι; Διότι, ἀφ’ἑνὸς σὲ κάποιο ποσοστό, οἱ καθηγητές τοῦ Λυκείου ἔχουν, λόγῳ τοῦ 1ου γεγονότος, πεπερασμένες δυνατότητες καὶ ἀφ’ἑτέρου λόγῳ «ἀναλυτικοῦ προγράμματος», εἶναι σὲ ἀναντιστοιχία παροχῆς γνώσεων καὶ πρακτικῶν, ποὺ θὰ βοηθήσουν τὸ παιδί, χωρίς ἰδιωτικά μαθήματα, νὰ ἐπιλύσῃ τὰ θέματα, ποὺ σκαρφίζονται στὴν Κεντρικὴ Έπιτροπὴ ἐξετάσεων καὶ νὰ πάρῃ ἕνα, ἔστω καὶ μέτριο, βαθμό! Ὁπότε ἀναγκαστικά στρέφεται στὰ ἰδιωτικά μαθήματα, ὅπου ἀσκοῦνται στὸν γραπτό, δηλαδή ἐπιστημονικό, λόγο. Τὰ ὁποῖα, βοηθοῦν μόνο τούς «καλούς» μαθητές, νὰ γίνουν καλύτεροι.
Ἁπλὸ παράδειγμα: πᾶρτε τό τετράδιο ἐκθέσων τοῦ παιδιοῦ σας. Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, ἀδιάφορο. Δὲν θὰ δῆτε πάνω ἀπὸ ἕξι «ἐκθέσεις» καὶ ἄλλες τόσες «περιλήψεις» τόν χρόνο. Ἐλέγξτε τό τετράδιο τοῦ φροντιστηρίου ἤ τοῦ πρωτοκλασσάτου ἰδιωτικοῦ σχολείου. Καὶ δακρῦστε. Ἄς μὴν τολμήσουμε δέ, νὰ ἀναφερθοῦμε στὰ τοῦ Ὁμήρου ἤ τοῦ Νεύτωνος.
Προκειμένου λοιπόν νὰ ταλαιπωρεῖται τὸ παιδί σας, ἡ λύση εἶναι ἁπλῆ: τὸ Λύκειο νὰ καταστῇ προαιρετικό, χωρίς παρουσίες, μὲ τὴν κατάθεση βεβαίωσης παρακολούθησης μαθημάτων, ἰδιωτικά. Ἔτσι κι’ἀλλοιῶς, «ὅλα» κάπου θὰ «μποῦνε». Ἄς ἀφεθοῦν στὴν ἡσυχία τους, τὰ ἱκανώτερα, αὐτὰ πού, μετὰ τὶς σπουδὲς τους, θὰ στελεχώσουν τίς ... ξένες χῶρες.
Ἄν τσινήσουν οἱ διάφορες ΟΛΜΕ καὶ τὸ ὑπουργικό παράρτημά τους, ἄς ἀπαντήσουν στό ἁπλό, ἀκόμα καὶ γιὰ αὐτούς, ἐρώτημα:
-Ἀφοῦ εἶναι ἐπιτρεπτό, τὰ παιδιά, ποὺ πηγαίνουν σὲ ἰδιωτικά σχολειά, νὰ μὴν παρακολουθοῦν ἀντίστοιχα δημόσια, γιατί νὰ μὴν γίνῃ τό ἴδιο καὶ μὲ τὰ φροντιστήρια. Ποὺ ὑλικοτεχνικῶς εἶναι ἀπείρως ἀνώτερα καὶ μὲ ὁλιγομελέστατα τμήματα. Στὸ κάτω κάτω, γιὰ τοὺς τύπους, ἄς τὰ ὑποχρεώσουν νὰ βάλουν γυμναστική καὶ θρησκευτικά. Θὰ τὰ διδάξουν ἀσφαλῶς καλύτερα.

elzoni.gr