Σάββατο, 13 Ιουνίου 2015

Tροπολογία ΠΡΟΣΘΗΚΗ για εργάτες γης εργασίας
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Τροπολογία- Προσθήκη στο «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας – Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη των Οδηγιών 2011/98/ΕΕ σχετικά με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις».

A.    Αιτιολογική έκθεση


Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται το ζήτημα της προστασίας από την απέλαση πολιτών τρίτων χωρών των οποίων η απομάκρυνση θα συνιστούσε παραβίαση των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας. Με το άρθρο 78 ν. 3386/2005, προβλέπεται ήδη η δυνατότητα αναστολής της εκτέλεσης της απόφασης απέλασης σε περίπτωση αδυναμίας άμεσης απομάκρυνσης πολίτη τρίτης χώρας για λόγους ανωτέρας βίας.
Με προτεινόμενη τροπολογία προστίθεται άρθρο 78Α στο νόμο 3386/2005, σύμφωνα με το οποίο σε περίπτωση συνδρομής των όρων της αρχής μη επαναπροώθησης (άρθρο 3 της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, όπως κυρώθηκε με τον Ν. 1782/1988, ΦΕΚ Α' 116, άρθρο 7 ΔΣΑΠΔ, όπως κυρώθηκε με τον  Ν.2462/1997, ΦΕΚ Α' 25,  άρθρα 31&33 Σύμβαση της Γενεύης για το Καθεστώς των Προσφύγων 1951, όπως κυρώθηκε με το ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α' 201 και άρθρο 3 ΕΣΔΑ όπως κυρώθηκε με τον ν.δ. 53/1974, ΦΕΚ Α’ 256), επεκτείνεται η δυνατότητα της αρμόδιας αρχής, όχι μόνο να αναστείλει την εκτέλεση της απόφασης απέλασης αλλά να μην προχωρήσει στην έκδοση απόφασης απέλασης, η οποία για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις παραμένει ούτως ή άλλως ανενεργή και προκαλεί πρόσθετο και δυσανάλογο διοικητικό φόρτο εργασίας στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές .


Β. Τροπολογία- Προσθήκη
Στον ν. 3386/2005 προστίθεται άρθρο 78 Α, ως ακολούθως:

  Άρθρο 78 Α
Προστασία από την Απέλαση.
Απόφαση απέλασης δεν εκδίδεται σε περίπτωση συνδρομής των όρων της αρχής μη επαναπροώθησης, όπως αυτή αποτυπώνεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας που κυρώθηκε με τον Ν. 1782/1988 ( ΦΕΚ Α' 116), στο άρθρο 7 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα που κυρώθηκε με τον  Ν.2462/1997 (ΦΕΚ Α' 25),  στα άρθρα 31&33 της Σύμβασης της Γενεύης για το Καθεστώς των Προσφύγων 1951, που κυρώθηκε με το ν.δ. 3989/1959 (ΦΕΚ Α' 201) και στο άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου που κυρώθηκε με τον ν.δ. 53/1974, ΦΕΚ Α’ 256. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή του άρθρου 76 παρ. 2 του ν. 3386/2005 χορηγεί βεβαίωση περί μη απομάκρυνσης για λόγους ανθρωπιστικούς, η οποία συνεπάγεται για τον κάτοχο, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της βεβαίωσης αναβολής απομάκρυνσης του άρθρου 24 του ν. 3907/2011».

Οι προτείνοντες βουλευτές


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο Νόμου «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας - Προσαρμογή στην ελληνική έννομη τάξη των Οδηγιών 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις».Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στην παρούσα συγκυρία, υπάρχει στη χώρα μας επείγουσα και επιτακτική ανάγκη ρύθμισης του καθεστώτος εργασίας και διαμονής ενός μεγάλου αριθμού μεταναστών που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας ως εργάτες γης  και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παραγωγικής διδικασίας στην ελληνική κοινωνία. Χαρακτηριστική περίπτωση αυτής της πανθομολογουμένης αναγκαιότητας για επείγουσα ρύθμιση του καθεστώτος διαμονής, των πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα και εργάζονται ως εργάτες γης είναι η περίπτωση των εργατών γης της Μανωλάδας,: Μετά τα αιματηρά επεισόδια στην Μανωλάδα, οι βουλευτές όλων των κομμάτων στις αγροτικές περιοχές, οι εκπρόσωποι των γεωργικών συλλόγων και των συνεταιρισμών, οι επιτελείς του Υπουργείου Εργασίας και οι προϊστάμενοι του ΙΚΑ, του ΣΕΠΕ, του ΟΑΕΔ και του ΟΓΑ, τα συνδικάτα των εργαζομένων και οι οργανώσεις προάσπισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου συνομολογούν την ανάγκη διασφάλισης θεμελιωδών εργασιακών, ασφαλιστικών και οικογενειακών δικαιωμάτων των μεταναστών εργατών γης, την ανάγκη σύννομης λειτουργίας της αγοράς εργασίας και, μέσω αυτών, και την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και της εργασιακής εκμετάλλευσης. Η δε πρόταση για την προσωρινή νομιμοποίηση και ρύθμιση του εργασιακού καθεστώτος των εργατών γης, η οποία είχε κατατεθεί ως τροπολογία από Βουλευτές της προηγούμενης κυβέρνησης, είναι ενδεικτική του κοινωνικού αδιεξόδου που δημιουργεί η απουσία νομικού πλαισίου για την δυνατότητα υπαγωγής, σε καθεστώς νόμιμης διαμονής και εργασίας, μεταναστών οι οποίοι, όχι απλώς αποδεικνύουν ότι εργάζονται, αλλά καλύπτουν μια ζωτική ανάγκη της παραγωγικής διαδικασίας.

Παράλληλα, τέτοιους είδους ζητήματα εμφανίζονται συχνά σε όλες σχεδόν τις αγροτικές περιοχές την ελληνικής επικράτειας. Στο πλαίσιο πολλαπλών συσκέψεων, που έχουν λάβει χώρα για το ζήτημα αυτό, οι εμπλεκόμενοι φορείς παραδέχονται ομόφωνα ότι, όπως ακριβώς συμβαίνει σε όλες τις χώρες της ΕΕ, ιδίως δε του Νότου, στην κατεύθυνση της νομιμοποίησης της αγοράς εργασίας και της τακτοποίησης όλων των εκφάνσεων της οικονομικής δραστηριότητας σε εθνικό, τοπικό, κλαδικό ή άλλο επίπεδο, η ένταξη ή η επαναφορά σε καθεστώς νόμιμης διαμονής των μεταναστών εργατών γης λειτουργεί ως μέσο για την επίτευξη του σκοπού, που είναι η διασφάλιση θεμελιωδών εργασιακών, ασφαλιστικών και οικογενειακών δικαιωμάτων και μέσω αυτής η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.

Με την προτεινόμενη τροπολογία θα δοθεί  μια άμεση, βιώσιμη και επωφελής λύση, για τη ρύθμιση του καθεστώτος εργασίας και διαμονής ενός μεγάλου αριθμού μεταναστών που ζουν και εργάζονται ως εργάτες γης  και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παραγωγικής διδικασίας στην ελληνική κοινωνία, στα πρότυπα των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται στην συντριπτική πλειοψηφία των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμη και στην καρδιά της οικονομικής ύφεσης και κρίσης.

                                        Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο άρθρο 8 του Σχεδίου Νόμου «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας - Προσαρμογή στην ελληνική έννομη τάξη των Οδηγιών 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις» προστίθεται 31η και 32η παράγραφος ως εξής:

“31. Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατά περίπτωση, µπορεί, κατ’ εξαίρεση, να χορηγεί άδεια διαμονής διάρκειας δύο ετών, σε πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα και αποδεικνύουν ότι εργάζονται ως εργάτες γης. Με την ίδια διαδικασία, ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατά περίπτωση, χορηγεί άδεια διαμονής ισόχρονης διάρκειας σε πολίτες τρίτων χωρών, που είναι μέλη των οικογενειών των δικαιούχων της άδειας διαμονής του παρόντος εδαφίου και διαμένουν στην Ελλάδα κατά την υποβολή της αίτησης χορήγησης άδειας διαμονής του παρόντος εδαφίου. Η άδεια διαµονής των προηγούμενων εδαφίων µπορεί να ανανεώνεται µόνο για έναν από τους λοιπούς λόγους του παρόντος Κώδικα.
32. Για την εξέταση αιτήµατος χορήγησης άδειας διαμονής της προηγούμενης παραγράφου, ο ενδιαφερόµενος πολίτης τρίτης χώρας προσκοµίζει: (α) διαβατήριο, έστω και εάν αυτό έχει λήξει. Άδεια διαμονής χορηγείται και στις περιπτώσεις διαπιστωμένης αντικειμενικής αδυναμίας εφοδιασμού του ενδιαφερόμενου με διαβατήριο, εφόσον αυτό διαπιστώνεται, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του ενδιαφερομένου και γνώμης της αρμοδίας Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 4251/2014 (β) παράβολο 300 ευρώ και (γ) έγγραφα που στοιχειοθετούν ότι εργάζεται ως εργάτης γης και ιδίως υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι ο αιτών εργάζεται ως εργάτης γης»

Οι προτείνοντες βουλευτές
Φάνης Κουρεμπές