Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

Διευκρινήσεις για όσους δηλώνουν αγροτικό εισόδημα στο Ε3

Άρθρο του
Αναστάσιου Λυμπερίου*
 

Εμφάνιση Tasos1-1.jpgΕξαιτίας της σύγχυσης που έχει δημιουργηθεί στους φορολογούμενους αναφορικά με τη συμπλήρωση του Ε3 και ιδιαίτερα για τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες (μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους κτλ) που μέχρι πρότινος το εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα προσδιοριζόταν τεκμαρτά επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τη ΠΟΛ 1116 10/6/2015 διευκρινίζεται ότι κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 για όσους δηλώσουν εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του εντύπου Ε3 (Πίνακας ΣΤ), ανεξάρτητα από το αν υπάρχει απαλλαγή ή όχι από την τήρηση βιβλίων του Κ.Φ.Α.Σ. και την ένταξη τους ή όχι στο ειδικό ή στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. για το φορολογικό έτος 2014.

Όσοι δεν υπάγονται ούτε στο κανονικό καθεστώς, ούτε στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., θα μπορούν αν δηλώνουν εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εφόσον συμπληρώνουν στο Ε3, ως αριθμό ΚΑΔ τον οκταψήφιο κωδικό99999998 (αφανές καθεστώς αγροτών).
Για τους μη υπόχρεους σε έκδοση στοιχείων όπως η παραπάνω κατηγορία  σύμφωνα με τις οδηγίες της ΓΓΔΕ οι πωλήσεις τους  αποδεικνύονται με απλές αποδείξεις είσπραξης, ενώ στους αντίστοιχους κωδικούς στο Ε3 συμπληρώνονται τα έσοδα αλλά και οι δαπάνες από αγροτική δραστηριότητα. Στο έντυπο Ε3 συμπληρώνονται  και οι αγροτικές  επιδοτήσεις (κωδ.908).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη ΠΟΛ που εξέδωσε η ΓΓΔΕ το σύνολο των επιδοτήσεων αναγράφεται στον Πίνακα Ε' του εντύπου Ε3 (για πληροφοριακούς λόγους) αλλά μόνο το μέρος που υπερβαίνει το όριο των 12.000 ευρώ μεταφέρεται στον Πίνακα ΣΤ' του Ε3 ούτως ώστε να προσμετρηθεί στην διαδικασία προσδιορισμού του κέρδους από αγροτική δραστηριότητα. Επίσης σύμφωνα με την εγκύκλιο γίνεται δεκτό ότι το μέρος των εισοδηματικών («λοιπών») αγροτικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων που δεν λήφθηκε υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, δύναται να καλύπτει τεκμήρια. Για αυτό το λόγο, το ποσό αυτό, αναγράφεται στους κωδικούς 659-660 του Εντύπου Ε1 της δήλωσης φόρου εισοδήματος.(υπόκειται σε εισφορά αλληλεγγύης) Κατ' ανάλογη εφαρμογή με όσα ισχύουν για την επιχειρηματική δραστηριότητα γενικά, οι αγροτικές αποζημιώσεις δεν δύνανται να καλύπτουν τεκμήριο.

Επίσης με τις ΠΟΛ 1041/2015 και ΠΟΛ 1113/2015 δόθηκαν οδηγίες για τις εκπιπτόμενες από τα ακαθάριστα έσοδα δαπάνες. Συγκεκριμένα, στην ανωτέρω εγκύκλιο αναφέρεται ότι για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών, οι ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα εκτός των άλλων και τις παρακάτω κατηγορίες δαπανών, εφόσον αποδεικνύονται με τα κατάλληλα παραστατικά: α) αγορές σπόρων ή νεογνών, λιπασμάτων και φαρμάκων, β) καλλιεργητικές δαπάνες, γ) δαπάνες άρδευσης, δ) δαπάνες για ημερομίσθια εργατών, ε) το κόστος καυσίμων και συντήρησης των αγροτικών μηχανημάτων, στ) τους τόκους και τα έξοδα των δανείων που σχετίζονται με την αγροτική εκμετάλλευση, ζ) τις αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού, η) ασφαλιστικές εισφορές κλπ.

Στο πίνακα Ζ’ του Ε3 στο κωδικό 347 συμπληρώνονται τα καθαρά αποτελέσματα από αγροτική δραστηριότητα.
Το αποτέλεσμα του καθαρού εισοδήματος από άσκηση ατομικής αγροτικής δραστηριότητας, όπως αυτό προκύπτει στο έντυπο Ε3, μεταφέρεται στο έντυπο Ε1 στον Πίνακα Γ1 Εισόδημα από Αγροτική Επιχειρηματική Δραστηριότητα.

                                                                            * ο κ. Αναστάσιος Λυμπερίου είναι Οικονομολόγος MSc- Υποψήφιος Διδάκτωρ
και Μέλος της ΣτΑ του ΟΕΕ
tasoslimp@yahoo.gr