Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

Πού μετακινούνται 526 διαθέσιμοι σχολικοί φύλακες – Πόσοι οδηγούνται σε απόλυση (οριστικοί πίνακες)


Τους οριστικούς πίνακες διάθεσης των διαθέσιμων σχολικών φυλάκων ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι 526 σχολικοί φύλακες μετακινούνται σε άλλες θέσεις του δημοσίου ενώ 1.708 (από τους συνολικά 2.234 που εντάχθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας) δηγούνται σε απόλυση.
Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης είναι το εξής:
«Στο πλαίσιο της διαδικασίας κινητικότητας των υπαλλήλων των Δήμων ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων  οι οποίοι έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 80 του Ν. 4172/2013 (Α’ 167), το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι παρέλαβε από το αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ΤΕΥΣ) του Υπουργείου Υγείας, σε ορθή επανάληψη, ύστερα από μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν από τα ΤΕΥΣ των φορέων προέλευσης:
  1. τον οριστικό πίνακα διάθεσης υπαλλήλων σε θέσεις κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ), ο οποίος διαμορφώθηκε από το ΑΣΕΠ με βάση τον οριστικό πίνακα κατάταξης και τις προτιμήσεις των υπαλλήλων και
  2. τον πίνακα υπαλλήλων που παραμένουν σε διαθεσιμότητα διότι δεν καταλαμβάνουν κάποια από τις θέσεις προτίμησής τους,
προκειμένου να τους αναρτήσει στην ιστοσελίδα του, σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/7.8.2013 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄1914) όπως ισχύει.
Ο οριστικός πίνακας διάθεσης, όπως εκδόθηκε από το αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και διαβιβάζεται στο Υπουργείο Υγείας.»