Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2012

Απαγόρευση αλιείας εντός του λιμένα του Αιγίου

Ο Λιμενάρχης Αιγίου Υποπ/ρχος Λ.Σ. Νικόλαος Παπαδημητρίου, έχοντας υπόψη: α) Το άρθρο 231 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα ΑΙΠΟΥ (ΦΕΚ 321Β/78) και β) Την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα Αιγίου, αποφασίζει την απαγόρευση κάθε αλιευτικής δραστηριότητας με οποιοδήποτε αλιευτικό μέσο-εργαλείο σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων έξωθεν της νοητής γραμμής που οριοθετεί την περιοχή λιμένα Αιγίου με τα ακόλουθα στίγματα από άκρη εισόδου λιμενίσκου Αγίου Νικολάου Αιγίου (ΙΝΟΑ) (Φ=38° 15' 28,2"Β / λ= 022° 05' 37,2"Α) έως άκρη εισόδου λιμενίσκου Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Αιγίου στην Μυρτιά Αιγίου (ΝΟΑ) (Φ= 38° 15' 39,2"Β / λ=Ό22° 05' 30,9"Α).
Οι παραβάτες της παρούσας υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 261Α) «περί Κ.Δ.Ν.Δ.» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

Τα Νέα της Αιγιάλειας