Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Συνεργατών της ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ ΑΕ ΟΤΑ

Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή Επιστημονικών Συνεργατών στον Κατάλογο (Μητρώο) Αναδόχων της  Αναπτυξιακής Εταιρείας ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ ΑΕ ΟΤΑ

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ ΑΕ ΟΤΑ, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1/19-9-2011 (Πρακτ 198) Απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και προκειμένου να στελεχώσει τον τομέα παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής επιστημονικής και τεχνικής στήριξης στους  ΟΤΑ της περιοχής παρέμβασής της, για προγράμματα και έργα που υλοποιούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται για συνεργασία με στελέχη των παρακάτω ειδικοτήτων:

Ειδικότητες
Απαραίτητα προσόντα
Οικονομολόγος ΠΕ
Τουλάχιστον 1 έτος εμπειρία σε θέματα δημόσιας διοίκησης, διαχείρισης και λογιστικής παρακολούθησης έργων και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Λογιστής ΠΕ
Τουλάχιστον 1 έτος εμπειρία σε θέματα δημόσιας διοίκησης, διαχείρισης και λογιστικής παρακολούθησης έργων και προγραμμάτων της ευρωπαϊκής Ένωσης
Γεωτεχνικός ΠΕ ή ΤΕ
Τουλάχιστον 5 έτη εμπειρία σε θέματα αναπτυξιακού σχεδιασμού ΟΤΑ, συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και προγραμμάτων ανάπτυξης του αγροτικού χώρου
Πληροφορικής ΠΕ
Τουλάχιστον 2 έτη εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και παρακολούθησης δικτύων, τεχνικής υποστήριξης και δημιουργίας website
Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ
Τουλάχιστον 5 έτη εμπειρία σε θέματα δημοσίων έργων, μελετών και έργων ΟΤΑ και προγραμμάτων ανάπτυξης του αγροτικού χώρου

Μορφή συνεργασίας
Η συνεργασία θα συνάπτεται μετά από απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας και θα έχει τη μορφή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών προς αυτήν, με υπογραφή σχετικής διμερούς σύμβασης που θα περιλαμβάνει το αντικείμενο, τους όρους, τη διάρκεια και τη συνολική  αμοιβή του αναδόχου, κατά τα προβλεπόμενα στο Κανονισμό Ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών, έργων και προμηθειών της Εταιρείας και στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Ανωνύμων Αναπτυξιακών Εταιρειών ΟΤΑ.
Τόπος συνεργασίας
Οι υπηρεσίες του Αναδόχου θα παρέχονται με δικά του μέσα και σε χώρο της επιλογής του, πλην των περιπτώσεων που θα απαιτούν την παρουσία του στα γραφεία της Εταιρείας στο Λεβίδι Αρκαδίας ή στα γραφεία του υποστηριζόμενου ΟΤΑ ή σε άλλους χώρους που συνδέονται με την παροχή των συμβουλευτικών και λοιπών υπηρεσιών προς τον ΟΤΑ.
Διάρκεια συνεργασίας
Η διάρκεια συνεργασίας εξαρτάται από τη φύση, το αντικείμενο, την έκταση και τις συμβατικές προθεσμίες του έργου, για το οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες του συνεργάτη Αναδόχου.
Απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι για εγγραφή στον Κατάλογο (Μητρώο) Αναδόχων  της ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ ΑΕ ΟΤΑ  (φυσικά και νομικά πρόσωπα και ενώσεις αυτών) καλούνται να υποβάλλουν τα εξής, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά:
 • Πλήρες και αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
 • Τίτλους σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό, κλπ).
 • Στοιχεία επαγγελματικής εμπειρίας/ προϋπηρεσίας
 • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
Σε περίπτωση νομικών προσώπων, υποβάλλονται επιπλέον τα εξής:
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου έτους
 • Βεβαίωση για την εφαρμογή συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 • Περιγραφή τεχνικής υποδομής και γενικής στελέχωσης
Υποβολή δικαιολογητικών εκδήλωσης ενδιαφέροντος*
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς με επιστολή στη Διεύθυνση Προσωπικού της Εταιρείας στην ταχυδρομική διεύθυνση: Λεβίδι Αρκαδίας, ΤΚ 22002, υπ’ όψη κ. Εύης Λιάκου, μέχρι την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 15:00.
Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι Ανάδοχοι θα αξιολογηθούν από το ΔΣ της Εταιρείας με τα εξής κριτήρια:
α) τα οικονομικά μεγέθη, η τεχνική υποδομή και η γενική στελέχωση του ενδιαφερόμενου,
β)  η εξειδίκευσή του (γνώσεις και εμπειρία)
γ) οι ικανότητες και η αξιοπιστία που έδειξε σε προηγούμενη συνεργασία του με την Επιχείρηση
δ) η εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (για την περίπτωση νομικών προσώπων)
ε)  η δυνατότητα συνεχούς υποστήριξης της Επιχείρησης
Στον Κατάλογο θα εγγραφούν όσοι ενδιαφερόμενοι  κριθεί ότι καλύπτουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις, όλοι δε οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με σχετικό έγγραφο.
*Θα τηρηθούν οι κανόνες εχεμύθειας και απόλυτης εμπιστευτικότητας στην υποβολή των δικαιολογητικών.
Για την ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ ΟΤΑ
Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Γιάννης Γιαννόπουλος
Δήμαρχος Γορτυνίας

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ :Οδηγίες για πληρωμή λογαριασμών Δ.Ε.Η. σε τράπεζα (ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΜΕ ΔΕΚΟ)χωρίς την καταβολή του ΕΕΤΗΔΕ

Αντώνης Κλαδούχος : Όχι στη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος λόγω αδυναμίας πληρωμής του κεφαλικού φόρου

Αγαπητοί συμπολίτες,

Τον τελευταίο χρόνο, βιώνουμε την οικονομική ύφεση, την ανεργία, τις απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα και την «εργασιακή εφεδρεία» στον δημόσιο τομέα και τη δραματική μείωση των δαπανών στην παιδεία και στην υγεία.
Βιώνουμε αλλεπάλληλα «χαράτσια» με τη φορολόγηση εισοδημάτων για δεύτερη και τρίτη φορά, δήθεν έκτακτες εισφορές που γίνονται μόνιμες, μεγάλα τέλη ακινήτων που πληρώνονται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.
Τα μέτρα αυτά πλήττουν κυρίως τη μεσαία και τη λαϊκή κοινωνική τάξη και οδηγούν σε οικονομική ασφυξία και χρεοκοπία τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Τέλος πλήττονται βαριά και τα οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ήδη στο Δήμο μας η μείωση των επιχορηγήσεων (ΣΑΤΑ – ΚΑΠ – κ.λ.π.) ανέρχεται στο ποσοστό του 40% σε σχέση με το 2009 και το 2010.
Στους λογαριασμούς της ΔΕΗ ΑΕ προς τους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος έχει επιβληθεί η είσπραξη του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ν. 4021/2011) (ΕΕΤΗΔΕ) και στην περίπτωση μη εξόφλησης μέχρι την ημερομηνία λήξης του λογαριασμού αυτού, να προβαίνει στην έκδοση εντολής διακοπής του ρεύματος σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον νόμο Ν. 4021/2011.
Για τη συνταγματικότητα ή μη του συγκεκριμένου Νόμου έχει ασκηθεί προσφυγή από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (Δ.Σ.Α.) που θα εκδικασθεί στις 2 Δεκεμβρίου 2011.
Στο Δήμο μας κατατέθηκαν ανάλογα αιτήματα πολλών συμπολιτών μας που έχουν μαζέψει υπογραφές και ζητούν τη βοήθεια του Δήμου μας.
Με εισήγηση του Δημάρχου το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία να σταθεί στο πλευρό των συμπολιτών μας που αδυνατούν να πληρώσουν το χαράτσι του τέλους ακινήτων.
Επίσης αποφασίστηκε να σταλεί εξώδικη δήλωση – πρόσκληση – διαμαρτυρία στη ΔΕΗ ζητώντας τη μη διακοπή του ρεύματος.
Παράλληλα με ανακοινώσεις ο Δήμος δίνει οδηγίες στους δημότες για την διαδικασία που πρέπει να κάνουν.
Δήμαρχος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης
Αντώνης Κλαδούχος
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Δ.Ε.Η. ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΜΕ ΔΕΚΟ) ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΕΤΗΔΕ

1.    Πάμε στο ΑΤΜ της τράπεζας (προϋπόθεση η τράπεζα να είναι συμβεβλημένη με ΔΕΚΟ) με το λογαριασμό ή με τον 12ψήφιο κωδικό «ηλεκτρονικής πληρωμής».
2.    Βάζουμε την κάρτα:
Επιλέγουμε : α) «Άλλες Συναλλαγές»
                       β) «Πληρωμές ΔΕΚΟ»
                       γ) «ΔΕΗ»
3.     Πληκτρολογούμε τον 12ψήφιο κωδικό «ηλεκτρονικής συναλλαγής» και θα μας ζητηθεί να ορίσουμε το ποσό πληρωμής.
4.    Αφαιρούμε από το συνολικό ποσό της ΔΕΗ, αυτό που αντιστοιχεί στο «Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών»  (αναγράφεται πάνω δεξιά ΕΕΤΗΔΕ).
5.    Πληκτρολογούμε το ποσόν που απομένει ως ποσό πληρωμής στο ΑΤΜ.
6.    Παίρνουμε την απόδειξη και μαζί με τον λογαριασμό και την ταυτότητα μας, ερχόμαστε στο Δήμο, όπου υπογράφουμε εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο ή άλλο εντεταλμένο από εκείνον πρόσωπο να ενεργήσει για λογαριασμό μας κάθε απαραίτητη ενέργεια για να γνωστοποιηθεί στη ΔΕΗ η πληρωμή από μέρους μας των πραγματικών οφειλών μας προς αυτήν.
*Στην περίπτωση που η συναλλαγή δεν μπορεί να γίνει μέσω ΑΤΜ πηγαίνουμε στο Κέντρο Αυτόματων Συναλλαγών ή στο Κέντρο Πληρωμών (είναι μηχανήματα μέσα στις τράπεζες) και ακολουθούμε την ίδια διαδικασία που αναφέρουμε παραπάνω από το βήμα 2 (χωρίς τη χρήση κάρτας).
Ειδοποιούμε το Δήμο για κάθε απόπειρα διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος λόγω μη πληρωμής του ειδικού τέλους ακινήτων.
Για πληροφορίες, απευθυνθείτε στο Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης στα τηλέφωνα :
Δημοτική Ενότητα Ξυλοκάστρου :
 • Λογοθέτης Διονύσης : 6976599697
 • Προκόπου Σοφία : 2743360205
Δημοτική Ενότητα Ευρωστίνης :
 • Καραβάς Ανδρέας : 6942987871
 • Πουλακίδας Βασίλης : 2743360105

Δεν διαγράφεται από τη Ν. Δ. ο Πάνος Καμμένος, μένει όμως εκτός Κ.Ο..

Όπως είχαμε, γράψει πριν από λίγη ώρα ο Πάνος Καμμένος αμέσως μετά το ΟΧΙ του , στην ψηφοφορία για ψήφο εμπιστοσύνης στη νέα κυβέρνηση, άμεση ήταν και η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας που με ανακοίνωσή της που εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου έκανε γνωστό ότι : «Εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας τίθεται ο Βουλευτής και μέλος του κόμματος κ. Πάνος Καμμένος». αλλά όχι εκτός κόμματος, όπως στην περίπτωση του κ. Χατζηγάκη. Το ΟΧΙ του κ. Καμμένου ήταν κάτι που είχε ανακοινώσει και ο ίδιος μέρες πριν, όταν συγκροτήθηκε η νέα κυβέρνηση, χρησιμοποιώντας μάλιστα σκληρές εκφράσεις όπως χούντα.
 Επομένως ο Αντώνης Σαμαράς γνώριζε πως θα πρέπει να τον θέσει εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα μιας και το πολύ σε ένα τρίμηνο θα έχουμε εκλογές.
O κ. Καμμένος αρνήθηκε να δώσει την ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Παπαδήμου, παρότι η ηγεσία της ΝΔ είχε θέσει ζήτημα κομματικής πειθαρχίας και ο πρόεδρος του κόμματος Αντώνης Σαμαράς είχε ζητήσει από τους βουλευτές του "να υπερψηφίσουν την κυβέρνηση τον σχηματισμό της οποίας προκάλεσε".
Αυτή η κίνηση λοιπόν ήταν προγραμματισμένη και για το λόγο αυτό ο κ. Καμμένος παραμένει στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας μιας και στις επερχόμενες εκλογές είναι πολύτιμη η συμβολή του .

Δημοσκόπηση VPRC: 13,5% πάνω από το ΠΑΣΟΚ η ΝΔ, στο 60% ο Λ. Παπαδήμος

Δημοσκόπηση VPRC, για το περιοδικό επίκαιρα 13,5% πάνω από το ΠΑΣΟΚ η ΝΔ, στο 60% ο Λ. Παπαδήμος, νέα δημοσκόπησηΆλμα 13,5 μονάδων της ΝΔ  πάνω από το ΠΑΣΟΚ καταγράφει δημοσκόπηση της VPRC για το περιοδικό «Επίκαιρα». Τα δύο κόμματα εξουσίας μαζί, έχουν «οροφή» το 50,5% των ερωτηθέντων. Στο 60% καταγράφεται η ικανοποίηση για την επιλογή του Λ. Παπαδήμου στη θέση του πρωθυπουργού, ενώ δυσαρεστημένο δηλώνει το 27% των ερωτηθέντων.
Στην πρόθεση ψήφου, η Ν.Δ λαμβάνει 32% και το ΠΑΣΟΚ 18,5%. Το ΚΚΕ φθάνει το 12,5%, ο ΛΑΟΣ το 7%, ο ΣΥΡΙΖΑ  10%, οι Οικολόγοι Πράσινοι  3,5%, η ΔΗΣΥ  2%, η Δημοκρατική Αριστερά εκτινάσσεται στο 6,5%, η ΑΝΤΑΡΣΙΑ στο 0,5%, η Χρυσή Αυγή στο 1%, το Άρμα Πολιτών στο 2%, ενώ άλλο κόμμα ψηφίζει το 4,5%.
Σε ερώτηση μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ, τι γνώμη έχουν για τα πολιτικά πρόσωπα, όπως είναι φυσικό θετική γνώμη έχει το 90% για τον Αντώνη Σαμαρά, 60% για τον Γιάννη Δημαρά, 55% για τον Φώτη Κουβέλη και 54% για τον Γιώργο Καρατζαφέρη, 43% για τον Αλέξη Τσίπρα, μόλις 32% για τη Ντόρα Μπακογιάννη, 27% για την Αλέκα Παπαρήγα και ...6% για τον Γιώργο Παπανδρέου.
Στο ερώτημα εάν ήταν σωστή η απόφαση του Αντώνη Σαμαρά και της ΝΔ να συναινέσουν στην κυβέρνηση συνεργασίας, απαντά πως ήταν σωστή το 75%,   ήταν λάθος το 15% και ούτε σωστή –ούτε  λάθος το 4%.
Σε ερώτηση ποιο κόμμα έχει σήμερα την καλύτερη πολιτική στάση ανεξαρτήτως τι ψηφίζει ο ερωτηθείς, απαντούν: 13,2% η ΝΔ, 7,1% το ΠΑΣΟΚ, 5,6% το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ 5%, ο ΛΑΟΣ 3,5%η ΔΗ.ΜΑΡ 2,5% και 0,4% η ΔΗ.ΣΥ
Στην ερώτηση ποιο κόμμα θα κέρδιζε εάν είχαμε αύριο εκλογές, ανεξαρτήτως των πολιτικών πεποιθήσεων των ερωτώμενων, πρώτο κόμμα βγαίνει η ΝΔ με 39,8%, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 2,4%, ενώ «κανένα από τα δύο» κόμματα, ψηφίζει το 39,1%.

Δείτε εδώ όλη τη δημοσκόπηση

eklogika.gr

Επιτέλους ξεμπλοκάρει η παράκαμψη του Δερβενίου

Είναι γνωστό το οξύ κυκλοφοριακό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στο Δερβένι λόγω των έργων που πραγματοποιούνται στην περιοχή (κατασκευή Σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων και ΠΑΘΕ). Λόγω των έργων αυτών, η κίνηση των οχημάτων έχει αυξηθεί τόσο που το κέντρο του Δερβενίου –ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες- είναι σχεδόν απροσπέλαστο, προξενώντας μεγάλη ταλαιπωρία στους πολίτες.
Για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής, προβλέφθηκε παρακαμπτήριος δρόμος από το Δημαρχείο έως τον κόμβο Δερβενίου. Μεγάλο μέρος της παρακαμπτηρίου που καταλαμβάνει τμήμα της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής, έχει ήδη διανοιγεί, ενώ απομένουν 300 μέτρα για να ολοκληρωθεί η καταρχήν διάνοιξη.

Ο διευρυμένος δήμος Ξυλοκάστρου -Ευρωστίνης με έγγραφο του ζήτησε από τον ΟΣΕ να επιτρέψει την εκτέλεση των εργασιών εντός του εύρους της υφιστάμενης γραμμής για την συνέχιση της διάνοιξης και να δρομολογηθούν οι εργασίες αποπεράτωσης του δρόμου. Εντούτοις, η απάντηση της ΟΣΕ ΑΕ ήταν αρνητική με τη δικαιολογία ότι ο συγκεκριμένος χώρος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή παραλλαγής της μετρικής γραμμής σύμφωνα με την συμβατική υποχρέωση εν ενεργεία εργολαβίας της ΕΡΓΟΣΕ.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου κ.Αντώνης Κλαδούχος, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ευρωστίνης κ.Ανδρέας Καραβάς, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας κ.Χαρίλαος Λαζανάς και η υπάλληλος των τεχνικών υπηρεσιών κ. Μαρία Κουτρούλη προσκάλεσαν την κα Κατερίνα Φαρμάκη-Γκέκη -η οποία έλκει την καταγωγή της από την συγκεκριμένη περιοχή ( Πύργο )- προκειμένου να την ενημερώσουν σχετικά. Η κα βουλευτής επισκέφθηκε επιτόπου τον χώρο των έργων αυτών μαζί με τον Αντιδήμαρχο κ.Καραβά και την πιο πάνω υπάλληλο τεχνικών έργων, προκειμένου να διαπιστώσει η ίδια την κατάσταση και στην συνέχεια συνεργάστηκε προσωπικά με τους κ.κ.Θεοφανόπουλο της ΟΣΕ και Πετρόπουλο του ΕΡΓΟΣΕ ώστε με επιχειρήματα να τους πείσει να μην κολλήσει το θέμα στη γραφειοκρατία και να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες για την συνέχιση της διάνοιξης. Πράγματι, μετά από επανειλημμένες επικοινωνίες και πιέσεις της κας βουλευτού προς τους αρμοδίους του ΟΣΕ, η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προγραμματισμού του οργανισμού με έγγραφό του στις 19.9.2011 ζήτησε από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ να συναινέσει το συντομότερο δυνατόν στην οριστική διακοπή της κυκλοφορίας της υφιστάμενης μετρικής σιδηροδρομικής γραμμής Κιάτου – Διακοπτού. Τελικώς στις 21.10.2011 υπεγράφη η σχετική θετική γνωμοδότηση από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ και στις 11.11.2011 αποφασίστηκε οριστικά από την ΟΣΕ ΑΕ να μην κατασκευάζονται παραλλαγές για την κυκλοφορία της μετρικής γραμμής στο τμήμα Κιάτο – Διακοπτό, δηλαδή να καταργηθεί η συγκεκριμένη γραμμή. Μετά την πιο πάνω εξέλιξη, η κα Φαρμάκη δήλωσε: «Είμαι πολύ ικανοποιημένη για την ανταπόκριση του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στις προσπάθειες τόσο της δικές μου όσο και της τοπικής κοινωνίας του Δερβενίου ώστε να λυθεί το ζήτημα της κατασκευής της πιο πάνω παρακαμπτηρίου οδού. Τώρα απομένει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, το συντομότερο δυνατό, για να ξηλωθεί η υφιστάμενη γραμμή στο συγκεκριμένο σημείο και να διαμορφωθούν σε δρόμο τα 300 μέτρα, που απομένουν. Έτσι ολοκληρώνεται η παρακαμπτήριος, η οποία θα ανακουφίσει κατά πολύ το κυκλοφοριακό πρόβλημα στο Δερβένι».

 diogenis-press.gr

Ψήφος εμπιστοσύνης απο 255 στην κυβέρνηση Λ. Παπαδήμου - OXI απο Πάνο Καμένο.

Με 255 «ναι» επί συνόλου 293 ψηφισάντων ,  και με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Πάνο Καμμένο και του ΠΑΣΟΚ Τσετίν Μαντατζή και Χρήστο Κατσούρα να μην δίνουν, όπως είχαν προαναγγείλει, τη στήριξή τους, η Βουλή έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στη νέα κυβέρνηση  Λουκά Παπαδήμου. Αρνήθηκαν να παράσχουν ψήφο εμπιστοσύνης 38 βουλευτές..
Νωρίτερα, στην ομιλία του με την οποία ολοκληρώθηκε η διαδικασία των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης ο Λουκάς Παπαδήμος σημείωσε πως είναι επιτακτικό να εφαρμόσουμε την κατάλληλη πολιτική για να σώσουμε την Ελλάδα.  Kάλεσε ακόμα και όσους δεν θα δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης να μην σταθούν απορριπτικά στο έργο της κυβέρνησης...

Οι Τούρκοι πέταξαν πάνω από Καστελόριζο! Πρόκληση-μήνυμα

Λίγες ώρες μετά από την ανακοίνωση της συμφωνίας Τουρκίας Shell για έρευνες στην ανατολική Μεσόγειο, ίσως και κοντά στο Καστελόριζο, τουρκικά αεροσκάφη πέταξαν πάνω από το νησί! Πρόκειται για πρόκληση που χρίζει ιδιαίτερης ανάλυσης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ: “Ανακοινώνεται ότι σχηματισμός 2 τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών RF-4 εισήλθε στο FIR ΑΘΗΝΩΝ στις 15:30, πραγματοποίησε υπέρπτηση στη Ν. Μεγίστη (Καστελόριζο) στα 1.000 πόδια και εξήλθε του FIR ΑΘΗΝΩΝ στις 15:31”.

Περίπου την ίδια ώρα στη Βουλή, ο βουλευτής της Ν.Δ. και ζητούσε «να ξεκινήσουν άμεσα γεωτρήσεις νότια της Κρήτης» για να πάρει την απάντηση από Γ. Μανιάτη, υφυπουργό ΠΕΚΑ: «το μόνο που μπορώ να πω, ίσως σε λίγες ημέρες να έχουμε καλά νέα για την εθνική αντιπροσωπεία και τον ελληνικό λαό».
onalert.gr
trelokouneli.gr

ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ Ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ, ΑΛΛΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΤΡΙΒΕΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ!
Δεν φεύγει με τίποτε από πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος Παπανδρέου. Και όχι μόνο δεν φεύγει αλλά το διατυμπανίζει με διαρροές όπου μπορεί. Αυτό έκανε με ΤΑ ΝΕΑ που κυκλοφόρησαν σήμερα με πρωτοσέλιδο τίτλο τη διαρροή συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού. Τι εισηγούνται στον Παπανδρέου στενοί συνεργάτες του; Να παραμείνει επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ, όμως υποψήφιος πρωθυπουργός στις προσεχείς εθνικές εκλογές να είναι ο Ε. Βενιζελος. Να πάει το ΠΑΣΟΚ δηλαδή στις εκλογές, να χάσει πανηγυρικά, ο Παπανδρέου να κρατήσει το κόμμα και ο Βενιζέλος να χρεωθεί την ήττα και τα ποσοστά που ακόμα και σε συνθήκες εκλογικής πόλωσης θα κινηθούν κοντά στο 25% για το ΠΑΣΟΚ. Σατανικό σχέδιο του Γιώργου...

FIMOTRO

Ο Πάνος Καμμένος δεν διαγράφεται....
Από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε η κυβέρνηση συνεργασίας, ο Πάνος Καμμένος βουλευτής της ΝΔ και παιδί από τα σπλάχνα της, όπως λένε πολλοί, οργίστηκε.
Και δήλωνε ευθέως σε συνεντεύξεις αλλά και στην Βουλή ότι την κυβέρνηση αυτή δεν θα την ψηφίσει. Την είπε και χούντα.
Αυτό δεν ξάφνιασε πολλούς. Δεν ξύπνησε μια μέρα ξαφνικά και αποφάσισε ότι δεν θέλει αυτή την κυβέρνηση. Η στάση του απέναντι στο Μνημόνιο αλλά και σε όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα ήταν ξεκάθαρα αρνητική.

Αντιλαμβανόμαστε την ευαισθησία του Πάνου Καμμένου. Κατανοούμε και τις θέσεις του.
Είμαστε βέβαιοι ό,τι ανάλογες ευαισθησίες διακατέχουν και πολλούς άλλους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
Το γνωρίζουμε αυτό.
Θα ήταν, επομένως,  εύκολο και για αυτούς να σηκώσουν τους τόνους και να αρνηθούν να παράσχουν ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.
Τι θα γινόταν τότε;
Η Ν.Δ. θα  εμφανιζόταν να υπονομεύει από την πρώτη μέρα την Κυβέρνηση Παπαδήμου.
Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας να  αποδοκιμάζεται από το ίδιο του το κόμμα.
Η διαδικασία παροχής ψήφου εμπιστοσύνης θα μετατρεπόταν σε εσωκομματικό πρόβλημα της Ν.Δ.
Ο  Πάνος Καμμένος, με τη συμπεριφορά του, έχει φέρει σε δύσκολη θέση  τους συναδέλφους του βουλευτές της Ν.Δ. ,τον Πρόεδρό της και κυρίως τους οπαδούς και φίλους της Ν.Δ.
Τώρα λοιπόν τι; Ο κ. Καμμένος θα καταψηφίσει την κυβέρνηση. Αυτό είναι δεδομένο. Και αμέσως μετά θα τεθεί με απόφαση του προέδρου του κόμματος εκτός κ. ο. ΝΔ.
Προφανώς και  ουδείς εξ ημών επιθυμεί τη διαγραφή του από το κόμμα.
Όμως, δεν είναι ο μόνος αντιμνημονιακός! Ούτε ο μοναδικός πατριώτης. Και αγωνίζονται και άλλοι κατά της διαπλοκής.
Και στα κόμματα δεν κάνει ο καθένας του κεφαλιού του.
Στο  ζήτημα που έχει δημιουργηθεί, ο Πάνος Καμμένος μπορεί ο ίδιος να δώσει μια λυτρωτική διέξοδο.
Έχει τη γενναιότητα να το κάνει.
Αν, επιμείνει, τότε δεν αφήνει στον κ. Σαμαρά άλλη επιλογή,  παρά να τον θέσει εκτός Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας. Όμως πόσο εύκολο είναι για τον Α. Σαμαρά να διαγράψει τον Π. Καμμένο και από το κόμμα επειδή αρνήθηκε να ψηφίσει μια κυβέρνηση που έχει "πράσινους" υπουργούς?
Η απάντηση είναι απλή: Δεν τον διαγράφει.
Επειδή, όμως, ο Πάνος Καμμένος, δεν είναι Χατζηγάκης, φρονούμε δεν πρέπει να διαγραφεί από το κόμμα.Ο Πάνος Καμμένος έχει ιστορία στη ΝΔ από μικρό παιδί. Έχει αγωνιστεί όσο λίγοι και δεν έχει δεθεί στο άρμα κανενός όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν πάντα οξύς. Αλλά ήταν πάντα μπροστάρης στους αγώνες. Και αυτό πρέπει να μετρήσει για τον Αντώνη Σαμαρά. Ο Πάνος Καμμένος θα τεθεί μεν εκτός Κ.Ο αλλά όχι και εκτός ΝΔ. Κανένας δεν μπορεί να τον διώξει  ”από το σπίτι του” άλλωστε το δήλωσε και ο ίδιος . Οι εκλογές είναι κοντά και ο Πάνος Καμμένος είναι το ανάχωμα της ΝΔ στη Β΄Αθηνών κόντρα στο ΛΑΟΣ.

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ALCO για το NEWSIT: Οι πολίτες λένε ναι στον Παπαδήμο (68%) αλλά διχάζονται για την κυβέρνηση (43% θετικά)

Εξόχως αποκαλυπτικά για το πολιτικό σκηνικό αλλά και την ψυχολογία του εκλογικού σώματος είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την δημοσκόπηση της Alco για το Newsit με αφορμή τη νέα κυβέρνηση υπό τον Λουκά Παπαδήμο.

Πρόκειται για την πρώτη δημοσκόπηση που γίνεται για τη νέα κυβέρνηση, αφού έγινε από τις 14 έως τις 16 Νοεμβρίου 2011 και περιλαμβάνει και την άποψη των πολιτών για τους χειρισμούς των πολιτικών αρχηγών.

H TAYTOTHTA TΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της, η πλειοψηφία των πολιτών διάκειται θετικά στον Λουκά Παπαδήμο αφού το 68% των ερωτηθέντων λέει ΝΑΙ στο πρόσωπό του!

Ξεκινά η προανάκριση για το Ταμείο Μολυβιάτη Κατέθεσαν Γ. Κοντογιάννης και Π. Μολυβιάτης

Στο 27ο προανακριτικό τμήμα του πταισματοδικείου Αθηνών κατέθεσε σήμερα Τετάρτη, ο Βουλευτής Ηλείας της Δημοκρατικής Συμμαχίας Γιώργος Κοντογιάννης σχετικά με την υπόθεση των χρημάτων του Ταμείου Μολυβιάτη, μετά τη μηνυτήρια αναφορά που ο ίδιος είχε καταθέσει πριν ένα μήνα.
Ο Γιώργος Κοντογιάννης παρέδωσε τα επί πλέον στοιχεία που έχουν προκύψει από το κοινοβουλευτικό έλεγχο από τις 14 Οκτωβρίου έως σήμερα. Επίσης, για άλλη μια φορά αναφέρθηκε στην έντονη κοινωνική αγανάκτηση που υπάρχει στις πυρόπληκτες περιοχές, καθώς οι πολίτες μετά από τέσσερα χρόνια βλέπουν πως τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από το υστέρημα του ελληνικού λαού  και  προσφορές ομογενών και φιλελλήνων του εξωτερικού δεν αξιοποιούνται για το σκοπό για τον οποίο συγκεντρώθηκαν, τη στιγμή που η στήριξη των τοπικών κοινωνιών, η υλοποίηση των αναγκαίων έργων αποκατάστασης των ζημιών από τις καταστροφικές πυρκαγιές και η δημιουργία έργων υποδομής είναι αναγκαία για την ανάπτυξη της περιοχής.
Ο πρώην Υφυπουργός Απασχόλησης ζήτησε να επισπευτούν οι διαδικασίες ώστε τα χρήματα να αποδοθούν άμεσα στις πληγείσες περιοχές και να αποδοθούν ευθύνες.
Σημειώνεται ότι χθες Τρίτη, κατέθεσε και ο πρώην πρόεδρος του Ε.Τ.Α.Ε.Α Πέτρος Μολυβιάτης.

Xειροπέδες και στον ιδιοκτήτη των Bodyline για χρέη στο Δημόσιο

Σε μια ακόμη σύλληψη επιχειρηματία για χρέη προς το Δημόσιο που ξεπερνούν τις 150.000€ προχώρησε το πρωί της Τετάρτης η οικονομική Αστυνομία, σχεδόν ένα 24ωρο μετά τη σύλληψη του Γ. Πετζετάκι.
Αυτή τη φορά, οι άνδρες της οικονομικής αστυνομίας πέρασαν χειροπέδες στον Λέων Λεβή, ιδιοκτήτη –μεταξύ άλλων επιχειρήσεων- και της αλυσίδας Bodyline. Ο 72χρονος άνδρας συνελήφθη στη Φιλοθέη και το πρωί της Πέμπτης θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.  Είναι ο πέμπτος επιχειρηματίας που συλλαμβάνεται για φοροδιαφυγή.
Τα χρέη του, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. ανέρχονται στις 625.663,47 ευρώ

ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, κ. Γ. ΔΕΔΕ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ « ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ » ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΒΕΛΟΥ

Την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2011, ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, κ. Γ. Δέδες, επισκέφτηκε το Πρακτικό Γεωργικό Σχολείο ΑΧΕΠΑ του Δήμου Βέλου – Βόχας, Γεωργική Σχολή που ως ρόλο έχει την επιμόρφωση αγροτών σε θέματα γεωργίας, κτηνοτροφίας, βιολογικής γεωργίας και αγροτουρισμού.

          Στη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε ύστερα από πρόσκληση του  Διευθυντή της Γεωργικής Σχολής ΑΧΕΠΑ, κ. Η. Ανδρικόπουλου, ανάμεσα στον Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας, το Δήμαρχο Βέλου–Βόχας, τον Πρόεδρο του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ», κ. Γκίκα και υπηρεσιακούς παράγοντες του Οργανισμού,  άνοιξε η ατζέντα αγροτικών θεμάτων της περιοχής μας που αφορούν στη βελτίωση της αγροτικής παραγωγής, στους στόχους για την ενίσχυσή της, σε ειδικά θέματα που αφορούν στη λειτουργία της Σχολής, αλλά και στην αξιοποίηση του ελεύθερου χώρου που ανήκει στη σχολή ΑΧΕΠΑ, με σκοπό να δημιουργηθούν υποδομές προς όφελος των αγροτών του Νομού μας.

          Ιδιαίτερης σημασίας είναι η δέσμευση των παρευρισκομένων για μία συμφωνία - πλαίσιο ανάμεσα στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, το Δήμο Βέλου – Βόχας και τη σχολή ΑΧΕΠΑ, για την ίδρυση και λειτουργία ενός επισκέψιμου  Πρότυπου Αμπελώνα στην περιοχή του Βέλου. Ο νέος Αμπελώνας, έκτασης περίπου σαράντα στρεμμάτων, θα ενταχθεί στο πλαίσιο της λειτουργίας του νέου Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» και για τη δημιουργία του θα συνεργαστεί η Γεωργική Σχολή του Βέλου, με το νεοϊδρυθέν Αγροτικό Τεχνολογικό Λύκειο Νεμέας. Στόχος πέραν των ερευνητικών δραστηριοτήτων, είναι ο Πρότυπος Αμπελώνας να παρέχει δυνατότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε νέους αγρότες και να δημιουργηθεί ένα δίκτυο διασύνδεσης της λειτουργίας του με τις δράσεις όλων των φορέων του πρωτογενή τομέα της περιοχής μας και της Πελοποννήσου.

          Σε δηλώσεις του ο κ. Δέδες, παρουσίασε τους βασικούς άξονες αξιοποίησης των αγροτουριστικών ευκαιριών, τόσο από την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, όσο και από την Περιφέρεια Πελοποννήσου που συμβάλλουν σε μια διαφορετική σημερινή αντίληψη για τον αγροτουρισμό και τις καλλιέργειες. Προς αυτήν την κατεύθυνση βοηθά πέρα από τη δημιουργία του Πρότυπου Αμπελώνα, η κατασκευή του μεγάλου αρδευτικού έργου, του Φράγματος του Ασωπού και η δημιουργία του Δημοπρατηρίου της Πελοποννήσου στο Νομό μας, όπως ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Π. Τατούλης έχει εξαγγείλει.

Κώστας Κόλλιας: Δεν απολογούμαστε για την Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, δεν δίνουμε συγχωροχάρτι. Δεν στηρίζουμε αναδρομικά, ούτε συνεχίζουμε την πολιτική του Μνημονίου, διότι είναι ολέθρια

Ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής πραγματοποίησε ο Βουλευτής Κορινθίας κ. Κώστας Κόλλιας, στα πλαίσια της συζήτησης για τις προγραμματικές δηλώσεις της νέας Κυβέρνησης. Στην ομιλία του ο κ. Κόλλιας μεταξύ άλλων ανέφερε:
«Πριν από δύο εβδομάδες, ο τέως Πρωθυπουργός έθεσε σε κίνηση μία αλληλουχία γεγονότων που θα μπορούσε να έχει τραγική κατάληξη. Η Ελλάδα, στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού της, παρουσιάστηκε για μια ακόμη φορά ως ένας αναξιόπιστος, ψεύτης και καιροσκόπος εταίρος. Και για μερικές κρίσιμες ημέρες βαδίσαμε στο τεντωμένο σκοινί της απομόνωσης και της χρεοκοπίας. Αυτοί οι ολέθριοι χειρισμοί και η αίσθηση του καθήκοντος απέναντι στην πατρίδα έφεραν τη Νέα Δημοκρατία μπροστά σε ένα δίλημμα. Ή θα έμενε άπραγη αφήνοντας την ιστορία να καταγράψει την πτώση της χώρας, ή θα έβγαινε μπροστά.
Και αυτό ακριβώς επέλεξε να κάνει ο Αντώνης Σαμαράς, να βγει μπροστά, με πλήρη επίγνωση του κόστους και της δυσκολίας. Μπροστά στον κίνδυνο της ακυβερνησίας, της κοινωνικής έκρηξης και του διεθνούς εξευτελισμού, ο Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε μια υπεύθυνη πρόταση με τέσσερις προτεραιότητες: Την άμεση ματαίωση του δημοψηφίσματος, την παραίτηση του Πρωθυπουργού, τον σχηματισμό μεταβατικής Κυβέρνησης με συγκεκριμένο έργο, και χρονικό ορίζοντα την 19η Φεβρουαρίου, ημέρα εθνικών εκλογών.
Αυτές οι πρωτοβουλίες έτυχαν της ίδιας θετικής υποδοχής από τον ελληνικό λαό, όπως και οι θέσεις μας για την ανάγκη αλλαγής της πολιτικής Παπανδρέου, η οποία, παρά τη σκληρή λιτότητα δεν πέτυχε κανέναν από τους στόχους που έθεσε. Ύφεση, Ανεργία, Πληθωρισμός, μείωση εσόδων, αύξηση δαπανών, μηδέν επενδύσεις. Σιγά σιγά όλοι αναγνωρίζουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς είχε δίκιο όταν φώναζε ότι η λιτότητα τρέφει την ύφεση και η ύφεση υπονομεύει την ανάπτυξη. Όπως όλοι τώρα αναγνωρίζουν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είχε άλλη επιλογή από το να ενεργήσει άμεσα για να αποκατασταθεί η αξιοπιστία μας στο εξωτερικό και η πολιτική σταθερότητα στο εσωτερικό.
Ο τέως Πρωθυπουργός τελείωσε την Πρωθυπουργική του σταδιοδρομία με τον ίδιο τρόπο που την ξεκίνησε: με ψέματα και δολοπλοκίες για να μείνουν ο ίδιος και οι συνεργάτες του αγκιστρωμένοι στην καρέκλα της εξουσίας. Είπαν ότι προτάθηκαν ονόματα για τη θέση του Πρωθυπουργού, τα οποία απέρριψε η Νέα Δημοκρατία, ενώ αποδείχθηκε ότι ως τα μεσάνυχτα της περασμένης Τετάρτης κανείς δεν είχε επικοινωνήσει ούτε καν με τον κύριο Παπαδήμο. Είπαν ότι θέταμε όρους, ενώ ο κ.Παπαδήμος είπε ότι ούτε έθεσε ούτε του τέθηκε κανένας όρος. Είπαν ότι όλα είναι στο τραπέζι, και νέα μέτρα και νέα Μνημόνια και μετάθεση εκλογών. Στην πραγματικότητα όλα είναι γραμμένα και υπογεγραμμένα στο πλαίσιο αρχών: Διασφάλιση της έκτης δόσης, κύρωση της συμφωνίας της 26ης Οκτωβρίου και εκλογές άμεσα.
Δεν απολογούμαστε για την Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, δεν δίνουμε συγχωροχάρτι. Δεν στηρίζουμε αναδρομικά, ούτε συνεχίζουμε την πολιτική του Μνημονίου, διότι είναι ολέθρια. Δεν κάνουμε πρόβα διακυβέρνησης, ούτε συγκυβερνούμε, διότι δεν έχουμε τέτοια εντολή από τον ελληνικό λαό. Διαχειριζόμαστε με κόστος, και το γνωρίζουμε αυτό, μία κατεπείγουσα κρίση, διότι αυτό ήταν το υπεύθυνο και το σώφρον. Οτιδήποτε άλλο θα ήταν αντίθετο στη νομιμότητα, στο σύνταγμα και στην εντολή που έχουμε πάρει ως αξιωματική αντιπολίτευση.
Σε αυτό το μεταβατικό διάστημα, η Νέα Δημοκρατία, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στις υποχρεώσεις που ανέλαβε ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, θα πράξει το καθήκον της για να περιοριστεί η ζημιά που έχει υποστεί η πατρίδα. Γιατί την επαύριο, ως Κυβέρνηση, θέλουμε η χώρα να είναι ζωντανή και ανεκβίαστη. Θέλουμε να μπορεί να διαπραγματευτεί με ψηλά το κεφάλι τη ριζική αλλαγή πολιτικής στην κατεύθυνση της ανάπτυξης.»

Σταύρος Δήμας: Αναμένουμε από τους εταίρους μας να σταματήσουν την κακοφωνία περί εξόδου της Ελλάδος από την Ευρωζώνη.

Έκκληση τόσο στους εταίρους μας όσο και στις εσωτερικές πολιτικές δυνάμεις να συνδράμουν εποικοδομητικά, ώστε να προβληθούν και να αξιοποιηθούν τα θετικά πλεονεκτήματα της Ελλάδος, απηύθυνε από του βήματος της βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών Σταύρος Δήμας. «Αναμένουμε από τους εταίρους μας να σταματήσουν την κακοφωνία περί εξόδου της Ελλάδος από την Ευρωζώνη. Αυτή η ρητορική αποθαρρύνει τους επενδυτές» επισήμανε και απευθυνόμενος στις εσωτερικές πολιτικές δυνάμεις τις κάλεσε να παλέψουν για να αποκαταστήσουν «τη διεθνή εικόνα της χώρας που έχει τρωθεί επικίνδυνα».

«Τους επόμενους μήνες θα υπάρξουν δύσκολες εξελίξεις. Χρειάζεται ετοιμότητα και διεθνής παρουσία της χώρας. Οφείλουμε όλοι να σταματήσουμε την μονόπλευρη παρουσίαση όλων των αρνητικών πλευρών της χώρας. Να θυμίσουμε ποια είναι τα θετικά, και είναι πολλά, αυτής της χώρας και να τα προβάλουμε. Σε αυτή τη προσπάθεια είναι απαραίτητη η ευρύτερη συναίνεση όλων των πολιτικών δυνάμεων» τόνισε.

Αναφερόμενος στην εξωτερική πολιτική, ο κ. Δήμας τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι η Ελλάδα έχει κρυστάλλινη θέση και δεν κάνει εκπτώσεις στην εθνική κυριαρχία της, στέλνοντας σαφές μήνυμα τόσο στην Τουρκία όσο και στην ΠΓΔΜ ότι η ενταξιακή τους προοπτική περνά μέσα από το σεβασμό και την τήρηση των διεθνών συμβάσεων και κανόνων.

Επισήμανε ότι «η επίτευξη προόδου στο κυπριακό θα έδινε σημαντική ώθηση στην ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας», τόνισε ότι η ελληνική πλευρά στηρίζει σταθερά τις προσπάθειες του Κύπριου προέδρου Δημήτρη Χριστόφια, ενώ χαρακτήρισε αυτονόητο δικαίωμα της Ελλάδας να αξιοποιήσει τον πλούτο της και να οριοθετήσει τις ΑΟΖ.

«Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο όλοι μαζί πρέπει να στηρίξουμε την Ελλάδα και να την βάλουμε στην ανάπτυξη. Πρέπει να πάψουμε να προβάλουμε μόνο την κακή της εικόνα και να διορθώσουμε τα δικά μας λάθη. Κάθε ένας από εμάς διαμορφώνει και την εικόνα της χώρας. Με αυτοπεποίθηση ας της δώσουμε την θέση που της αξίζει» κατέληξε ο κ. Δήμας.

Αντώνης Σαμαράς: Οι αποφάσεις της Βουλής και όχι οι προσωπικές δηλώσεις δεσμεύουν τη χώρα

H ομιλία του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας , κ. Αντώνη Σαμαράς, στη Βουλή γιά τις Προγραμματικές δηλώσεις νέου Πρωθυπουργού, κ. Λουκά Παπαδήμου:

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

            Η κυβέρνηση αυτή είναι μεταβατική και «ειδικού σκοπού». Αλλά αυτό δεν μειώνει τη σημασία της, ούτε το ρόλο της.
            Δεν είναι συγκυβέρνηση. Δεν προέκυψε επειδή τα πολιτικά κόμματα συμφώνησαν σε μια πολιτική κι ύστερα ήλθαν να μοιράσουν ρόλους και υπουργεία. Ούτε θα διαρκέσει σε βάθος χρόνου.
            Είναι προϊόν ανάγκης, μεγάλης ανάγκης, να ανορθωθεί η αξιοπιστία της χώρας διεθνώς, να διασφαλιστεί η ομαλότητα στο εσωτερικό, να αποφευχθεί η πτώχευση και η έξοδος από το ευρώ. Κι όλα αυτά να γίνουν αμέσως!
Να μην βρεθεί η Ελλάδα ακυβέρνητη τη στιγμή που η κρίση χρέους γενικεύεται στην Ευρώπη και χτυπά κι άλλες χώρες.
Μετά την ατυχέστατη πρωτοβουλία του προηγούμενου Πρωθυπουργού για δημοψήφισμα, πρωτοβουλία που κλόνισε πλήρως την αξιοπιστία της χώρας, είδαμε ότι η Ελλάδα έμενε ακυβέρνητο καράβι μέσα σε μια παγκόσμια καταιγίδα.
Δεν ήταν μικρός ο κίνδυνος που αντιμετώπισε τότε η χώρα. Ήταν πολύ μεγάλος…
Και δεν ήταν μικρή η ανάγκη να υπάρξει λύση του αδιεξόδου. Ήταν άμεση  και επιτακτική.

Προγραμματικές δηλώσεις χωρίς… πρόγραμμα. Πέπλος μυστηρίου, άδηλο το μέλλον

Οι προγραμματικές δηλώσεις; Κάπου εδώ τις έβαλα… Προς το παρόν πάντως, αναζητούνται. Μαζί με τις ευθύνες, την αξιοπιστία, τους τρόπους εξόδου από την κρίση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις, το fast track, την δημιουργία ευκαιριών…
 
Σοφία Βούλτεψη
 
 
 
Χωρίς να έχουμε αντιληφθεί τι ακριβώς θα κάνει η νέα κυβέρνηση, ποια ακριβώς είναι η αποστολή της, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της, πώς θα επιτύχει την εκταμίευση της έκτης δόσης, ποιος είναι ο χρόνος ζωής της, ολοκληρώνεται σήμερα η συζήτηση για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης.

Η τεχνοκρατική αντίληψη που έχει επικρατήσει, δείχνει να περιορίζει το έργο της στην διαδικασία ανταλλαγής ομολόγων με βάση τις αποφάσεις της 27ης Οκτωβρίου και το «κούρεμα» που έφθασε ήδη στο 50%.

Παράλληλα, θα συνεχιστεί η εφαρμογή του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, με βάση όσα έχουν ήδη ψηφιστεί – και επομένως δεν υπάρχει κάτι (έτσι λέγεται τουλάχιστον επισήμως) άλλο που μένει να ψηφιστεί ως μέτρο λιτότητας.

Με λίγα λόγια – και αν κρίνουμε από την προχθεσινή ομιλία του πρωθυπουργού κ. Παπαδήμου – όλα έχουν συμβεί και το μόνο που απομένει είναι ένα επιτυχημένο κούρεμα.

Βοήθεια Σημίτη σε Παπαδήμο

Γράφει η
Σοφία Βούλτεψη
 
Με καθυστέρηση σχεδόν είκοσι ημερών αντέδρασε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης στα όσα είπε σε συνέντευξή του ο Γάλλος Πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί – και μάλιστα ανήμερα της εθνικής γιορτής της 28ης Οκτωβρίου – μιλώντας περί πλαστών στοιχείων που η Ελλάδα χρησιμοποίησε προκειμένου να εισέλθει στην ΟΝΕ.

Ο κ. Σημίτης – αλλά δυστυχώς και κανένας άλλος – δεν μπήκε στον κόπο να απαντήσει για να υπερασπιστεί την χώρα, υπενθυμίζοντας στον κ. Σαρκοζί την προσφορά της Ελλάδας και ανακαλώντας τον στην τάξη, ζητώντας του να είναι πιο προσεκτικός ανήμερα της επετείου του «Όχι», καθώς ο ίδιος εκπροσωπεί την χώρα του πουρκουά.

Το μόνο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πάλι, είναι η υπεράσπιση του εαυτού του και της δικής του πρωθυπουργικής θητείας.

Η γαλλική εφημερίδα «Λε Μοντ», δημοσίευσε χθες άρθρο του υπό τον τίτλο «Η Ελλάδα δεν εξαπάτησε!», όπου, απαντώντας στον Σαρκοζί, αναφέρθηκε σε σειρά στοιχείων και αυστηρά καθορισμένων κριτηρίων, υποστηρίζοντας πως η Ελλάδα μπήκε στο ευρώ με βάση τις επιδόσεις της, που αξιολογήθηκαν το 1999.

Κορυφώνεται η συζήτηση στη Βουλή - Το μεσημέρι η ψήφος εμπιστοσύνης - Δείτε live

Ολοκληρώνεται σήμερα η συζήτηση στη Βουλή με την ψηφοφορία για παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στη νέα κυβέρνηση. Ο Λουκάς Παπαδήμος βρέθηκε στη Βουλή και παρακολούθησε τους εισηγητές των κομμάτων, κρατώντας, μάλιστα, σημειώσεις.
Μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων, που στηρίζουν την κυβέρνηση, υπάρχουν, ωστόσο, σοβαρές διαφωνίες, τόσο για το αν πρόκειται για κυβέρνηση συνεργασίας, όσο και για τη διάρκεια ζωής της και την ημερομηνία των εκλογών.
Η νέα κυβέρνηση, πάντως, πρέπει να επιδοθεί σε ένα μαραθώνιο εκατό ημερών. Ο πρωθυπουργός αρχίζει τις επίσημες επαφές του, με πρώτο στόχο την εκταμίευση της έκτης δόσης την ερχόμενη Δευτέρα στις Βρυξέλλες.
Παρόλα αυτά εξακολουθεί να διχάζει το ΠΑΣΟΚ το θέμα της αλλαγής ηγεσίας, ενώ ακόμη και αυτοί που το θέτουν, διαφωνούν ως προς τον χρόνο, που πρέπει να κινηθούν οι διαδικασίες. Θέμα, ωστόσο, προέκυψε και με την πρωτοβουλία του Γιώργου Παπανδρέου να συγκαλέσει σύσκεψη υπουργών, που μετέχουν στη νέα κυβέρνηση, πριν καν τις προγραμματικές δηλώσεις από τον Λουκά Παπαδήμο. Πολλοί υπουργοί ενοχλήθηκαν, ενώ ο Ευάγγελος Βενιζέλος και ο Ανδρέας Λοβέρδος εξέφρασαν ανοιχτά τη διαφωνία τους.
Την ίδια ώρα, φαίνεται να ανοίγει και τρίτο μέτωπο, με εξωκοινοβουλευτικά στελέχη να ζητούν από τους βουλευτές να μη δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στη νέα κυβέρνηση. Για πολιτικούς λόγους όπως είπε και στην Βουλή ο βουλευτής Ξάνθης του ΠΑΣΟΚ, θα καταψηφίσει τη νεα κυβέρνηση.
Όπως είπε, δεν μπορεί να συμπλεύσει με κόμματα όπως το ΛΑΟΣ που είναι ξενοφοβικά και απειλούν την κοινωνική συνοχή. "Γι' αυτό τον λόγο", είπε ο κ. Τσετίν Μάτανζη, "δεν μπορώ να δώσω ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση".
Με τον Αντώνη Σαμαρά συναντήθηκε ο Πάνος Καμμένος, στον οποίο και επανέλαβε πως θα καταψηφίσει την κυβέρνηση Παπαδήμου στη σημερινή ψηφοφορία.
Σταθερός στις θέσεις που έχει εκφράσει τις τελευταίες ημέρες εμφανίστηκε σήμερα στον Γ. Παπαδάκη, ο Π. Καμμένος. Δεν έκανε ούτε βήμα πίσω, ξεκαθάρισε ότι θα καταψηφίσει την κυβέρνηση Παπαδήμου και δήλωσε ότι η Ν.Δ. θα παραμείνει σπίτι του. Να ξέρει από... τώρα για τη διαγραφή του ή περιμένει ότι ο Σαμαράς θα το ξανασκεφτεί πάλι...
Η κίνηση αυτή είναι πολύ πιθανόν να οδηγήσει τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας και ήδη στο παρασκήνιο έχουν ξεκινήσει οι πιέσεις για να αλλάξει γνώμη.
Τη διαγραφή του βουλευτή της ΝΔ Πάνου Καμμένου σε περίπτωση που επιμείνει στη θέση του να καταψηφίσει την νέα κυβέρνηση προανήγγειλε από τη συχνότητα του ΒΗΜΑ 99,5 ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας του κόμματος Γιάννης Τραγάκης. Ο Γ.Τραγάκης δήλωσε ότι όποιος βουλευτής της ΝΔ δεν ακολουθήσει την κορυφαία απόφαση του κόμματος, όπως είναι η παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στη νέα κυβέρνηση, θέτει εαυτόν εκτός κόμματος.
Ερωτηθείς εάν διαφοροποίηση αποτελεί και η μη παρουσία του βουλευτή την ώρα της ονομαστικής ψηφοφορίας, ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας απάντησε θετικά. Παράλληλα, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη διαγραφή του Σωτήρη Χατζηγάκη, ο κ. Τραγάκης αιτιολόγησε την απόφαση της ΝΔ, λέγοντας ότι η αναφορά σε «σταγονίδια» παραπέμπει στην έννοια «χουντικός». Επιπλέον, επέμεινε πως δεν υπάρχουν τάσεις στην ΝΔ.
Συνολικά τα τρία κόμματα μετρούν 250 βουλευτές αλλά κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα εάν εκτός από τον Πάνο Καμμένο που έχει δηλώσει ότι θα καταψηφίσει αλλά και τον κ. Μάταντζη, δεν θα υπάρξουν και άλλες διαρροές.
Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το μεσημέρι με την ονομαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στη νέα κυβέρνηση του Λουκά Παπαδήμου.

ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΕΔΩ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Εγκύκλιος- «αλαλούμ» για την εφεδρεία στο Δημόσιο


Εγκύκλιο-αλαλούμ, που εντείνει την αγωνία των εργαζομένων στους καταργούμενους και συγχωνευόμενους οργανισμούς οι οποίοι απειλούνται με το φάσμα της «εφεδρείας» και δημιουργεί «σύγχυση» στην εφαρμογή του μέτρου, εξέδωσε χθες ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δ. Ρέππας. Η εγκύκλιος διαφοροποιείται σε αρκετά σημεία από το προσχέδιο που είχε δοθεί στη δημοσιότητα πριν από λίγες ημέρες, ενώ «αναθεωρεί» ακόμα και διατάξεις του πολυνόμου 4024/2011.
Προβληματισμό δημιουργεί η απουσία σαφούς αναφοράς για το χρονοδιάγραμμα κατάργησης και συγχώνευσης των 11 μεγάλων οργανισμών που απασχολούν 7.000 υπαλλήλους, παρά το γεγονός ότι είχαν καταγραφεί στο προσχέδιο που είχε δοθεί στη δημοσιότητα πριν από λίγες ημέρες.
Μόνο βέβαιο είναι ότι αντί της 1η Δεκεμβρίου οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου που βγαίνουν υποχρεωτικά σε σύνταξη, θα ενταχθούν τελικά στο νέο καθεστώς από 1/1/2012. Πρόκειται για τους υπαλλήλους που θέλουν έως και δύο χρόνια να βγουν σε σύνταξη.  
Οι υπάλληλοι ωστόσο οκτώ οργανισμών που θα έβγαιναν σε εφεδρεία ήδη από τις 27 Οκτωβρίου και ακόμη περιμένουν να ξεκαθαρίσει το τοπίο με την νέα εγκύκλιο του υπουργείου... είναι στον αέρα. Σύμφωνα με τα όσα εξέδωσε το Υπουργείο οι υπάλληλοι αυτοί τίθενται σε εφεδρεία εφόσον ολοκληρωθεί η μεταφορά τους. Αυτή η παράγραφος της εγκυκλίου διαβάζεται ως τροποποίηση του νόμου και έτσι κανείς δεν ξέρει τι ισχύει πλέον.  
Ταυτόχρονα για τους 11 οργανισμούς που συγχωνεύονται 9ΚΕΔ, ΕΡΤ, ΟΔΔΥ κλπ) δεν γίνεται καμία σαφής αναφορά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και πλέον είναι ανοιχτός ο κίνδυνος να περάσουν οι ημερομηνίες, να μην γίνει τίποτε και στο τέλος οι υπάλληλοι να βρεθούν αντί σε καθεστώς εφεδρείας... απολυμένοι.
Η εγκύκλιος δίνει την αίσθηση ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης επιχειρεί να "κερδίσει" χρόνο στην εφαρμογή των μέτρων που έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή και από την εφαρμογή τους εξαρτάται η καταβολή της 6ης δόσης στη χώρα.  

Πηγή: Έθνος
newpost.gr

Έκθεση-κόλαφος της Stratfor «Η ελληνική άρχουσα τάξη έφερε τη χρεοκοπία»

Ευθύνες στη Γερμανία, στους δανειστές μας αλλά και στην ελληνική άρχουσα τάξη για την καταστροφή του ελληνικού βιομηχανικού ιστού, αποδίδει μελέτη του STRATFOR για τις οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα.
Το γνωστό ινστιτούτο που στελεχώνεται με αναλυτές πρώην υπαλλήλους του Στέϊτ Ντιπάρτμεντ, της CIA και του Πενταγώνου και έχει μεγάλη επιρροή στο πολιτικό κατεστημένο στης Ουάσιγκτον, αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ένα εφεύρημα της Γερμανίας, η οποία μέσα από τις στάχτες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, βρήκε έναν άλλο τρόπο για να αναπτυχθεί οικονομικά η ίδια σε βάρος των υπολοίπων κρατών μελών.
Η ευρωζώνη εν συνεχεία αποτέλεσε έναν εξαιρετικό μηχανισμό της Γερμανίας για την ανάπτυξη του εμπορίου με τις χώρες-μέλη της ευρωπαϊκής περιφέρειας μέσω του ελευθέρου εμπορίου, το οποίο ασφαλώς ευνοούσε τις γερμανικές εξαγωγές και το εμπορικό ισοζύγιο αφού η Γερμανία πουλούσε φθηνότερα λόγω μεγάλης εσωτερικής αγοράς και παραγωγής!
Ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας, η οικονομική ολοκλήρωση μέσω του ευρώ έδωσε την ευκαιρία εισόδου στην ελληνική αγορά σε όποιον Ευρωπαίο το επιθυμούσε, με αποτέλεσμα σχεδόν όλοι οι παραγωγικοί τομείς της οικονομίας της χώρας να βρεθούν σε εξαιρετικά δυσχερή θέση λόγω χαμηλού κόστους εισαγωγών κάτι που οδήγησε σε μαρασμό και απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας, κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Η Γερμανία, σύμφωνα με το STRATFOR, χειρίστηκε το ευρώ με έναν τρόπο ο οποίος οδήγησε την Ελλάδα σε τραγικό αδιέξοδο και το 2010 την ανάγκασε να επιβάλλει μέτρα λιτότητας στους Έλληνες πολίτες.
Στην ανάλυση αναγνωρίζεται ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα 20 χρόνια ευημερίας, ωφελήθηκε οικονομικά η ελληνική ελίτ και όχι ο απλός λαός, ο οποίος είναι άκρως αμφιλεγόμενο αν κέρδισε κάτι από τον Ε.Ε. και την ευρωζώνη σε σχέση με αυτό που θα κέρδιζε εκτός ευρωζώνης! Η οικονομική ελίτ κέρδισε από τον υπέρογκο δανεισμό.
Η ανάλυση καταλήγει σε ένα άκρως ενδιαφέρον συμπέρασμα το οποίο έχει «αριστερό» περιεχόμενο, αλλά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ακριβώς επειδή του λέει το STRATFOR: Τα οικονομικά «πακέτα» από τη Γερμανία που υποτίθεται θα βοηθήσουν στη σταθεροποίηση του συστήματος αφήνουν άθικτη επί της ουσίας την ελίτ, ενώ το ακριβώς αντίθετο ισχύει για τους απλούς καθημερινούς εργαζόμενους, οι οποίοι υποφέρουν λόγω δραματικών απωλειών σε μισθούς, και συντάξεις.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο στο www.defencenet.gr

“Έσπασε” το αήττητο του Σάντος – Ανώδυνη... τριάρα από Ρουμανία

Κάποια στιγμή θα γινόταν... και συνέβη στον 18ο αγώνα του Σάντος στην τεχνική της ηγεσία, κόντρα στη Ρουμανία. Η Εθνική, με αρκετές αλλαγές στην εντεκάδα της (οι βασικοί της παίκτες δεν αγωνίστηκαν ποτέ μαζί) δεν είχε εμπνεύσεις και ιδέες επιθετικά, παρουσίασε σημαντικά κενά στην άμυνα, ειδικά μετά και την έξοδο του Παπασταθόπουλου και ηττήθηκε με 3-1 από την Ρουμανία. 
Μοναδικοί διακριθέντες από αυτή την κάτω του μετρίου εμφάνιση της Γαλανόλευκης, ο αρχηγός Γιώργος Καραγκούνης, ο οποίος αγωνίστηκε με πυρετό, αλλά ο “καινούριος” Κώστας Γιαννούλης που έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Αντίθετα, ο καλύτερος παίκτης για τους ρουμάνους ήταν ο επιθετικός της Ουντινέζε, Τόρσε. 
Η Εθνική παρουσίασε την εικόνα που είχε και στα πρώτα λεπτά του αγώνα με την Ρωσία. Οι διεθνείς μπήκαν... νωθρά στον αγώνα, σε αντίθεση με τους Ρουμάνους που θέλησαν εξ αρχής να πιέσουν ψηλά και να πάρουν τον έλεγχο του παιχνιδιού. 
Η Εθνική “πλήρωσε” αυτό το κακό της ξεκίνημα – στην πρώτη καλή φάση που δημιούργησαν οι τυπικά φιλοξενούμενοι. Στο 16' το σουτ του Τόρζε “νίκησε” τον πρωτοεμφανιζόμενο Καπίνο και έβαλε τους διεθνείς να κυνηγούν στο σκορ.
Το τέρμα αυτό φαίνεται πως... ξύπνησε τους Έλληνες παίκτες, αφού ανέβασαν στροφές και κατάφεραν να φτάσουν στην ισοφάριση στο 33' με την υπέροχη εκτέλεση φάουλ του Γιώργου Καραγκούνη. Αυτό ήταν το 8ο γκολ του εμπύρετου διεθνή μέσου,στην 114 συμμετοχή του με την φανέλα της εθνικής Ελλάδας.
Μετά το γκολ ανέβηκε η ψυχολογία των διεθνών που προσπάθησαν να κάνουν πιο συχνές τις επισκέψεις τους στην περιοχή των Ρουμάνων (κυρίως από τα δεξιά με τον Μανιάτη), χωρίς όμως να καταφέρουν να κάνουν κάτι καλό. Πολύ καλή και η παρουσία και του Γιαννούλη από την αριστερή πλευρά.
Με την έναρξη της επανάληψης, ο Σάντος προέβη σε τέσσερις αλλαγές (μέσα σε αυτές και ο Παπασταθόπουλος που είχε τράβηγμα στη γάμπα). Η αρκετές αλλαγές επηρέασαν την απόδοση της Εθνικής (ο Αβραάμ Παπαδόπουλος δεν “μπήκε” καλά στον αγώνα) και έτσι ο Τανάσε κατάφερε στο 60' να διπλασιάσει τα τέρματα της Ρουμανίας. 
Η εικόνα της Εθνικής δεν βελτιώθηκε στην συνέχεια, τα λάθη ακολούθησαν το ένα το άλλο και έτσι το τελικό 3-1 ήρθε στο 81', με τον Κιπτσίου να εκμεταλεύεται το "δώρο" του Μαλεζά (κακό ντεμπούτο για τον μέσο του ΠΑΟΚ). 
Άξιο αναφοράς είναι πως σε ηλικία 17 χρονών 7 μηνών και 28 ημερών ο Καπίνο έγινε ο νεότερος παίκτης που φόρεσε τη φανέλα με το εθνόσημο στο στήθος, “σπάζοντας” το ρεκόρ του Θωμά Μαύρου (17χρονών 8 μηνών και 15 ημερών)!
Ελλάδα: Καπίνο, Μανιάτης, Γιαννούλης, Παπασταθόπουλος(46' Παπαδόπουλος), Μαλεζάς, Τζιόλης(76' Σαλπιγγίδης), Μάκος(46' Φωτάκης), Καραγκούνης, Κονέ(64' Θεοδωρίδης), Χαριστέας(46' Μήτρογλου), Λυμπερόπουλος(46' Σαμαράς) 
Ρουμανία: Μπαλγκραντεάν, Παπ, Γκαμάν(64' Κιρίκες), Γκοϊάν, Ράντου, Τόρζε, Νεάγκου(85' Γκριγκόρε), Πιντίλι(46' Λαζάρ), Τανάζε(67' Κιπτσίου), Στάνκου(78' Κότσιτς), Μαζίλο(46' Νικουλάε)

Ο στρατιώτης που οδήγησε το άρμα στο Πολυτχενείο,θυμάται...


Η εισβολή του άρματος μάχης στο Πολυτεχνείο,δεν σημάδεψε μόνο τους εξεγερμένους μέσα από τη πύλη που τσακίστηκε από τους τόνους χάλυβα που έπεσαν με ορμή πάνω της. Σημάδεψαν βαθειά τον 20χρονο τότε στρατιώτη που είχε διαταχθεί να οδηγήσει το άρμα μέσα στο Πολυτεχνείο.
Τ΄ όνομά του Α.Σκευοφύλαξ,αλλά μικρή σημασία έχει τ΄ όνομα. Σημαντικές είναι οι αναμνήσεις ενός ανθρώπου,όπως τόλμησε να της πει μία και μοναδική φορά σε συνέντευξή του στο Βήμα, στην επέτειο του 2003.
Η ιστορία πολλές φορές κάνει ανθρώπους απλούς πρωταγωνιστές.Κάποιες φορές αρνητικούς πρωταγωνιστές. Όπως εκείνο το 20χρονο παιδί στο άρμα μάχης.Που τότε όπως εξομολογήθηκε,πίστευε ότι έκανε το καθήκον του εναντίον των “εχθρών κομμουνιστών”. Και μετά ,όταν η τραγωδία πέρασε και έγινε πολίτης ψήφισε δυο φορές ΚΚΕ!

Η διήγησή του για εκείνη τη νύχτα,ήταν συγκλονιστική:

Τίτλοι τέλους γιά ... "Εφοπλιστές". Σκέψη γιά αποχώρηση από το πρωτάθλημα

Δύσκολη εποχή για ... "εφοπλιστές" . Η Κρίση φαίνεται κτύπησε  και την ομάδα των "εφοπλιστών" της Κορινθίας , τον Ισθμιακό του Μιχάλη Μελέτη,.  Ίσως όπως δείχνουν τα πράγματα, ο αγώνας της ομάδας των 'Ισθμιων , το περασμένο Σάββατο,με την ουραγό , και νεοφώτιστη ομάδα του Άλμπατρου Κόρφου,ίσως και να ήταν ο τελευταίος, στην Α’ Κατηγορία Κορινθίας.
Και ο λόγος είναι ότι η διοίκησης των 'Εφοπλιστών" αποφάσισε, την αποχώρηση της ιστορικής ομάδας από το πρωτάθλημα, καθώς αδυνατεί να ανταπεξέλθει, στις υποχρεώσεις τις, ενώ είναι και δύσκολη η παραμονή στην κατηγορία, με βάση τον βαθμολογικό απολογισμό, μέχρι στιγμής.
Σίγουρα πρόκειται, αν επαληθευθεί, για μια πολύ άσχημη εξέλιξη, καθώς κανείς φυσικά δεν επιθυμεί να έχει καμία ομάδα τέτοια κατάληξη, πόσο μάλλον ο Ισθμιακός που πρόκειται για έναν  σύλλογο με ιστορία.
Σε μια τέτοια περίπτωση λοιπόν, ο Ισθμιακός φυσικά υποβιβάζεται, οπότε πλέον «ανάβει» η μάχη για την σωτηρία, των άλλων ομάδων της ουρας όπως ο Σολωμός και ο Άλμπατρος Κόρφου, που θα παλέψουν, για να αποφύγουν τον υποβιβασμό.
Αν λοιπόν, επαληθευθούν οι πληροφορίες, οι παίκτες του Ισθμιακού, μένουν ελεύθεροι να συνεχίσουν αλλού την καριέρα τους, εκτός από αυτούς που αποκτήθηκαν το καλοκαίρι, μιας και αυτοί μπορούν να αγωνιστούν μόνο σε επαγγελματικά σωματεία !!!
Το Σάββατο ο Ισθμιακός αγωνίζεται στο Δερβένι κόντρα στον Αστέρα Δερβενίου. Ελπίζουμε ότι η ομάδα του Ισθμού θα βρεθεί στο γήπεδο για τον αγώνα.
Ας ελπίσουμε, να βρεθεί η χρυσή τομή, ώστε οι "Εφοπλιστές", να μην τα παρατήσονν περίπου στη μέση του πρωταθλήματος της Α’ Κορινθίας και να συνεχίσουν να αγωνίζωνται και στα επόμενα παιχνίδια. Ο Ισθμιακός πρέπει να σωθεί από το αφανισμό...

Συμβολική διακοπή ρεύματος στο υπ. Υγείας από τη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ

Στη διακοπή της ηλεκτροδότησης του υπουργείου Υγείας προχώρησαν οι συνδικαλιστές της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, αντιδρώντας με αυτό τον τρόπο στο «χαράτσι» της κυβέρνησης στα νοικοκυριά μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος.

Η κινητοποίηση των συνδικαλιστών έχει συμβολικό χαρακτήρα καθώς οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του υπουργείου προς την επιχείρηση φτάνουν στα 3.800.000 ευρώ.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η διακοπή θα έχει διάρκεια τεσσάρων ωρών, ενώ η λειτουργία του υπουργείου συνεχίζεται με γεννήτρια.

www.kathimerini.gr