Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015

Η αμοιβή των δικαστικών αντιπροσώπων για τις εκλογές 2015 ανά εκλογική περιφέρεια

Mε την υπ' αριθ. 824 (ΦΕΚ B 24/13.01.2015) απόφαση οι Υπουργοί Οικονομικών και Εσωτερικών καθόρισαν το ύψος της αποζημίωσης των  δικαστικών  αντιπροσώπων στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 καθώς και ο τρόπος καταβολής του ποσού της αποζημίωσης.
Το σύνολο της αμοιβής προσδιορίζεται με βάση των αριθμό ημερών απασχόλησης που ορίζει η υπουργική απόφαση αναλόγως αν οι διορισθέντες δικαστικοί αντιπρόσωποι θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους εντός ή εκτός έδρας.
Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και στους αναπληρωτές τους θα καταβληθεί ποσό ενενήντα ευρώ (90,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.
Για τους εντός του νομού διορισθέντες, καθορίζονται επτά (7) ημέρες απασχόλησης και στους αναπληρωτές ορίζονται τρεις (3) ημέρες απασχόλησης.
Για αντιπρόσωπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους στις εκλογικές περιφέρειες Α ́ και Β ́ Αθηνών, Νομού Αττικής, Α ́ και Β ́ Πειραιά, Α ́ και Β ́ Θεσσαλονίκης, καθορίζονται οκτώ (8) ημέρες απασχόλησης. Στους αναπληρωτές τους ορίζονται τρεις (3) ημέρες απασχόλησης εκτός από εκείνους οι οποίοι δεν υπηρετούν στους νομούς αυτούς ως προς τους οποίους ορίζονται τέσσερις (4) ημέρες.
Για τους εκτός του νομού διορισθέντες,  καθορίζονται οκτώ (8) ημέρες απασχόλησης. Στους αναπληρωτές αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής ορίζονται τέσσερις (4) απασχόλησης. Η καταβολή της αποζημίωσης θα γίνει μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
★ Πηγή: Συντακτική ομάδα του eklogika.gr