Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017

Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειαςΤρίπολη, 10/10/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου καλεί όλους τους ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν στο Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1404/26-09-2017 (ΑΔΑ: 7ΓΝ94653ΠΓ-ΖΤΦ) Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  Α. Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας»:
Είδη Πράξεων:
- Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.
- Βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας.
- Μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
- Μεταποίηση των υποπροϊόντων.
- Μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.
- Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης.
Επισημαίνεται ότι, το τελικό προϊόν πρέπει να υπάγεται στο Παράρτημα I της Σ.Λ.Ε.Ε.
  Οι στόχοι των ανωτέρω Πράξεων θα επιτευχθούν με ενέργειες, όπως :
- Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης.
- Επέκταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.
- Εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.
  Ειδικότερα, οι διαδικασίες μεταποίησης των παραπάνω ενεργειών αφορούν στην προετοιμασία και παρουσίαση των παρουσιαζόμενων προϊόντων, που περιλαμβάνει: τον τεμαχισμό σε φιλέτα, τη συσκευασία, την κονσερβοποίηση, την κατάψυξη, το κάπνισμα, το αλάτισμα, το μαγείρεμα, τη διατήρηση σε ξίδι, την αποξήρανση, την προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά καθ’ οιοδήποτε άλλο τρόπο.
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης από τις  23 Οκτωβρίου 2017 & ώρα 12:00 έως και τις 18 Ιανουαρίου 2018 & ώρα 14:00, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης, που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr. Εγχειρίδιο οδηγιών συμπλήρωσης της αίτησης χρηματοδότησης θα υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στον εν λόγω ιστότοπο. Αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ δεν είναι δυνατό να υποβληθούν. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης χρηματοδότησης. Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης χρηματοδότησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ, ο ενδιαφερόμενος/δυνητικός δικαιούχος της Πράξης οφείλει να καταθέσει στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, πλήρη φάκελο τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή (CD/DVD ROM για περιβάλλον WINDOWS, κείμενα σε MS WORD και πίνακες σε MS EXCEL).
  Λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις και υποχρεώσεις που διέπουν το μέτρο, περιγράφονται στην  προκήρυξη του μέτρου. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το κείμενο της προκήρυξης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.alieia.gr.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ:

  Ενημέρωση και πληροφορίες για την Πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους και στο κοινό παρέχονται από:
1. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ
Μιχαλακοπούλου 103
115 27 Αθήνα
Τηλ.: 213-1501151
Fax : 210-7774090
2. Τα στελέχη της Μονάδας Β2 της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ:
α. Σωτηρόπουλος Αντώνης, Τηλ.: 213-1501181, E-mail: asotiropoulos@mou.gr
β. Καμπόλης Σταμάτης, Τηλ.: 213-1501160, E-mail: skampolis@mou.gr
γ. Κουντουράκης Ιωάννης, Τηλ.: 213-1501186, E-mail: ikountourakis@mou.gr

  Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση και πληροφορία επίσης μπορούν να απευθύνονται στα Τμήματα Αλιείας των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων του τόπου μόνιμης κατοικίας τους.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Τμήμα Αλιείας Αργολίδας
2752360290
Τμήμα Αλιείας Αρκαδίας
2710225444
Τμήμα Αλιείας Κορινθίας
2741363346
Τμήμα Αλιείας Λακωνίας
2731363316
Τμήμα Αλιείας Μεσσηνίας
2721361222
Τμήμα Αλιείας Τριφυλίας
2761022958
 

Γραφείο Τύπου Περιφέρειας Πελοποννήσου