Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

Ποίοι είναι οι 4 Αντιδημαρχοι στο Δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρωστινης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ                                   Ξυλόκαστρο 01.09.2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 561/2014
 
                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
          ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

 
                                                       Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ
87Α΄/7-6-2010).
2. Την υπ΄αριθ. 15150/15-4-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 3ε΄άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (Α΄40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.
4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης αποτελείται από δύο δημοτικές ενότητες.
5. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου.

                                           Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Ι. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, με θητεία από 1-9-2014 έως την 28-2-2017, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως παρακάτω:


Α. Τον κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛΥΒΑ και του μεταβιβάζει:
Καθ΄ύλην αρμοδιότητες:

1.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και συγκεκριμένα:
α)Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης,
Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.
β) Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.
2.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και συγκεκριμένα:
- Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης,
- την εποπτεία του συνόλου του διοικητικού προσωπικού του Δήμου,
-την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας (σε περίπτωση που η βεβαίωση μονίμου κατοικίας αφορά κάτοικο Τοπικής Κοινότητας του Δήμου, αυτή θα εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης – προσυπογραφής του Προέδρου ή Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας),
- την έκδοση των πράξεων του υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού,
- τη χορήγηση αδειών του προσωπικού,
- την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών,
- τη λειτουργία των ΚΕΠ,
- τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,
- τη λειτουργία του Προγράμματος Διαύγεια,
- τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών,
- την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.


Β. Τον κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΣΣΙΟ και του μεταβιβάζει:
Καθ΄ύλην αρμοδιότητες:

1. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (εκτός ύδρευσης – αποχέτευσης) και συγκεκριμένα την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του
Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής & Γραμματειακής Υποστήριξης- Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Προστασίας Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, Άρδευσης, Αντιπλημμυρικών, Τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων.
2.Την ευθύνη της συντήρησης και επισκευής του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και διαχείρισης υλικών, καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.
3.Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.

Γ. Τον κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗ Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου και επίσης του μεταβιβάζει:
Καθ΄ύλην αρμοδιότητες:

1. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και συγκεκριμένα:
- τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα,
- τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος,
- την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή,
- τις λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών,
- τη διαφήμιση και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης,
- την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες.
2. Την ευθύνη του σχεδιασμού, εφαρμογής και εποπτείας θεμάτων πολιτικής προστασίας, εκτάκτων αναγκών, ποιότητας ζωής, φυσικού – δασικού περιβάλλοντος, ακτών.
3. Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων του Δήμου και της μαρίνας Ξυλοκάστρου.
4. Την ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και συγκεκριμένα:
- Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, της εφαρμογής προγραμμάτων ανακύκλωσης και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο,
- Τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.

Δ. Την κα ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΛΕΙΩΣΗ και της μεταβιβάζει:
Καθ΄ύλην αρμοδιότητες:

1. To γενικό συντονισμό και την εποπτεία της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του Δήμου (ΝΠΔΔ «Ηλίας Κατσούλης» και ΔΗΚΕΞΕ) και άλλους φορείς.
2. To γενικό συντονισμό και την εποπτεία των τομέων Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του Δήμου (Σχολικές Επιτροπές, ΝΠΔΔ «Ηλίας Κατσούλης», ΔΗΚΕΞΕ) και άλλους φορείς.
3. Τη συμβουλευτική αγωγή και δράσεις νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις (πλην χώρων και
αιθουσών των οποίων η παραχώρηση αποτελεί αρμοδιότητα άλλων οργάνων ή επιτροπών του Δήμου).
4. Υπεύθυνη για τις αδελφοποιήσεις του Δήμου και τις σχετικές με αυτές δράσεις.
5. Υπεύθυνη θεμάτων προβολής και τουρισμού σε συνεργασία με την Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου.
6.Την ευθύνη των θεμάτων του πρωτογενούς τομέα (αγροτικής ανάπτυξης, κτηνοτροφίας, αλιείας).
7. Την ευθύνη του τομέα ανάπτυξης, οικολογίας, ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.
8. Την ευθύνη των δασών, δημοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.
9. Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.
10.Την ευθύνη της εφαρμογής του Προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες».
11.Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
ΙΙ. Στους αντιδημάρχους εντάσσονται- αντίστοιχα- και όλες οι μεταφερόμενες στο μέλλον αρμοδιότητες που θα υπαχθούν στις υπηρεσίες που εποπτεύουν.
ΙΙΙ. Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων όταν αυτοί απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Καλύβας και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και αυτού, τις αρμοδιότητες ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.
ΙV. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Καλύβας, που αναπληρώνει το Δήμαρχο. ΄Όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο Αγγελική Κλειώση.
V.Από το σύνολο των Αντιδημάρχων δικαιούνται αντιμισθίας
οι: 1) Παναγιώτης Καλύβας και 2) Αγγελική Κλειώση.
VI. Η παρούσα να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού Κορινθίας και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

                                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ