Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

Ένταξη στο ΕΣΠΑ της κατασκευής εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης στο Δήμο Δυτικής Μάνης


Ένταξη στο ΕΣΠΑ της κατασκευής εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης Τ.Κ. Αβίας, Δήμου Δυτικής Μάνης, προϋπολογισμού 1.035.348,04 €

 
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου υπέγραψε, στο πλαίσιο της πρόσκλησης Νο 22 του ΔΕΠΙΝ- Πελοποννήσου», την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση από το ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 του έργου «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης λυμάτων τ.κ. Αβίας, Δήμου Δυτικής Μάνης, Νομού Μεσσηνίας», συνολικoύ προϋπολογισμού 1.035.348,04με ΦΠΑ €» με Φορέα Υλοποίησης  την Περιφέρεια Πελοποννήσου (Περιφερειακή Ένότητα Μεσσηνίας) & φορέα για την διενέργεια των πληρωμών το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

Η προτεινόμενη Πράξη αποτελείται από 2 υποέργα

Το υποέργο 1 περιλαμβάνει την κατασκευή των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων της ευρύτερης περιοχής των οικισμών Αβίας και Ακρογιαλίου, Τ.Κ. Αβίας, της Δημοτικής Ενότητας Αβίας (πρώην Δήμου Αβίας) του Δήμου Δυτικής Μάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. To έργο θα εκτελεστεί από την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας μέσω προγραμματικής σύμβασης.

Το υποέργο 2 περιλαμβάνει την επίβλεψη των εκσκαφικών εργασιών και πιθανών ερευνών, που απαιτούνται σύφωνα με τα υπ’ αριθμ. 4698/17-11-2011 & 1491/27-04-2012 έγγραφα της ΛΗ ΕΠΚΑ. Το έργο θα εκτελεστεί από την ΛΗ΄ΕΠΚΑ με αυτεπιστασία.
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 977.295,98 ευρώ.ΔΤ Ένταξη στο ΕΣΠΑ της κατασκευής εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης λυμάτων Τ.Κ. Δολών, Δήμου Δυτικής Μάνης, προϋπολογισμού 611.231,53 €


Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου υπέγραψε, στο πλαίσιο της πρόσκλησης Νο 22 του ΔΕΠΙΝ- Πελοποννήσου», την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση από το ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 του έργου «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης λυμάτων τ.κ. Δολών, Δήμου Δυτικής Μάνης, Νομού Μεσσηνίας», συνολικoύ προϋπολογισμού με ΦΠΑ 611.231,53€» με Φορέα Υλοποίησης  την Περιφέρεια Πελοποννήσου (Περιφερειακή Ένότητα Μεσσηνίας) & φορέα για την διενέργεια των πληρωμών το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

Η προτεινόμενη Πράξη αποτελείται από 2 υποέργα

Το υποέργο 1 περιλαμβάνει την κατασκευή των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων της ευρύτερης περιοχής του οικισμού Κιτριών, Τ.Κ. Δολών, της Δημοτικής Ενότητας Αβίας (πρώην Δήμου Αβίας) του Δήμου Δυτικής Μάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και το οποίο θα εκτελεστεί από την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας μέσω προγραμματικής σύμβασης.

Το υποέργο 2 περιλαμβάνει την επίβλεψη των εκσκαφικών εργασιών και πιθανών ερευνών, που απαιτούνται σύφωνα με τα υπ’ αριθμ. 4698/17-11-2011 & 1490/27-04-2012 έγγραφα της ΛΗ΄ ΕΠΚΑ και το οποίο θα εκτελεστεί από την ΛΗ΄ ΕΠΚΑ με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας.
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 578.830,38 ευρώ.