Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Αποτέλεσμα εικόνας για Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Λουτράκι  12- 01- 2017
    ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                           Αριθ. Πρωτ.:501
                Δ Η Μ Ο Σ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -
             ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ      


 Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την  16η  Iανουαρίου 2017, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη  απόφασης  επί των  κατωτέρω  θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Διάθεση πίστωσης οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη υποχρεωτικών δαπανών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του ν. 3463/2006.
2.Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών του Δήμου περί ανάθεσης εκτέλεσης παροχής υπηρεσίας λειτουργίας Φιλαρμονικής – Μουσικής Σχολής Δήμου .
3.Λήψη απόφασης για σύναψη ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Δήμου και Γεωργίου Βασιλικής .
4.Λήψη απόφασης για σύναψη ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Δήμου και Δημοπούλου Σοφίας .
5.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αγωγής της ΄΄ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.΄΄   κατά Δήμου.
                                                          Ο  Πρόεδρος                                                                                                               Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος                                                                                                                          Δήμαρχος