Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2016

Ποιοι επιχορηγούμενοι φορείς υποχρεούνται να αναρτούν πράξεις στη Διαύγεια (εγκύκλιος)

Μέχρι 31 Οκτωβρίου πρέπει να αναρτήσουν στη Διαύγεια όλες τις πράξεις στις οποίες προχώρησαν εντός του 2015, όλοι οι φορείς που επιχορηγήθηκαν από το δημόσιο με ποσό άνω των 3.000 ευρώ εντός του προηγούμενου έτους.
Αυτό προβλέπει ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ του αναπληρωτή υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορου Βερναρδάκη που στάλθηκε σε όλους τους φορείς του δημοσίου.

Όπως τονίζεται στην εγκύκλιο, στους υπόχρεους ανάρτησης πράξεων στη Διαύγεια εκτός από τους φορείς που ήδη υπάγονται ρητά στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 1-8 του Ν. 3861/2010-Πρόγραμμα Διαύγεια όπως είναι όλα τα νομικά πρόσωπα είτε δημοσίου δικαίου, όπως οι κοινωφελείς επιχειρήσεις, είτε ιδιωτικού δικαίου, των ΟΤΑ, υποχρέωση έχουν και όλοι ανεξαιρέτως οι μη κερδοσκοπικούς φορείς οι οποίοι λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση για οποιοδήποτε λόγο.
Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν:
-Τα επιχορηγούμενα από Δήμους αθλητικά σωματεία, τα οποία δεν υπάγονται μέχρι σήμερα στο Πρόγραμμα Διαύγεια
-Όλοι οι κερδοσκοπικοί φορείς που επιχορηγήθηκαν από το δημόσιο εντος του 2015 με ποσά άνω των 3.000 ευρώ. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, σύμφωνα και με την αρίθμ. 208/2016 Γνωμοδότηση του Α2 Τμήματος Διακοπών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ‘‘Με το άρθρο 16 του ν. 4305/2014, ο νομοθέτης θέλησε να υπαχθούν στη διαδικασία δημοσιότητας και ελέγχου όλοι ανεξαιρέτως οι μη κερδοσκοπικοί φορείς, οι οποίοι λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση για οποιοδήποτε λόγο. Για το λόγο άλλωστε αυτό, στο πρώτο εδάφιο του νέου άρθρου 10Β που προστέθηκε στο νόμο 3861/2010, ο νομοθέτης καταβάλλει προσπάθεια να μνημονεύσει το σύνολο των δυνατών μορφών που μπορεί να λάβει ένα επιχορηγούμενο από το Κράτος νομικό πρόσωπο (εταιρίες, σωματεία, ιδρύματα, συνεταιριστικές επιχειρήσεις), χρησιμοποιώντας στο τέλος τον πλέον γενικό όρο «και λοιποί μη κερδοσκοπικοί φορείς», για να δείξει σαφώς ότι οποιαδήποτε ομάδα προσώπων χρηματοδοτείται από την Κυβέρνηση υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου αυτού και ότι δεν αναγνωρίζεται οποιαδήποτε εξαίρεση.’
-Οι Ομογενειακές Οργανώσεις Εξωτερικού. Όπως, επίσης, αναφέρεται στην εγκύκλιο: “Επί του εξεταζόμενου ζητήματος το Α2 Τμήμα Διακοπών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία ότι οι εν λόγω οργανώσεις έχουν υποχρέωση ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ‘‘Διαύγεια’’ των απολογιστικών στοιχείων για τις δαπάνες τους, που σχετίζονται με τη λήψη επιχορήγησης άνω των 3.000 ευρώ ετησίως από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους. Κατά συνέπεια, δεν συνιστούν κριτήριο εξαίρεσης από τις προβλεπόμενες με τις διατάξεις του άρθρου 10Β υποχρεώσεις η χώρα σύστασης, έδρας ή δραστηριοποίησης του εκάστοτε επιχορηγούμενου φορέα, η υπαγωγή του στην αντίστοιχη εθνική νομοθεσία, το δίκαιο που διέπει την έκδοση των εκάστοτε παραστατικών του ή η γλώσσα στην οποία αυτά εκδίδονται”.
-Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ), στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.), ανεξάρτητα του κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα τους, λόγω του ρητού καθορισμού τους ως υπόχρεων, προς ανάρτηση, φορέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10Β του ν.3861/2010.
Ποιες δαπάνες αναρτώνται στη Διαύγεια
Ως προς το είδος δαπανών που αναρτώνται στη Διαύγεια, στην εγκύκλιο τονίζεται ότι:
-Καταχωρούνται κανονικά όλες οι δαπάνες ανεξαρτήτως ποσού, ακόμη και εξαιρετικά μικρές δαπάνες.
-Επίσης καταχωρούνται οι δαπάνες μισθοδοσίας “και η ανάρτηση διενεργείται για κάθε αντίστοιχη πραγματοποιηθείσα δαπάνη, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την οικονομική λειτουργία του κάθε φορέα και σε κάθε περίπτωση με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ν. 2472/1997, Α΄50) ή άλλων απορρήτων που πιθανώς, κατά περίπτωση, συντρέχουν. Στο πλαίσιο αυτό οι σχετικές δαπάνες καταχωρούνται αθροιστικά/ομαδοποιημένα και όχι εξατομικευμένα ενώ, καθώς η συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης δεν βαρύνεται με ΦΠΑ, το αντίστοιχο πεδίο δεν συμπληρώνεται, στο δε πεδίο ΑΦΜ του εκδότη του παραστατικού εισάγεται εκ νέου το ΑΦΜ του φορέα που μισθοδοτεί”, αναφέρεται στην εγκύκλιο.
-Ο τυχόν αναλογών ΦΠΑ καταχωρείται για κάθε δαπάνη ακόμα και αν το συγκεκριμένο στοιχείο δεν αναφέρεται ως ποσό στο εκάστοτε εκδοθέν παραστατικό.
-Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Σε περίπτωση δαπανών οι οποίες καλύπτουν ανάγκες ευαίσθητου κοινωνικού χαρακτήρα (λχ χορήγηση βοηθημάτων σε εξαρτημένα άτομα), στις οποίες η δαπάνη του φορέα αφορά συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα (ονομαστικά) κατά την καταχώρηση του αντίστοιχου παραστατικού και για την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων δεν συμπληρώνεται το πεδίο «ΑΦΜ ΕΚΔΟΤΗ» και «ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ». Ωστόσο σε αυτές τις περιπτώσεις σχετική επισήμανση εισάγεται στο πεδίο «ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ».
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

aftodioikisi.gfr