Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λουτρακίου...       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Λουτράκι  29 - 01- 2016
         ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                           Αριθ. Πρωτ.:1492
                Δ Η Μ Ο Σ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -
             ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ                                
                                            

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την  2α   Φεβρουαρίου 2016, ημέρα  Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη  απόφασης  επί των  κατωτέρω  θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Διάθεση πιστώσεων  προΰπολογισμού οικονομικού έτους 2016 που αφορούν:
α. ανεξόφλητες υποχρεώσεις  προηγούμενων οικονομικών ετών
β. υποχρεώσεις από  συνεχιζόμενες
γ. δαπάνες  πάγιου χαρακτήρα. 

2.Διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης προμήθειας καυσίμων για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου.
3.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αιτήσεως διόρθωσης κτηματολογικού πίνακα Ειρήνης συζ. Παναγιώτη Πρωτοπαππά κατά Δήμου.
4.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αιτήσεως Γεωργίου Σιάχρα κατά Δήμου.
5.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αιτήσεως της εταιρείας SULPHUR ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.  κατά Δήμου.
6.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αιτήσεως Νικόλαου Κων/νου Βλάσση για καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποζημιώσεως ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών της υπ΄αρίθ. 4/97 πράξης αναλογισμού στο Λουτράκι.
7.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αγωγής Ιωάννας και Αλέξανδρου Φέξη κατά Δήμου.
8.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί ανακοπής Κυριάκου και Αθηνάς Καραντώνη κατά Δήμου.
9.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αγωγής Χατζημάρκου Αργυρούλας και λοιπών είκοσι (20) υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. κατά Δήμου.
10.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αγωγής Γεωργίου Νικ. Πέτρου κατά Δήμου.
11.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αιτήσεως Νικόλαου Καραμάνου του Αθανασίου και λοιπών έντεκα (11) για καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποζημιώσεως ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών της υπ΄αρίθ. 1/2014 πράξης αναλογισμού  στο Λουτράκι.
12.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγών της FULGOR A.E. κατά Δήμου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                             Ο  Πρόεδρος
Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων &
                   Τοπικής Κοινότητας                                         Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος       
                                                         
                                                                                                  Δήμαρχος